header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Bilans zamknięcia

 

Wywołanie menu:

  -> Księgowanie

       -> Bilans zamknięcia

 

pozwala na utworzenie zapisów księgowych (dekretacji) dotyczących przeksięgowania kont na koniec roku. Dokument ten nie jest wliczany do żadnego z miesięcy w roku obrotowym.

 

Bilans zamknięcia można utworzyć automatycznie, przez wybranie trybu przeksięgowania kont kosztów i przychodów. Program oferuje cztery różne tryby dekretacji przeksięgowań, wyczerpujące zwykle używane tryby. Po utworzeniu dokumentu trzeba jeszcze wcisnąć "F5-Zapisz" celem zapamiętania.

 

Użytkownik wybiera tryb automatycznego generowania przeksięgowań, oddzielnie dla kosztów z zespołu 4 lub 5, dla przychodów i kosztów zespołu 7 oraz dla konta podatku dochodowego. Wybiera się spośród opcji:

 

1 - przeksięgowanie przez konto przeciwstawne - tylko księgowanie zbiorcze
2 - przeksięgowanie każdej analityki oddzielnie - przez konto przeciwstawne
3 - przeksięgowanie każdej analityki oddzielnie - na wynik finansowy
4 - przeksięgowanie każdej analityki oddzielnie - księgowania jednostronne

 

Po wygenerowaniu bilansu zamknięcia można:
 

redagować ręcznie jego pozycje
 
wygenerować ponownie - służy do tego przycisk Ctrl+F11 na ekranie redagowania bilansu. Można przy tym:
ozastosować taki sam tryb generowania przeksięgowań
olub wybrać inną opcję dla każdego zespołu kont
 
wydrukować - służy do tego przycisk F9 na ekranie redagowania bilansu
 
zatwierdzić (zamknąć do edycji) w menu Administracja - Zamykanie okresu

 

Przeksięgowania bilansu zamknięcia:

 

ujmuje sie w specjalnym zestawieniu bilansu zamknięcia, ktore podaje obroty i stan kont na koniec roku, licząc wraz z bilansem zamknięcia

 

ujmuje się w menu Księgowanie - Wyszukiwanie dokumentów na życzenie, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji
 
na życzenie, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, można ująć bilans zamknięcia w zestawieniach "Raport obrotów" oraz "Dziennik księgowań"
 
nie ujmuje się go natomiast przy pobieraniu stanu kont do formularzy bilansu, rachunku zysków i strat oraz formularzy podatkowych.
 
nie ujmuje się go także w zestawieniu obrotów i sald, gdyż do sporządzenia zestawienia obrotów w bilansie zamknięcia i stanu kont po tym bilansie służy zestawienie bilansu zamknięcia