header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Kartoteka osobowa

 

Kartoteki osobowe zawierają komplet informacji o danej osobie (pracowniku lub zleceniobiorcy) i całą historię jego zatrudnienia, w tym wszystkie dokumenty kadrowe.

 

Pozwalają w przejrzysty sposób przeglądać dokumenty kadrowe dla wybranej osoby.

 

Na poszczególnych kartach (zakładkach) kartoteki znajdują się informacje dotyczące osoby:

 

Umowy - wszystkie umowy dla osoby, aneksy do nich i ich rozwiązania. Stanowią one podstawowe dokumenty kadrowe, na podstawie których sporządza się listy płac i rachunki.
ZUS - dokumenty zgłoszeniowe: ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA
Działy, Stanowiska - stanowiska pracy i działy, w których pracownik był zatrudniony
Składniki wynagrodzenia - z podziałem na umowy, z których wynikają, z wartością i okresem w jakim obowiązywały
Warunki umów - uzgodnione dodatkowe klauzule dla poszczególnych umów
Oświadczenia - lista oświadczeń Pracownika złożonych w trakcie trwania umów np. dotyczących opodatkowania, 30-krotności i innych
Zaświadczenia - o zatrudnieniu i dochodach wystawione przez Pracodawcę
Nieobecności - lista wszystkich nieobecności Pracownika (zwolnienia, urlopy wypoczynkowe, wychowawcze itp.)
Badania, BHP - skierowania i badania z terminami ważności, lista szkoleń BHP i użytkowanej odzieży roboczej
Kalendarze - indywidualne lub wspólne dla całej firmy kalendarze dni roboczych dla poszczególnych umów etatowych
Wymiary urlopów - określone dla każdej umowy, w poszczególnych latach - z podaniem liczby dni i godzin 'wykorzystanych' oraz 'do wykorzystania'

 

 

 

Większość kart pozwala na redagowanie danych lub dopisywanie nowych pozycji. Zakładki Działy, Stanowiska, Składniki wynagrodzenia oraz Warunki umów zawierają informacje wynikające z umów i aneksów, dlatego wciśnięcie F6 na tych kartach powoduje wejście do redagowania odpowiedniej umowy lub aneksu.

 

Redagowanie niektórych pozycji może być ograniczone - np umowy nie można modyfikować jeśli istnieje do niej aneks. Jeśli w takim przypadku chcemy zmienić dane - np. dopisać datę zakończenia lub zmienić inne warunki - to należy dodać aneks, wypowiedzenie zmieniające lub rozwiązanie umowy.