Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

6. Rachunkowość jednostek "MIKRO" za r. 2014

Aktualizacja dn. 30.01.2015: Dodano informacje:
- Celem sporządzania bilansu "MIKRO" potrzebna jest formalna decyzja opisana niżej
- Jest to szczególnie istotne dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, gdyż utraciło moc dotyczące ich rozporządzenie o uproszczonych sprawozdaniach finansowych
- Wydano wersję 8.0 programu FINKA-FK zawierającą bilans "MIKRO"


W Dzienniku Ustaw r. 2014 poz. 1100 ogłoszono nowelizację Ustawy o Rachunkowości. Wprowadzono w niej kategorię "jednostek MIKRO" i znacznie zmniejszono obowiązki sprawozdawcze dla takich jednostek. Regulacje wynikają z wprowadzenia analogicznych uproszczeń w prawodawstwie UE.

Jednostkami "mikro" są małe podmioty prowadzące pełną rachunkowość:
 • Stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze i podobne - jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej
 • Spółki z o.o., akcyjne i inne osoby prawne - jeśli w roku bieżącym i poprzednim spełniają dwa spośród trzech warunków:
  • Suma bilansowa do 1,5 mln zł
  • Roczne przychody ze sprzedaży do 3 mln zł
  • Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty do 10 osób
 • Firm jednoosobowe i spółki cywilne
  • jeśli w roku poprzedzającym ich przychody ze sprzedaży nie przekroczyły 2 mln EUR oraz prowadzą pełną księgowość. [pełna księgowość jest obowiązkowa dla firm jednoosobowych i spółek cywilnych, krórych obroty wyniosły conajmniej 1 200 000 EUR, licząc wg kursu na 30 września poprzedzającego roku.]
 • Uwaga: jednostka nabywa status jednostki "MIKRO", o ile podejmie stosowną decyzję, przy czym
  • Decyzję o statusie jednostki "MIKRO" podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, na przykład może ona mieć formę uchwały zgromadzenia wspólników.
  • Można podjąć taką decyzję jeśli spełnione są wymienione wyżej warunki
  • Ustawa o Rachunkowości precyzuje treść takiej decyzji: mówi ona "o sporządzaniu sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości"
Jednostki "mikro" sporządzają uproszczone sprawozdania finansowe. Ponadto niewielka redukcja objęła także ich obowiązki księgowe.
 • Jednostki "mikro" mogą wyceniać aktywa i pasywa według kosztów nabycia lub wytworzenia. Nie ma obowiązku ich wyceny według "ceny godziwej" ani zredukowanej ceny nabycia w razie zmniejszenia wartości rynkowej.
 • Jednostki "mikro" sporządzają znacznie uproszczone sprawozadnie finansowe:
  • Bilans złożony tylko z 13 pozycji, w tym np. wspólnie wykazuje się zobowiązania bez podziału na długo- i krótkoterminowe
  • Rachunek zysków i strat obejmujący także 13 pozycji, w tym np. wspólnie wykazuje się przychody finnasowe oraz pozostałe przychody operacyjne
  • Znacznie uproszczona jest także informacja dodatkowa do bilansu.
Jeśli w poprzednim roku sporządzano bilans "mikro", lecz w bieżącym roku jednostka przestała mieścić się w limitach, to za rok bieżący może jeszcze sporządzić także bilans "mikro". Rozwiązanie takie podyktowane jest koniecznością stosowania planu kont na tyle szczegółowego, by sporządzić sprawozdanie finansowe w odpowiedniej wersji. Z przyjętej zasady wynika, że w razie przekroczenia limitów nie trzeba rozksięgowywać pozycji bardziej szczegółowo w trakcie roku, lecz dopiero w roku następnym.

Nowe regulacje dotyczą już sprawozdań za r. 2014, wobec czego w programie FINKA-FK nowa forma bilansu i rachunku zysków i strat "MIKRO" została uwzględniona w wersji 8.0 wydanej w styczniu 2015r.

Rzecz dotyczy także stowarzyszeń i fundacji nie prowadzących działalności gospodarczej - gdyż utraciło moc Rozporządzenie MF ustalające prostsze zasady rachunkowości dla tych jednostek. Ta zmiana prawa została dokonana zresztą implicite - nie ogłoszono rozporządzenia uchylającego, lecz w ustawie (Dz.U. 1100) skreślono punkt stanowiący "delegację ustawową" do wydania takiego rozporządzenia.

Nowe regulacje nie wprowadzają żadnych zmian dla firm prowadzących Księgi przychodów i rozchodów.

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
21.11.2014
na podstawie Dziennika Ustaw r.2014 poz. 1100
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu