header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Aneksy i wypowiedzenia zmieniające

 

W sytuacji, gdy zmieniają się warunki umowy, należy sporządzić Aneks do umowy lub Wypowiedzenie Zmieniające.

 

Informacje podstawowe
οNumer aneksu - kolejny numer porządkowy dla umowy

 

 

 

Data dokumentu i okres obowiązywania

 

Dodatkowo dla Wypowiedzenia Zmieniającego:
οokres wypowiedzenia
οdata zakończenia okresu wypowiedzenia
οdata połowy okresu wypowiedzenia
οSąd Rejonowy
οKomisja Pojednawcza

 

Przyczyna zmiany umowy

 

Warunki umowy - ustalone na umowie warunki umowy, które podlegają zmianie na bieżącym aneksie, należy zaznaczyć zmianę, oraz wprowadzić nową wartość.
Warunek, który ma przestać obowiązywać, należy zaznaczyć jako 'usunięty' lub wstawić nową wartość - pustą.
Dodatkowe warunki można dodać do aneksu bezpośrednio lub wybrać z listy 'Klauzul dodatkowych'.

 

Wynagrodzenie -
οdla aneksów do umowy o pracę, na liście składników wynagrodzenia należy zaznaczyć odpowiednio zmianę lub usunięcia składnika.
οdla aneksów do umowy zlecenie, o dzieło lub innej, należy określić nową formę wynagrodzenia.
 

Aneksy i Wypowiedzenia dla Umowy o pracę drukują się wraz z Informacją dodatkową, określoną w art. 29 p. 3 Kodeksu Pracy - tylko jeżeli na Aneksie lub Wypowiedzeniu został zmieniony co najmniej jeden warunek określony w Informacji dodatkowej.

 

 

Zmiany w składnikach wynagrodzenia będą uwzględniane w wyliczeniach płacowych z datą obowiązywania aneksu.

Wcześniejsze wypłaty do umowy pozostaną bez zmian.

 

Dla umów o pracę zmiany wartości składników umieszczone w aneksach mają skutki automatyczne - po "przeliczeniu" program ujmie nowe wartości. W przypadku obowiązywania aneksu przez niepełny miesiąc wynagrodzenie będzie wyliczone w różnych wartościach za części miesiąca.

 

Dla umów zleceń i o dzieło aneksy mają znaczenie dla nowo wystawianych rachunków lub list płac, zaś kwoty w sporządzonych już listach lub rachunkach Użytkownik może modyfikować niezależnie od istnienia aneksów.

 

 

 

 

Wypłaty naliczone wcześniej, które obejmują okres obowiązywania aneksu, przyjmą status 'Do przeliczenia' lub 'Do korekty'.