header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Słowniki Kadrowe

 

W tym punkcie menu można określić dla firmy:

listę działów firmy
listę prowadzonych projektów
tryb numeracji umów o pracę, umów zleceń,o dzieło i innych
listę klauzul stosowanych w umowach
listę szkoleń BHP itp.

 

Poszczególne listy mogą pozostać puste o ile w firmie nie ma potrzeby ich stosowania.

Program proponuje podstawowy sposób numerowania umów "nr/rok" oraz listę typowych klauzul do zawieranych umów.

 

 

Działy firmy

 

Jeśli określimy strukturę firmy drogą wypełnienia listy działów w menu Słowniki -> Kadry -> Działy firmy, to można:

określać dział w umowach o pracę, zleceniach lub o dzieło,
zmieniać dział w trakcie trwania umowy, drogą sporządzenia aneksu
można sporządzać listy płac dla działu
oraz zestawienia zbiorcze i analityczne, np koszty płac wg działów.
jeśli w niektórych umowach nie podamy działu, to w zestawieniach np. kosztów płac nie zostaną one pominięte, lecz znajdą się w części "dział nieokreślony".

 

 

 

Umowy, rachunki i listy płac mogą być numerowane z użyciem symbolu działu, wystarczy odpowiednio zaznaczyć

parametr w menu Słowniki -> Kadry -> Tryb numeracji umów bądź Słowniki -> Płace -> Tryb numeracji list płac.  

 

  

 

Projekty

 

Dla bardziej rozbudowanej struktury firmy może być pomocne wyodrębnienie prowadzonych projektów.

 

W menu Słowniki -> Kadry -> Projekty można wpisywać symbole i opisy projektów, po czym można:

określać projekt w umowach o pracę, zleceniach lub o dzieło, przy czym przypisanie projektu do umowy dokonuje się drogą wybrania go w numerze umowy
jeśli chcemy korzystać z "projektów", to trzeba wybrać tryb numeracji wg projektów w menu Słowniki -> Kadry -> Tryb numeracji umów
można sporządzać zestawienia zbiorcze i analityczne, np. koszty płac wg projektów, bądź wyświetlać listy płac i rachunki dla wybranych projektów.
jeśli w niektórych umowach nie podamy projektu, to w zestawieniach np. kosztów płac nie zostaną one pominięte, lecz znajdą się w części "projekt nieokreślony".

 

Projektów użytych w umowach nie można usunąć, natomiast można "przenieść je do archiwum" (z możliwością przywrócenia). Dla projektów archiwalnych nie można tworzyć nowych umów, natomiast można sporządzać zestawienia według nich wraz z projektami bieżącymi.

 

Stanowiska

 

Listę stanowisk, redagowana w menu Słowniki -> Kadry -> Stanowiska wykorzystuje się:

w umowach o pracę, zleceniach lub o dzieło - do określenia stanowiska obok innych warunków umowy
w trakcie trwania umowy można zmienić stanowisko drogą sporządzenia aneksu
można sporządzać zestawienia zbiorcze i analityczne, np koszty płac dla osób zatrudnionych na wybranych stanowiskach
jeśli w niektórych umowach nie podamy stanowiska, to w zestawieniach np kosztów płac nie zostaną one pominięte, lecz znajdą się w części "stanowisko nieokreślone".

 

Stanowisk użytych w umowach nie można usunąć, natomiast można je zaznaczyć jako "nieaktywne" (z możliwością przywrócenia).

 

 

Tryb numeracji umów

 

Punkt menu Słowniki -> Kadry -> Tryb numeracji umów daje możliwość sparametryzowania systemu numeracji umów:

od najprostszego: numer / rok
do najbardziej skomplikowanego: numer / projekt / dział / miesiąc / rok.

 

Numeracja może być zarówno wspólna dla wszystkich rodzajów umów, jak i odrębna.

 

 

 

Tryb numeracji umów można zmieniać w każdej chwili podczas użytkowania programu. Aktualne ustawienia dotyczą nowo sporządzanych umów, natomiast do umów istniejących stosuje się tryb numeracji ważny w czasie ich sporządzenia.

 

 

 

Klauzule do umów

 

Program umożliwia zdefiniowanie potrzebnych w danej firmie odrębnych list klauzul dla różnych rodzajów umów: o pracę, zleceń, o dzieło i innych.

 

Na liście klauzul zdefiniowanych dla danego rodzaju umów można zaznaczyć 'klauzule domyślne' które automatycznie pojawią się na każdej nowo sporządzanej umowie. W trakcie edycji umowy można te klauzule dowolnie zmieniać, usuwać oraz wpisywać inne bezpośrednio 'z ręki'.

 

 

Lista szkoleń, badań itp.

 

W słownikach kadrowych można zdefiniować również typowe listy:

badań lekarskich
szkoleń BHP
środków BHP i odzieży roboczej

 

Są one wykorzystywane w menu Kadry w ewidencji badań lekarskich, ewidencjach BHP itp.