header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Edycja dokumentu

 

Formularz edycji dokumentu podzielony został na 3 główne części, tj.:

dane nagłówkowe,
pozycje dokumentu,
dane dodatkowe zawierające m. in.: rodzaj i termin płatności, uwagi itp.

pogrupowane w zakładki.

 

wystawdok_03

 

Do szybkiego przemieszczania się pomiędzy polami edycyjnymi można używać skrótów:

Alt+1 – przejście do daty wystawienia,
Alt+2 – przejście do części zawierającej pozycje,
Alt+3 – przejście do stopki dokumentu z zakładkami.

Poruszanie się po poszczególnych zakładkach możliwe jest za pomocą kursorów (strzałka w lewo i strzałka w prawo).

 

 

Dane nagłówkowe

W pierwszej kolejności określić należy daty dokumentu – datę wystawienia i sprzedaży.

Można również dokonać zmiany proponowanego przez program kolejnego numeru dokumentu. Schemat numeracji może zostać ustalony dla każdego typu dokumentu osobno.

 

Za pomocą przycisku lub klawisza funkcyjnego F2 dokonujemy wyboru kontrahenta. Jeśli w parametrach dokumentu zdefiniowano, to mamy również możliwość wyboru odbiorcy, innego niż kontrahent (płatnik).

 

 

Uwaga!

Kartoteka kontrahenta umożliwia określenie typowego rabatu, sposobu i terminu płatności oraz rodzaju ceny sprzedaży. Po wybraniu kontrahenta jego indywidualne warunki sprzedaży zostaną uwzględnione w wystawianym dokumencie, istnieje możliwość ich zmiany w trakcie dalszego wystawiania dokumentu.

 

Pola „wystawiono wg” i „zamówienie” służą do wprowadzenia dodatkowych informacji, które są drukowane na dokumencie.

 

Pole wyboru „Transakcja” służy do określenia rodzaju transakcji, która podlega zafakturowaniu.

licencje

W przypadku faktury sprzedaży można wybrać spośród opcji:

sprzedaż krajowa (w przypadku faktury VAT marża ten rodzaj transakcji jest narzucony z góry i niepodlega zmianie) ,

 

eksport towarów poza UE,
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
sprzedaż usług uznanych za świadczone poza krajem.

licencje

 

W przypadku faktur wewnętrznych dostępne są transakcje:

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
nabycie usług – świadczone w kraju od dostawcy zagranicznego,
nabycie towarów, gdy podatnikiem jest nabywca.

licencje

 

W dalszej kolejności, za pomocą osobnego przycisku lub klawisza funkcyjnego F7, można dokonać wyboru rodzaju ceny sprzedaży, waluty i jej kursu na dokumencie.

 

Uwaga!

Możliwość wystawiania faktur w walutach obcych zależna jest od dostępnej licencji.

 

 

Pozycje dokumentu

Dodawanie pozycji do dokumentu następuje po wciśnięciu klawisza Ins lub wybraniu przycisku „Dodaj”. Wyświetlona zostanie lista asortymentów, zawierająca kryteria umożliwiające szybkie wyszukanie asortymentu.

 

Po wybraniu klawiszem Enter właściwej pozycji z listy asortymentów, pojawia się okno służące do wpisania ilości i ceny.

 

wystawdok_04                        

 

Jeśli asortyment jest usługą, możemy wpisać dalszą cześć opisu usługi bez konieczności modyfikowania nazwy w kartotece asortymentu

 

wystawdok_05

 

Podczas wpisywania (dodawania) pozycji do dokumentu, okno listy asortymentowej pozostaje cały czas widoczne (na pierwszym planie). Wybór pozycji z katalogu towarów i usług oraz zatwierdzenie jej ilości i ceny powoduje automatyczne dopisanie jej do dokumentu. Jeżeli interesująca nas pozycja nie występuje w katalogu, to posiadając odpowiednie uprawnienie można ją dopisać, a następnie dodać do dokumentu bez potrzeby przechodzenia w menu programu do gałęzi Słowniki->Towary i usługi. Aby zamknąć okno z wyborem asortymentu należy wcisnąć klawisz ESC.

 

Na sporządzonej liście pozycji dokumentu można wykonywać następujące operacje:

dodawać kolejne pozycje do dokumentu za pomocą klawisz INS (opisane powyżej),
usuwać za pomocą klawisza DEL,
modyfikować wpisane wartości bezpośrednio w kolumnach listy pozycji np.: cenę, ilość lub rabat. Należy w tym celu wybrać za pomocą myszy odpowiednią pozycję (komórka zawierająca interesujące dane zmieni kolor na zielony) i wpisać odpowiednie wartości, a następnie zatwierdzić klawiszem ENTER. Program automatycznie przeliczy pozostałe wartości dla zmienianej pozycji i dla całego dokumentu.
 

 

Dane dodatkowe (stopka dokumentu)

Dolna część ekranu edycji dokumentu zorganizowana została w formie zakładek.

Liczba dostępnych zakładek wynika z rodzaju dokumentu, jego parametrów oraz dostępnej licencji.

 

Opis poszczególnych zakładek:

 

Płatność

Pozwala określić rodzaj sposobu zapłaty, termin płatności, jak również wybrać konto firmowe dla płatności przelewem, czy wydrukować formularz przelewu od nabywcy.

 

Zależnie od definicji sposobu zapłaty w stopce faktury można zażądać zanotowania rozliczenia faktury w chwili jej zapamiętania:

przez wystawienie i wydrukowanie dokumentu kasowego (KP);
przez wpisanie zapłaty do rejestru kasowego bez wystawiania KP;
przez wpisanie adnotacji o zapłacie w stopce faktury, bez wpisu do rejestru kasowego;
można też nie wpisywać zapłaty – wówczas wartość faktury widnieje wśród należności nierozliczonych i można rozliczyć ją później.

 

VAT

Pozwala uzupełnić wystawiany dokument o informacje potrzebne w ewidencji VAT, np.:

data zapisu VAT
rodzaj sprzedaży (sprzedaż zwykła, sprzedaż środka trwałego itp.),
rodzaj ewidencji VAT, jeżeli programie jest zdefiniowanych kilka ewidencji, odpowiednio sprzedaży lub zakupu.

licencje

 

KPR/Ryczałt

Dla aplikacji Finka-KPR na dokumencie handlowych dodatkowo pojawia sie zakładka KPR lub Ryczałt.

Pozwala ona na wpisanie informacji niezbędnych do zaewidencjonowania dokumentu handlowego w księgowości:

 

data zapisu KPR  lub ryczałt
kolumna KPR ze wskazaniem dokładnej klasyfikacji wybranej kolumny KPR, o ile jest ona zdefiniowana
lub stawka ryczałtu
opis zdarzenia

 

Zaliczka

Zakładka jest widoczna tylko dla dokumentów zaliczkowych. Zawiera okno edycyjne do wpisania kwoty zaliczki, oraz w przypadku kolejnej zaliczki lub faktury końcowej, informację o sumie poprzednich zaliczek. Informacja ta jest podana w formie napisu, jednak po jego kliknięciu otrzymujemy szczegółową informację o numerach i kwotach wcześniejszych faktur zaliczkowych związanych z tą samą transakcją.

 

 

Uwagi

W tym miejscu możemy dodać do dokumentu jedną z wcześniej zdefiniowanych uwag, bądź wpisać jej treść bezpośrednio.

 

 

Intrastat

Zakładka dostępna tylko dla dokumentów WDT i WNT, pozwala określić dane potrzebne przy generowaniu deklaracji Intrastat.

 

 

W celu zapamiętania dokumentu należy użyć klawisza funkcyjnego F5, lub przycisku „Zapamiętaj”.

Wycofanie się z edycji dokumentu bez zapamiętania następuje po wciśnięciu klawisza ESC.