header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Dokumenty zgłoszeniowe i składki właściciela

 

Na liście dokumentów zgłoszeniowych właściciela i współpracowników, można wprowadzać, edytować i usuwać dokumenty zgłoszeniowe.

 

Dokumenty zgłoszeniowe, które można wprowadzić, to:

 

ZUS ZUA
ZUS ZZA
ZUS ZIUA (tylko jeżeli istnieje już dokument zgłoszeniowy ZUA lub ZZA)
ZUS ZCNA (tylko jeżeli istnieje już dokument zgłoszeniowy ZUA lub ZZA oraz zostały wprowadzone dane osobowe członka rodziny)
ZUS ZWUA (tylko jeżeli istnieje dokument zgłoszeniowy ZUA lub ZZA)

 

 

 

Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe ZUS można wysłać do programu PŁATNIK.

 

 

 

ZUS ZUA i ZUS ZZA

 

Tworząc nowe zgłoszenie ZUS należy podać:

datę zgłoszenia
tytuł ubezpieczenia
dane o ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych
kod wykonywanego zawodu, jeżeli dotyczy
kod i okres pracy w szczególnych warunkach, jeżeli dotyczy
sposób liczenia składek na FP i FGŚP (tylko jeżeli osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu)
datę wypełnienia

 

ZUS ZCNA

 

Zgłosić członka rodziny dla osoby, do ubezpieczenia ZUS można:

na formularzu ZUS ZCNA z listy dokumentów zgłoszeniowych
podczas tworzenia ZUS ZUA lub ZUS ZZA

 

 

Jeżeli zgłoszenie ZCNA następuje w okresie późniejszym, można wprowadzić ZCNA z listy dokumentów zgłoszeniowych, pod warunkiem że kursor wskazuje na dokument zgłoszeniowy osoby ubezpieczonej.

 

 

Wyrejestrowanie członka rodziny w okresie wcześniejszym niż wyrejestrowanie ubezpieczonego, wprowadza się za pomocą dokumentu ZCNA, zaznaczając odpowiednią osobę do wyrejestrowania.

 

Wyrejestrowanie członka rodziny razem z osobą ubezpieczoną, najlepiej przeprowadzić bezpośrednio z dokumentu ZWUA, zaznaczając członka rodziny do wyrejestrowania - ZCNA wyrejestrowujące zostanie utworzone.

 

 

ZUS ZWUA

 

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia można dokonać na formularzu ZUS ZWUA. Należy podać odpowiednią datę wyrejestrowania i zaznaczyć członków rodziny ubezpieczonego, jeżeli również mają zostać wyrejestrowani z ubezpieczenia.

 

 

Naliczenie składek właściciela / wspólnika

 

Składki dla właściciela/wspólnika można naliczyć tylko jeżeli właściciel/wspólnik został zgłoszony do ubezpieczenia.

 

Przed wygenerowaniem składek należy najpierw wskazać, za jaki okres zostaną wygenerowane składki.

 

Tryb ustalenia podstawy składek jest domyślnie zaznaczony jako 'automatyczny', można odpowiednio zmieniać wartości na naliczeniu składek, w zależności od potrzeby.

 

Na zakładce 'Nieobecności' są wyświetlone wprowadzone nieobecności dla właściciela/wspólnika, które zostały wzięte pod uwagę przy bieżącym naliczeniu składek.

Dodatkowo na zakładce 'Obliczenia' jest szczegółowo zaprezentowany sposób liczenia składek właściciela/wspólnika.

 

Zmiany dokonane w zapisach, które składają się na naliczenie składek (zgłoszenia właściciela/wspólnika, nieobecności, wysokość podstaw i stawek itp. itd. ), powodują zmianę statusu naliczenia, odpowiednio:

status 'Sporządzone' zmienia się na 'Do przeliczenia'
status 'Zamknięte' nie zmienia się - takiego naliczenia nie można zmienić

 

Na podstawie naliczonych składek dla właściciela można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS.