header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Lista dokumentów

 

Lista dokumentów (przykładowo przedstawiona poniżej) zawiera podstawowe kryteria wyszukiwania – rozwijalną listę dokumentów danego rodzaju oraz kryterium czasowe.

Rysunek przedstawia sytuację po wybraniu przycisku „Opcje” w celu pokazania wszystkich dostępnych opcji podzielonych na grupy:

 

 

 

 

 

wystawdok_02a

 

Lista zawierająca wystawione dokumenty składa się z kilku kolumn, w tym z dodatkowych kolumn informacyjnych. Są to:

kolumna „S”, oznaczająca status dokumentu:
o„A” - oznacza, że dokument jest anulowany,
o„F” – zafiskalizowany;
 
kolumna „Z”, określająca fakturę zaliczkową, oznaczenie poszczególnych liter:
o„A” – pierwsza zaliczka,
o„B” - kolejna zaliczka,
o„E” – Faktura końcowa z uwzględnieniem wcześniejszych zaliczek;

 

kolumna „K”, litera:
o„T” - oznacza, że do dokumentu została wystawiona korekta.

 

Pozostałe kolumny to:

numer dokumentu,
data wystawienia,
kontrahent,
wartość,
rodzaj waluty jeżeli posiadamy licencję FAKTDEW lub FAKTUE.

 

 

Podstawowe operacje mają swoje odpowiedniki w postaci przycisków, pozostałe zebrane są w menu kontekstowym dostępnym po przyciśnięciu prawego przycisku myszy bądź przycisku „F12 Opcje”.

 

W przypadku dokumentów możliwość wykonania danej operacji zależy nie tylko od posiadanych uprawnień zdefiniowanych w grupie „Dokumenty handlowe” ale także od sytuacji. Program nie dopuści np. do usunięcia lub modyfikacji dokumentu w następujących przypadkach:

okres rozliczeniowy jest zamknięty;
zostały wystawione dokumenty odwołujące się do danego np. wystawiono korektę czy kolejną zaliczkę;
Dokument został anulowany.

Przed każdą operacją jest wykonywane sprawdzenie, czy z punktu widzenia spójności danych i zgodności z przepisami operacja jest możliwa do wykonania, Jeżeli żądanej operacji program nie może wykonać wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

 

Opis operacji dostępnych na poszczególnych listach dokumentów przedstawiony jest poniżej i zależy od rodzaju dokumentów na zestawieniu.

 

 

Lista dokumentów sprzedaży:

Pozwala na wystawienie faktur, paragonów i rachunków.

 

Dodatkowe operacje w menu kontekstowym:

Dodaj na podstawie pro-formy - umożliwia wystawienie faktury wg wystawionej wcześniej faktury Pro-forma;
Koryguj - wystawia korektę do wskazanego dokumentu;

 

Podgląd dokumentu - wyświetlenie zawartości dokumentu bez możliwości edycji.

 

Wyślij dokument jako załącznik e-mail - generuje plik zgodny z formatem Adobe Acrobat (pdf) zawierający wydrukowany dokument i wysyła go pocztą elektroniczną uruchamiając domyślny program pocztowy zainstalowany na komputerze.

 

Fiskalizuj - dokonuje wydruku paragonu na drukarce fiskalnej. Opcja jest dostępna jest, gdy dysponujemy odpowiednią licencjąi gdy urządzenie fiskalne jest zdefiniowane w programie.

 

 

Lista korekt sprzedaży:

Pozwala na wystawienie dokumentów korygujących do wcześniej wystawionych faktur z bieżącego roku lub z poprzednich lat.

 

Nie jest możliwe wystawienie korekty do nieistniejącego dokumentu w systemie Finka-Faktura

 

 

Lista dokumentów zaliczkowych:

Umożliwia obsługę faktur zaliczkowych.

Dodatkowe operacje w menu kontekstowym:

Dodaj zaliczkę   - wystawienie faktury zaliczkowej;
Kolejna zaliczka - wystawia kolejną zaliczkę dotyczącą tej samej transakcji po wskazaniu poprzedniej zaliczki;
Końcowa Faktura VAT - wystawia fakturę końcową do wcześniejszych zaliczek.

 

 

Pozostałe operacje to:

Drukuj dokument – pozwala ponownie wydrukować dokument, w tym jego duplikat;
Drukuj – wydruk listy dokumentów;
Eksportuj – umożliwia eksport m.in. w formie arkusza kalkulacyjnego;
Historia - wyświetla historię zmian dokumentu;
Dane kontrahenta – przedstawia pełne dane kontrahenta, dla którego wystawiony jest wskazany dokument.

 

Osobną podgrupą na liście są zestawienia kontekstowe:

 

Rozrachunki dokumentu - wyświetla rozrachunki bieżącego dokumentu.
Rozrachunki nierozliczone - lista wszystkich nierozliczonych rozrachunków kontrahenta / biezącego dokuemntu
Wszystkie dokumenty tego klienta - wyświetla w osobnym oknie listę wszystkich dokumentów klienta tak jak w przypadku wybrania opcji wyszukiwanie dokumentów.
Lista dokumentów tego samego rodzaju i dla tego samego okresu czasu dla kontrahenta bieżącego dokumentu -  wyświetla w tym samym oknie listę dokumentów tego samego rodzaju dla kontrahenta