header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Opis konwersji z programu FINKA-STW w wersji Dos

 

Konwersję z danych DOS trzeba wykonać przed wprowadzeniem jakiegokolwiek środka trwałego lub wyposażenia w FINKA-STW dla WIN.

 

Konwersję wywołuje się:

·podczas zakładania firmy, przez wybranie "Konwersja z dos"
·lub z menu

               -> Administracja -> Konwersja danych

 

Następnie należy wskazać bezpośrednio dysk, na którym znajduje się program FINKA w wersji DOS, a następnie wybrać firmę z wyświetlonej listy firm.

 

Konwersja danych z DOS oznacza przepisanie danych z FINKA-STW dla DOS do programu WIN.

 

Przy konwersji można pominąć środki skreślone – steruje tym ustawienie parametru lokalnego “Pomijanie środków skreślonych”.

Konwersję można wywoływać wielokrotnie, pod warunkiem, że poza konwersją nie wprowadzono żadnego środka ani wyposażenia.

 

Konwersja tworzy w programie WIN kartotekę środków trwałych oraz listę operacji na nich.

W kartotece znajdują się dane, które są cechami środka, np. nazwa, opis, KŚT itp.

Lista operacji składa się z dokumentów (np. przyjęcie, skreślenie) oraz odpisów.

Dane środka i operacje na nim w programie DOS w większości mają swoje naturalne odpowiedniki w programie Win, z pewnymi wyjątkami i różnicami. Są to:

 

Kategorie i lokalizacje

W WIN odpowiednikiem kategorii środka jest grupa inwentarzowa, dla lokalizacji to miejsce użytkowania.

 

Grupa 999 i 998

W DOS w KŚT są grupy 999 i 998, nie ma ich w WIN:

   środki przypisane do 999 otrzymują rodzaj „wartości niematerialne i prawne”

   środki przypisane do 998 otrzymują rodzaj „niskocenne składniki majątku”

 

Metoda amortyzacji, współczynnik degresywny

W DOS nie jest explicite podawana metoda amortyzacji.

W WIN jest ona ustalana w następujący sposób:

  ź jeżeli jedynymi operacjami dla środka było przyjęcie oraz ewentualnie skreślenie to:

gdy amortyzacja jednorazowa = wartość środka to metoda = jednorazowa

gdy stawka roczna = 0 lub środek jest skreślony to metoda = bez amortyzacji

 

ź w przeciwnym przypadku (tzn. są inne operacje poza przyjęciem i skreśleniem, np. odpisy) to:

gdy środek ma wpisana stawkę roczną > 0 i stawka degresywna =0 to metoda = liniow

gdy stawka roczna > 0 i degresywna > stawka roczna to metoda:=degresywna.

W WIN nie ma pojęcia „stawka amortyzacji degresywnej”, zamiast tego jest współczynnik degresywny obliczony jako iloraz stawki degresywnej i stawki rocznej.

  

W sytuacji, gdy w DOS są takie dane, że nie zachodzi żaden z w/w warunków, czyli że nie można ustalić metody, to konwersja generuje odpowiedni komunikat i dane takiego środka są pomijane.

 

W WIN metoda amortyzacji jest ustalona przy przyjmowaniu środka i nie może ulegać zmianom w trakcie trwania amortyzacji. Dlatego też jeżeli w DOS są operacje  zmiany wartości lub parametrów, które prowadziłyby do zmiany metody (np. w OT podano stawkę degresywną=0, natomiast w ZW stawka degresywną >0) to podczas konwersji jest odpowiedni komunikat i dane takiego środka są pomijane.

Amortyzacja stanowiąca koszt

W Dos wprowadzana jest informacja, czy amortyzacja stanowi koszt (Tak/Nie/Częściowo).  Przy odpowiedzi „Częściowo” wprowadza się podstawę amortyzacji stanowiącej koszt.

W Win zostało to zastąpione tylko kwotą nazwaną „wartość początkowa dla amortyzacji stanowiącej koszt”, w skrócie „wartość kosztowa”, w następujący sposób:

 

Amortyzacja stanowi koszt

Wartość kosztowa jest równa:

    T - tak

wartość początkowa

    N - nie

0

    C - częściowo

podstawa amortyzacji stanowiącej koszt

 

Kwota amortyzacji stanowiąca koszt jest obliczana wg proporcji wartości kosztowej do wartości początkowej.

 

Dotychczasowe umorzenie wliczone w koszty w bilansie otwarcia

W DOS w operacji „bilans otwarcia” jest informacja o dotychczasowym umorzeniu, natomiast nie ma danych jaka część tego umorzenia była zaliczona w koszty. 

W WIN w dokumencie BO dotychczasowe umorzenie wliczone w koszty jest ustalane następująco:

 

Wartość kosztowa = Wartość początkowa

umorzenie wliczone w koszty = umorzenie dotychczasowe

 

Wartość kosztowa = 0

umorzenie wliczone w koszty = 0

 

Wartość kosztowa <> Wartość początkowa

oraz

wartość kosztowa > 0

umorzenie wliczone w koszty = 0

 

Uwaga:

W tej sytuacji program wyświetla komunikat, że w dokumencie BO przyjęto umorzenie wliczone w koszty = 0.

Po zakończeniu konwersji należy ręcznie wprowadzić w takich dokumentach BO rzeczywistą kwote dotychczasowego umorzenia wliczonego w koszty.

 

 

Kwota amortyzacji jednorazowej w operacji przyjęcia

W WIN w dokumencie przyjęcia nie ma kwoty amortyzacji jednorazowej.

Jeżeli w DOS wpisano taką kwotę, to w WIN po dokumencie OT tworzony jest od razu odpis z kwotą równą dos-wej kwocie amortyzacji jednorazowej. Gdy metoda jest jednorazowa, to taki odpis ma datę dokumentu OT, przy metodzie liniowej lub degresywnej data jest końcem miesiąca. 

 

Zmiana wartości, zmiana parametrów amortyzacji, przeszacowanie

W DOS w operacjach: zmniejszenie/zwiększenie oraz przeszacowanie wartości można zmienić wartość początkową, wskaźnik „czy amortyzacja stanowi koszt”, podstawę amortyzacji stanowiącej koszt oraz stawki. Z kolei przy zmianie parametrów można zmieniać stawki oraz wskaźnik „czy amortyzacja stanowi koszt” i podstawę amortyzacji stanowiącej koszt.

 

W WIN w dokumencie ZW (zmiana wartości) można zmieniać tylko wartości (początkową, kosztową, umorzenie).

W dokumencie ZA (zmiana parametrów) zmienia się stawki.

Dlatego dos-owe operacje zmiany wartości i zmiany parametrów – w zależności od tego, co faktycznie zmieniły – są konwertowane na dokumenty ZW, ZA lub generowana jest para ZW i ZA.

 

W dos-wych operacjach zmiany wartości lub parametrów podaje się datę, od której te zmiany uwzględnia się w naliczaniu amortyzacji. Data ta jest przenoszona jako tzw. data rozpoczęcia w dokumencie ZW czy ZA.

W programie WIN w dokumencie ZA (zmiana stawek) jest „na sztywno” ustalone, że data rozpoczęcia musi być początkiem następnego miesiąca.

Jeżeli w dos-wej operacji jest zmiana stawek obowiązująca później niż początek następnego miesiąca, to odpowiedni dokument ZA nie jest tworzony. Wyświetlany jest komunikat o pominięciu takiego dokumentu i konieczności wprowadzenia go ręcznie po konwersji (z odpowiednią datą).

 

Data odpisu przy operacji skreślenia

Jeżeli został skreślony środek nie w pełni umorzony, to za miesiąc, w którym jest skreślenie przysługuje też amortyzacja. W DOS taki odpis ma datę z końca miesiąca, w WIN data takiego odpisu = data dokumentu LT.

 

Konta księgowe przy operacjach (schematy dekretacji)

Jeżeli program DOS ma włączoną współpracę z FK to przy każdej operacji trzeba wskazać konta księgowe, wymagane przy tej operacji.

 

W WIN zastosowano inne rozwiązanie. Wypełnia się tzw. Schematy dekretacji, w których podaje się wszystkie konta występujące w księgowaniach operacji dokonywanych na środkach trwałych. Wystarczy raz zdefiniować schematy i potem przy kolejnych operacjach tylko odwołać się do wybranego schematu, bez konieczności wprowadzania kont.

Podczas konwersji tworzony jest słownik schematów dekretacji -  wg zastosowanych w DOS kont. Słownik schematów jest „skompresowany”, tzn gdy dwa środki miały ten sam układ kont, to powstał z tego jeden schemat.

Kolejne schematy utworzone przy konwersji mają symbole DOS01,DOS02 ...

Po konwersji wszystkie operacje mają przypisane schematy.

 

W WIN, podobnie jak w DOS, ustala się, czy program współpracuje z FK czy KPR.

W programie WIN domyślnie ustawiona jest współpraca z KPR, po konwersji nie jest ewentualnie przestawiana.

 

Jeżeli w DOS była współpraca z FK, to po konwersji należy ustawić parametr lokalny „Współpraca z FK” = TAK.

 

 

Tryb amortyzacji degresywnej

W DOS definiowany może być tzw tryb amortyzacji degresywnej dotyczący sposobu obliczania rocznej kwoty odpisu.

W WIN nie ma takich ustawień, ponieważ są jednoznaczne zasady obliczania amortyzacji przy metodzie degresywnej:

ź Przy zmniejszaniu/zwiększaniu wartości środka podaje się datę rozpoczęcia, tj. datę od której nowa wartość obowiązuje dla liczenia amortyzacji

ź Przejście na odpisy liniowe odbywa się od początku roku, w którym amortyzacja roczna liczona metodą liniową byłaby niemniejsza od  wyznaczonej metodą degresywną, przy czym roczne kwoty odpisów ustalane są wg wartości środka obowiazujących dla liczenia amortyzacji na początku roku.

Szczegóły obliczania odpisów przy metodzie degresywnej są opisane w punkcie Algorytm wyznaczania planu amortyzacji.

 

Tryb wpisywania numerów inwentarzowych

Parametry ustawiane w tym DOS-wym menu w programie WIN  są zastąpione definiowaniem wzoru dla symbolu inwentarzowego, dostępnym w słowniku Dokumenty obrotu.

 

Wygenerowanie odpisów amortyzacyjnych.

W DOS co miesiąc było konieczne wygenerowanie odpisów amortyzacyjnych za dany miesiąc, które powodowało utworzenie odpisów miesięcznych i wpisanie ich do listy operacji.

W programie WIN nie ma takiej funkcji, ponieważ dla każdego środka utworzony jest od razu pełny plan amortyzacji, tzn na liście operacji są wszystkie odpisy aż końca amortyzacji (tj. do pełnego umorzenia, albo skreślenia albo zawieszenia).

Po przepisaniu z DOS wszystkich operacji na środkach (dokumentów i odpisów) wyliczany jest dalszy plan amortyzacji, począwszy od ostatniej przeniesionej dos-wej operacji.

 

Jeżeli konwertowane są dane, w których od pewnego momentu odpisy specjalnie nie były wygenerowane (bo przykładowo firma zawiesiła działalność), to ponieważ po konwersji plan amortyzacji został naliczony od ostatniej dos-wej operacji to należy wprowadzić dokument zawieszenia amortyzacji z odpowiednią datą, aby ten (niepotrzebny w tym przypadku) plan usunąć.