header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Konta rozrachunkowe


 

Konta rozrachunkowe służą do ewidencjonowania zapisów w dwóch miejscach jednocześnie: jako obroty konta oraz jako należności, zobowiązania bądź ich rozliczenia. Atrybut „rozrachunkowości” nadaje się na ekranie edycji konta:

 


Konto5


Dla kont rozrachunkowych:

Podczas księgowania można określić, czy zapis jest należnością, zobowiązaniem lub też wskazać należności bądź zobowiązania rozliczane przez ten zapis. Możliwe są różne kombinacje, np. zapis księgowy WN może być w części rozliczeniem kilku innych zobowiązań, a w części – nową należnością.

 

Jeśli zapis księgowy był np. należnością rozliczoną, to można go usunąć lub zmienić w nim konto. W takim przypadku zapisy, które stanowiły rozliczenie, stają się samodzielnymi zobowiązaniami.

 

Gdy po obu stronach dekretacji występują konta rozrachunkowe, to są one traktowane niezależnie – np. strona WN może być należnością a strona MA zobowiązaniem.

 

Podczas księgowania podaje się też termin płatności

 

Funkcjonują zestawienia rozrachunków, w tym lista należności przeterminowanych, lista należności z przypisanymi im zapłatami itd.

 

Można sporządzać monity i noty odsetkowe

 

Wezwania do uzgodnienia sald mogą być bardziej szczegółowe – można przedstawić w nich stan poszczególnych transakcji

 

Można tez wystawić kwit kasowy lub przelew do nierozliczonej należności lub zobowiązania.

 

Domyślnie „rozrachunkowe” są konta zaczynające się na 20. Użytkownik może to jednak zmienić. Dodatkowo można życzyć sobie, by część analityk do konta syntetycznego np. 200 była rozrachunkowa (np. 200-1 „klient1”, 200-2 „klient2”), zaś inne nie np. 200-999 „klienci jednorazowi”.