header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Kalendarz i wymiar urlopu

 

 

Kalendarz dni roboczych dla firmy

 

Dla kolejnych lat można określić dowolnie dni wolne od pracy w firmie. Tak zdefiniowany kalendarz będzie obowiązywał domyślnie dla wszystkich pracowników przy naliczaniu wynagrodzeń, średnich chorobowych, urlopowych i innych.

 

 

Indywidualne kalendarze dni roboczych

 

Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wykonawcy i Inni, którzy mają podpisaną umowę, domyślnie mają zdefiniowany Kalendarz dni roboczych, na podstawie 'Kalendarza dni roboczych dla firmy'.

 

W przypadku, gdy osoba pracuje w innym okresie roboczym, można określić dla niej 'Indywidualny kalendarz dni roboczych'.

 

Zmiana kalendarza na potrzeby osoby, w punkcie:

       -> Kadry

               -> Indywidualne kalendarze dni roboczych

 

i zapisanie zmiany, spowoduje, że wszystkie wyliczenia okresu przepracowanego dla osoby, będą brane z Indywidualnego kalendarza dni roboczych dla osoby.

 

 

 

Aby przywrócić dla osoby domyślny kalendarz jak dla firmy, należy usunąć kalendarz indywidualny. Można tego dokonać tylko w przypadku, gdy osoba nie ma jeszcze wprowadzonych nieobecności w roku, za który obowiązuje kalendarz.

 

 

W indywidualnym kalendarzu dni roboczych można również określić ilość godzin pracy dla każdego z dni tygodnia.

 

 

Wszystkie zmiany wprowadzone w Kalendarzu dla firmy, nie będą automatycznie odwzorowane w Kalendarzu indywidualnym.

 

 

 

 

Wymiary urlopów

 

Aby sprawdzić lub zmienić wymiar urlopu za wybrany rok, można skorzystać z listy wymiarów urlopów z menu Kadry lub bezpośrednio dla osoby z Kartoteki osobowej, na zakładce Wymiary urlopów.

 

 

Przy wprowadzaniu nowej umowy o pracę dla pracownika można bezpośrednio na Umowie określić początkową wartość Wymiaru urlopów.

 

 

Jeżeli w kolejnych latach będzie potrzeba zmiany wymiaru urlopu dla osoby można nowy wymiar określić na liście wymiarów, zostanie on zastosowany dla lat kolejnych.

 

 

 

Wymiar urlopu należy określić w dniach oraz godzinach, gdzie ilość godzin wylicza się jako:

ilość dni * ilość godzin roboczych w ciągu dnia.

 

 

Poprawnie zdefiniowany 'Wymiar urlopów' pozwoli prowadzić kontrolę dni urlopowych i korzystać z Zestawienia Urlopów do Wykorzystania.

 

Wymiar urlopu jest również wykorzystywany na Karcie Urlopowej.

 

 

Wyliczenia wymiaru urlopu można dokonać z punktu wprowadzania wymiaru urlopu dla umowy w danym roku, poprzez wywołanie F3 Wylicz;

 

Okno wyliczenia wymiaru urlopu składa się z:

części naliczenia stażu pracy – informacyjnie, zmiany można wprowadzać na oknie Stażu pracy, po wciśnięciu F6 Zmień. Zmiany wprowadzone na ekranie Stażu Pracy zostaną wyświetlone na wyliczeniu wymiaru urlopu;

 

wyliczenia wymiaru urlopu:
owymiar urlopu jest ustalany dla konkretnej umowy pracownika na wskazany rok;
owyświetlany informacyjnie jest ostatni ustalony etat dla umowy (zmiany etatu dokonuje się poprzez wprowadzenie aneksu do umowy);
owymiar bazowy – ustalany na podstawie wyliczonego stażu pracy;
owymiar dla bieżącej umowy – na podstawie okresów podlegających różnym wymiarom etatu dla umowy (jeżeli się zmieniał) – zaokrągla te okresy do pełnych miesięcy 'w górę' (jeżeli zmiana etatu na przełomie miesiąca, to w danym miesiącu liczy wg etatu korzystniejszego dla pracownika), i wylicza wg algorytmu:
(ilość miesięcy w okresie * wymiar bazowy / 12)*licznik etat/mianownik etat
wynik zaokrągla do pełnego dnia w górę, następnie sumuje wg okresów podlegania pod różny etat;
tak wyliczony wymiar nie może być większy niż wymiar bazowy;

 

               przykład: umowa 15.01.2013-29.06.2013 etat 1/2

                               od 30.06.2013-20.11.2013 etat 3/4

                       wymiar bazowy = 26dni        
               wyliczenie:

                       (5*26/12)*1/2+

                       (6*26/12)*3/4=5,42+9,75=6+10=16 dni urlopu dla umowy na rok 2013

 

uwzględniać urlop, który pozostał z poprzedniej umowy

 

wymiar urlopu w godzinach – jest wyliczany z urlopu w dniach *8 godzin; jeżeli miał być uwzględniany urlop z poprzedniej umowy, to jest on dodawany do wymiaru urlopu w godzinach;
Wymiar w dniach – jest pokazywany tylko jeżeli jest jednoznaczny, to znaczy, że:
oosoba ma zdefiniowany kalendarz domyślny dla firmy – założenie jest wtedy takie, że pracuje identyczną ilość godzin codziennie;
oosoba ma zdefiniowany kalendarz indywidualny, ale ilość godzin do przepracowania w ciągu dnia jest identyczna (z pominięciem dni wolnych od pracy);
ojeżeli osoba pracuje jednego dnia 2 godziny, a w innym dniu 5 godzin, to wyliczonego wymiaru urlopu nie da się jednoznacznie określić w dniach;