Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ


Zmiany w podatku VAT 2014

Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące podatku VAT, obowiązujące od początku 2014r. Część z nich weszła w życie w trakcie roku 2013, część zaś obowiązuje od stycznia 2014.
 1. Skrót najważniejszych zmian

  • Wydłużono termin wystawiania faktur – od 30-go dnia przed transakcją do 15-go dnia następnego miesiąca po dokonaniu transakcji. Należy jednak pamiętać, że późniejsze wystawienie faktury nie przesuwa terminu zapłaty VAT, co wynika ze zmienionej definicji „obowiązku podatkowego”.

  • Termin obowiązku podatkowego:
   • ogólnie jest to moment wykonania transakcji lub otrzymania zaliczki. [poprzednio był to termin wystawienia faktury, jednak nie później niż 7 dni od daty transakcji]
   • odmienne terminy dotyczą niektórych transakcji, dla których także przedłużono termin wystawiania faktur.

  • Termin odliczenia VAT od zakupów: odliczenia dokonuje się za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż data otrzymania faktury.

  • Wprowadzono szereg innych zmian zarówno w sformułowaniach ustawy, jak i w jej treści dla szczególnych przypadków. Poniżej podajemy najważniejsze z nich:

 2. Faktury

  • Typowy termin wystawienia faktury:
   • najwcześniej na 30 dni przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru
   • najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego po wykonaniu tych czynności [poprzednio obowiązywał termin 7 dni od wykonania czynności]
   • w niektórych przypadkach terminy te określono inaczej, np.
    • dla dostaw lub usług ciągłych, w tym najmu, ochrony, obsługi biurowej – można wystawić wcześniej niż 30 dni naprzód, jeśli na fakturze podano okres rozliczeniowy
    • przy usługach budowlanych – do 30 dni od wykonania usługi
    • fakturowanie niezwróconych opakowań zwrotnych – 7 dni od terminu zwrotu lub (gdy ten termin jest nieokreślony) – 60 dni od wydania opakowania
    • wystawienie faktury na żądanie nabywcy, gdy nabywca jest osobą fizyczną – jeśli żądanie zgłoszone w miesiącu sprzedaży – do 15 dnia następnego miesiąca, inaczej 15 dni od zgłoszenia żądania

  • Faktury zaliczkowe
   • faktury zaliczkowe wystawia się na ogół zgodnie z normalnymi zasadami, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu zaliczki.
   • ze względu na przedłużony termin wystawiania faktur i możliwość ich wystawienia przed wykonaniem dostawy w wielu przypadkach można wystawić zwykłą fakturę zamiast zaliczkowej.
   • faktur zaliczkowych nie wystawia się m.in. dla dostaw wspólnotowych oraz dla dostaw lub usług ciągłych, dla których można wystawić zwykłą fakturę wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi

  • Kształt faktury
   • obowiązuje nazwa „Faktura” [nie trzeba, choć można napisać „Faktura VAT”]
   • nie trzeba pisać „Oryginał / Kopia”
   • w nagłówku faktury trzeba podawać pełną nazwę kontrahenta
   • zniknęło pojęcie „faktur zbiorczych” za dostawy ciągłe, jednak z uwagi na przedłużone terminy wystawiania faktur można wystawiać np. fakturę za dostawy w ciągu całego miesiąca.
   • adnotacje na fakturze: zmieniono treść obowiązkowych adnotacji na wystawianych fakturach:
    • „Odwrotne obciążenie” („reverse charge”) – w przypadkach, gdy nabywca rozlicza VAT, w tym dla dostaw wspólnotowych i eksportu usług do UE
    • „Metoda kasowa” – zamiast poprzedniego „Faktura VAT-MP” – jeśli podatnik wybrał kasową metodę rozliczania VAT
    • dla faktur VAT rozliczanych w trybie marży obowiązuje jedna z odpowiednich adnotacji:
     • „procedura marży dla biur podróży”
     • „procedura marży – towary używane”
     • „procedura marży – dzieła sztuki”
     • „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”

  • Faktury korygujące
   • faktura korygująca musi zawierać stan pozycji po korekcie lub wartości różnic pozycji [nie ma obowiązku podawania stanu „przed korektą”]
   • w podsumowaniu, jak dotychczas, trzeba wykazać kwoty różnicy netto i VAT z podziałem na stawki VAT
   • można wystawić zbiorczą fakturę korygującą dot. ogółu dostaw dla tego samego kontrahenta w danym okresie.
   • zmniejszenie VAT do zapłaty po wystawieniu faktury korygującej: dotychczas było możliwe pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez kontrahenta. Od 2014r warunkami zmniejszenia są:
    • posiadanie potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę
    • w razie nieposiadania potwierdzenia – udokumentowanie próby doręczenia, o ile z dokumentacji wynika, że nabywca wie o zrealizowaniu transakcji na warunkach skorygowanych.

  • Faktury uproszczone
  • Faktury krajowe o małej wartości – do 450 zł lub do 100 EUR – można wystawiać w trybie uproszczonym:
   • bez nazwy ani adresu odbiorcy (wówczas jednak wymagany jest jego NIP)
   • bez ilości i cen towarów oraz kwot i stawek VAT, z tym, że potrzebne jest
   • podsumowanie z kwotą brutto oraz z kwotami netto i VAT w poszczególnych stawkach.

  • Faktury zamiast rachunków
  • Jeśli nie ma obowiązku wykazania kwot VAT na fakturze, czyli:
   • gdy dokument dotyczy sprzedaży zwolnionej z VAT
   • lub gdy sprzedawca jest zwolniony z VAT
   to wystawia się fakturę wyglądającą jak występujący dawniej „rachunek”, z pozycjami typu „ilość cena wartość”.

 3. Sprzedaż towarów używanych

  Sprzedaż towarów używanych jest zwolniona z VAT, jednak pod innymi warunkami niż poprzednio:
  • od 2014 r. zwolnienie z VAT dotyczy towarów używanych w firmie, jeśli:
   • służyły do celów działalności zwolnionej z VAT
   • oraz przy ich nabyciu nie przysługiwało odliczenie VAT naliczonego
  • wcześniej obowiązywały inne zasady: zwolnienie występowało jeśli towary były używane co najmniej pół roku oraz nie przysługiwało odliczenie przy nabyciu

 4. Próbki , prezenty i materiały reklamowe

 5. Przekazanie prezentów, próbek i materiałów reklamowych nie podlega pod VAT, jednak pod innymi warunkami niż wcześniej:
  • próbki – jeśli jej nieodpłatne przekazanie ma na celu promocję towaru oraz w zasadzie nie zaspokaja potrzeb odbiorcy [poprzednio było sformułowanie „nie ma charakteru handlowego”]
  • prezenty – jeśli ich przekazanie służy celom działalności gospodarczej podatnika. Ponadto zachowano poprzednie ograniczenia wartościowe: cena jednostkowa do 10 zł, a jeśli prowadzi się ewidencję osób, którym przekazano prezenty – do 100 zł rocznie dla danej osoby.
  • drukowane materiały reklamowe i informacyjne – z ustawy usunięto zapis wyłączający te materiały spod VAT. Oznacza to, że nie podlegają one pod VAT jeśli spełniają ograniczenia wartościowe dotyczące „prezentów” – 10 lub 100 zł.

 6. Rozliczanie VAT przez nabywcę

 7. Tryb „Odwrotnego obciążenia” stosowany jest ogólnie przy transakcjach wspólnotowych oraz imporcie i eksporcie usług. Dla transakcji krajowych rozszerzono jego stosowanie – prócz złomu i surowców wtórnych obowiązuje on także dla wielu wyrobów hutniczych ze stali lub miedzi.

 8. Solidarna odpowiedzialność sprzedawcy i nabywcy za odprowadzenie VAT

 9. Nabywca może być zobowiązany do zapłaty VAT, jeśli nie mimo obowiązku nie dokonał tego sprzedawca:
  • dotyczy to nabycia niektórych towarów, np. rur stalowych oraz paliwa
  • tylko jeśli cena lub inne okoliczności transakcji odbiegają od zwykłych warunków
  • nie dotyczy to nabycia paliw w stacjach benzynowych
  • nie dotyczy także sytuacji, gdy sprzedawca złożył kaucję gwarancyjną

 10. Prawo do odliczenia VAT naliczonego

  Ogólne zasady odliczania VAT wykazują niewielkie zmiany.

  Prawo do odliczenia nie przysługuje m.in.
  • przy nabyciu paliwa do samochodu osobowego
  • przy nabyciu usług hotelowych i gastronomicznych
  • gdy faktura dotyczy niedokonanej transakcji lub podaje nieprawdziwe wartości
  • gdy fakturę wystawił nieistniejący podmiot gospodarczy
  • usunięto sformułowanie „gdy wartość VAT na fakturze nie zgadza się z wartością VAT na kopii faktury u sprzedawcy” – oznacza to zmniejszenie liczby przypadków, w których nabywca ponosi odpowiedzialność za VAT nieprawidłowo rozliczony przez sprzedawcę.

  Termin odliczenia VAT od zakupów: zmieniła się definicja tego terminu:
  • odliczenia dokonuje się za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy
  • jednak nie wcześniej niż data otrzymania faktury
  • w razie niedokonania odliczenia w tym terminie można, podobnie jak poprzednio, zrobić to w jednym z dwóch kolejnych terminów rozliczeniowych

 11. Metoda kasowa rozliczania VAT

  Mali podatnicy mogą wybrać stosowanie metody kasowej. Wówczas:
  • obowiązani są do zapłaty VAT po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta (podobnie jak poprzednio)
  • mają prawo do odliczenia VAT od zakupów dopiero po uiszczeniu zapłaty (usunięto poprzednią możliwość odliczenia części VAT w razie zapłaty częściowej)
  • wystawiają faktury opatrzone adnotacją „Metoda kasowa” (poprzednio było „Faktura VAT-MP”)
Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
17.12.2013

TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu