header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Korekty obowiązkowe VAT

 

 

Punkt menu -> Ewidencja VAT -> Korekty obowiązkowe służy do generowania oraz przeglądania korekt obowiązkowych VAT.

Dostępne są w nim następujęce pozycje:

 

 

W powyższych punktach istnieje możliwość utworzenia odpowiednich korekt następującyh typów:

 

A - od zwykłych zakupów

B - od zakupów środków trwałych i nieruchomości < 15000 PLN

T - od zakupów środków trwałych >= 15000 PLN

N - od zakupów nieruchomości >= 15000 PLN

S - od sprzedaży środka trwałego lub nieruchomości >= 15000 PLN

R - od zwykłych zakupów wpisana ręcznie

W - od zakupów środków trwałych i nieruchomości wpisane ręcznie

 

uprawnienia

Generowanie automatyczne

 

Korekty automatyczne powinny być generowane przed sporządzeniem 1-szej deklaracji w nowym roku, czyli za styczeń lub za I kwartał każdego roku.

Jeśli w danym roku obrotowym występują dwa takie miesiące, w combo będzie dostępna możliwość wyboru konkretnego miesiąca.

Ponadto należy podać wartość procentu odliczenia w roku ubiegłym oraz bieżącym.

Domyślnie wartości te pobierane są z deklaracji VAT-7 (VAT-7K), lub jeśli dokonujemy aktualizacji korekt, pochodzą bezpośrednio z zapamiętanych poprzednio.

 

korekty_auto

Po wygenerowaniu korekt, okno zostanie automatycznie zamknięte, wyświetlona zostanie natomiast Lista korekt.

 

Podczas generowania automatycznego utworzone zostaną następujące korekty zakupów dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z ubiegłego roku:

 

po jednej zbiorczej typu A i B dla wszytkich zakupów, odpowiednio dla zakupów zwykłych oraz środków trwałych i nieruchomości;
T - dla każdego zakupu środków trwałych >= 15000 PLN;
N - dla każdego zakupu nieruchomości >= 15000 PLN.

 

Korekty typu T i N tworzone są co roku kolejno do numerów 5 i 10, lub do momentu sporządzenia korekty od sprzedaży tego środka / nieruchomości.

 

Jeżeli zakup powodujący powstanie korekty zostanie usunięty, to przy ponownym generowaniu korekt automatycznych, odpowiadająca mu korekta w danym roku zostanie także usunięta.

 

uprawnienia

Lista korekt

 

Z poziomu tego zestawienia istnieje możliwość dodawania, edycji oraz usuwania poszczególnych korekt VAT. Za pomocą górnego panelu można ustalić okres za jaki mają być widoczne korekty.

 

Korekt utworzonych automatycznie nie można usunąć na stałe – zmieni się jedynie ich status na „usunięte ręcznie”. Wartośc takich korekt nie jest liczona do sumy zestawienia. Z poziomu menu kontekstowego lub spod przycisku F12 Opcje istnieje możliwość anulowania, usunięcia takiego zapisu.

 

Także modyfikacja zapisów automatycznych zostanie zaznaczona zmianą statusu.

 

Przy ponownym generowaniu korekt, te oznaczone jako zmienione lub usunięte ręcznie nie zostaną zaktualizowane.

 

Podstawową operacją wykonywaną z poziomu listy jest modyfikacja oraz ręczne dodawanie korekty, obie operacje przeprowadza się na ekranie edycyjnym:

uprawnienia

korekty_edit

 


W zależności od operacji, niektóre z kontrolek mogą być zablokowane do edycji: np. nie jest możliwa zmiana typu modyfikowanej korekty.

 

Dodając nową korektę dostępne są rodzaje:

R – od zwykłych zakupów,
W - od zakupów środków trwałych i nieruchomości wpisane ręcznie,
S - od sprzedaży środka trwałego lub nieruchomości >= 15000 PLN.

 

Wartości procentów odliczenia, podobnie jak podczas generowania automatycznego, pobierane są z deklaracji lub wcześniejszych korekt. Miesiąc także musi być styczniem z bieżącego roku obrotowego.

Pozostałe pozycje, jak kwoty netto i vat, ułamek, numer korekty oraz opis należy wypełnić ręcznie.

Wartość korekty jest wyliczna i nie można jej edytować wprost.

 


Korekty z tytułu sprzedaży środka trwałego.

 

Korektę tego typu można utworzyć  bezpośrednio z menu -> Ewidencja VAT -> Korekty obowiązkowe -> Korekty z tytułu sprzedaży środka trwałego lub z listy korekt poprzez wybranie Ins Dodaj.

 

W przypadku korekty typu S, wskazane jest wybranie dodatkowo konkretnego zapisu zakupu VAT. Po wybraniu F2 Zapis otworzy się okno zestawienia. Można na nim wyświetlić zakupy VAT z dowolnego wcześniejszego roku kalendarzowego lub tegoroczne korekty typu T i N. Wyboru zawartości ekranu dokonuje się na górnym panelu okna z zestawieniem.

 

W zależności od istniejących już korekt powstałych na podstawie tego zakupu:

 

jeśli istnieje już korekta typu S dla tego zakupu to zostanie ona pobrana do edycji;
jeśli wybrano wcześniejszą korektę typu T / N lub zakup VAT, dla którego taka korekta istnieje,  utoworzony zostanie nowy zapis korekty z wartościami pobranymi z tej wybranej;
w przypadku braku korekt dla wybranego zakupu VAT, zostanie utworzona korekta z wartościami pobranymi z tego zakupu.

 

W przeciwieństwie do innych korekt, dla typu S miesiąc korekty powinien być zgodny z faktycznym miesiącem sprzedaży środka trwałego / nieruchomości.