header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Konwersja danych

 

Programy FINKA w wersji Windows pozwalają na przeniesienie całości danych z poprzednich wersji programów FINKA np. w wersji Dos, a tym samym umożliwiają:

 

kontynuowanie pracy w nowych aplikacjach FINKA bez utraty poprzednich danych
zmianę aplikacji na nowoczesne rozwiązania w dowolnym momencie w ciągu roku obrotowego, a nie wyłącznie przy rozpoczynaniu nowego roku.

 

 

Konwersję danych wykonuje się jednorazowo, przed wprowadzeniem jakichkolwiek innych danych w programie FINKA. Jeśli wprowadzimy jakieś dane, np. plan kont lub nazwę jednego kontrahenta, to konwersji nie będzie można wykonać.

 

Wyjątkiem jest konwersja danych z programu Finka-STW dla dos - można ja ponawiać dopóki nie zostanie wprowadzony nowy środek trwały lub element wyposażenia.

 

 

Dysponując danymi wieloletnimi Użytkownik może zdecydować, czy konwersji danych podlegać będą:

wszystkie dane,
czy tylko dane roku bieżącego.
w programach Finka-PŁACE i Finka-STW konwersji podlegają jednocześnie całe dane, które są wieloletnie w ramach jednej bazy danych

 

Programy

W celu wykonania konwersji danych należy:

 

utworzyć nową firmę korzystając z listy firm
odla programu Finka-PŁACE lub FINKA-STW wybrać od razu "konwersja danych"
odla programu Finka-FK należy wybrać "pusty plan kont" i następnie "konwersja danych"
odla programu Finka-KPR nalezy wybrać czy nowa firma będzie używana do prowadzenia "Księgi przychodów i rozchodów" czy "Ryczałtu" i następnie "konwersja danych"

 

 

 

Konwersję danych można również wykonać już po założeniu nowej firmy, lecz przed wprowadzeniem innych danych, w menu:

                         -> Administracja

                    -> Konwersja danych

 

 

Poszczególne aplikacje FINKA dla Windows pozwalają na następujące konwersje danych:

 

Finka-PŁACE:

 

Finka-STW:

 

Finka-FK:

 

Finka-KPR:

 

Finka-FAKTURA:

Możliwe jest również przeniesienie danych z innych programów Finka, ale w sposób pośredni:
ojeśli wcześniej używany był program Finka-KPRWin, to również można pobrać dane z niego bezpośrednio w programie Finka-FAKTURA, lecz zostaną zapisane wystawione dokumenty i ewidencja VAT, bez księgi KPiR.
ojeśli wcześniej używany był program Finka-VAT dla Dos, to celem przeniesienia danych do programu Finka-FAKTURA należy zwrócić się do autorów programu.

 

Programy Finka-FK, Finka-KPR i Finka-FAKTURA pozwalaja na wykonanie konwersji tylko wybranego roku lub  wszystkich lat.

 

Jest ponadto kilka wyjątków, kiedy program może pozwalać wykonać konwersję tylko jednego, wybranego roku.

Nastąpi to w przypadkach kiedy:

danych wieloletnich jest zbyt dużo aby za jednym razem mogła być wykonana konwersja. Wtedy należy zgodnie z podaną powyżej informacją wybrać odpowiedni rok dla pierwszej konwersji, a następnie postąpić w sposób opisany powyżej;
dla edytowanej firmy jest założony już w programie wiecej niż jeden rok obrotowy. W takim wypadku program automatycznie pobierze odpowiedni plik z kopii wieloletniej, zgodny z aktualnie edytowanym rokiem obrotowym.

 

Po zakończeniu konwersji zostanie wyświetlona informacja o konieczności wprowadzenia danych użytkowników (w tym haseł dostępu do programu) i ich uprawnień. Te dane nie są konwertowane.

 

Raport z konwersji, wyświetlany podczas jej wykonania, jest później dostępny w menu

              -> Administracja

            -> Lista komunikatów