header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Opis konwersji z programu FINKA-PŁACE w wersji Dos

 

Konwersję z danych DOS trzeba wykonać przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych kadrowych lub płacowych w FINKA-PŁACE dla WIN.

 

Konwersję wywołuje się:

 

podczas zakładania firmy, przez wybranie "Konwersja z dos"
lub z menu Administracja -> Konwersja danych

 

Następnie należy wskazać bezpośrednio dysk, na którym znajduje sie program FINKA w wersji DOS, a następnie wybrać firmę z wyświetlonej listy firm i lat. Można także ograniczyć się tylko do konwersji danych osobowych z programu DOS, bez pobierania danych kadrowych i płacowych.

 

 

 Po wykonaniu konwersji z FINKA-PŁACE dla DOS w programie FINKA-PŁACE dla WIN mamy do dyspozycji dane

z programu z dos, przy czym możliwe są:

 

modyfikacje list płac i rachunków przepisanych z DOS

 

przywrócenie wartości z dos, jeśli pozycja została zmodyfikowana w win

 

usuwanie pozycji z list płac lub rachunków oraz dodawanie pozycji za okresy, za które istnieją dane z dos, lub za późniejsze.

 

dodawanie, modyfikacja i usuwanie umów, nieobecności (choroby i urlopy) oraz innych zapisów kadrowych [usuwanie umowy możliwe jest jeśli nie ma do niej wypłat; zazwyczaj stosuje się modyfikację umowy drogą utworzenia aneksu]

 

wywołanie różnorodnych zestawień, a także deklaracji ZUS, formularzy PIT, kart wynagrodzeń itp - program generuje je na podstawie danych otrzymanych z DOS oraz wpisanych w WIN.

 

 

 

Konwersja danych z DOS oznacza przepisanie kompletu danych z FINKA-PŁACE dla DOS do programu WIN, przy czym:

 

przepisuje się komplet danych kadrowych, z wyjątkiem:

 

ow dos występują dwa niezależne miejsca do wpisywania zatrudnienia etatowego: "historia zdarzeń" z zaznaczaniem przyjęcia i zwolnienia z pracy, oraz "umowy o pracę" do edycji umów. Do programu WIN przepisywane są dane z "historii zdarzeń", a nie z menu "umowy o pracę", gdyż te pierwsze są ściśle powiązane z wyliczaniem wynagrodzeń.
owskutek tego umowy i aneksy wpisane (w trybie tekstowym) w menu "Umowy o pracę" w programie DOS nie są przenoszone do programu WIN i Użytkownik powinien zweryfikować te umowy w WIN, zwłaszcza pod kątem dat rozpoczęcia i zakończenia.
ojeśli w Finka-Płace dla DOS wpisano zgłoszenie ZUS z kodem 3000, oznaczające wypłatę po ustaniu zatrudnienia, konwersja przekształca ją na krótką "umowę" z tym samym kodem. W samym programie WIN wypłaty po ustaniu umowy wpisuje się prościej, wybierając na liście płac "Dodaj wypłatę po ustaniu umowy".

 

przepisuje się komplet danych płacowych, z jednym wyjątkiem:

 

oz uwagi na różnice w trybie wyliczania średnich chorobowych w dos i win średnie wyliczone w dos przechodzą do win jako "wpisane ręcznie"

 

 

 

 Generowanie list płac i rachunków za kolejne miesiące po wykonaniu konwersji

 

Najprostszą metodą kontynuowania liczenia wynagrodzeń jest wywołanie "utworzenia listy płac" z tytułu umów o pracę bądź zleceń i o dzieło za kolejny miesiąc - program przepisze do niej dane z poprzedniej listy, uwzględniając ew. stan  umów, nieobecności i innych zapisów kadrowych, w tym daty zakończenia umów.

 

Jeśli są potrzebne zmiany danych kadrowych - na przykład wprowadzenie dłuższego urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego, wpisanie zwolnienia lekarskiego, dodanie nowej osoby lub tp, to Użytkownik może wpisać te zmiany w menu Kadry i następnie wywołać przeliczenie listy płac lub rachunku, przy czym
 
   - o potrzebie przeliczenia jesteśmy poinformowani, gdyż program wyświetla status listy płac "Do przeliczenia".

 

Jeśli są potrzebne zmiany danych płacowych - na przykład inna wartość wynagrodzenia nominalnego niż w poprzednim miesiącu, to Użytkownik może zmienić je na liście płac, gdyż składniki przepisane z dos traktowane są jak "uznaniowe".

 

Jeśli Użytkownik chce ściślej powiązać kwoty wypłat z umowami, to może wprowadzić zmiany (aneksy) do umów przepisanych z dos, zachowując poniższe zasady:
omożna wpisać aneksy dla wszystkich lub wybranych osób zatrudnionych na umowę o pracę, dla których część płac została przeniesiona z programu dos. W aneksach wpisujemy stałe wartości wynagrodzeń kwotowych lub stawki wynagrodzeń dniówkowych, godzinowych lub akordowych.
ona pierwszej liście utworzonej po wpisaniu aneksu znajdą się "zdublowane płace", obejmujące zarówno składniki "dziedziczone" z poprzedniej listy dos, jak i wynikajace z aneksu. Po wyzerowaniu tych pierwszych następne listy będą już otrzymywać prawidłowe wartości domyślne.
ojeśli omawiane aneksy wpiszemy dla wszystkich osób aktualnie zatrudnionych, to zamiast zerowania składników można zmodyfikować defnicję listy płac w menu Słowniki, usuwając z niej składniki "dos-owe".