header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Lista dokumentów księgowych


 

Po wybraniu menu -> Księgowanie -> Dokumenty księgowe otrzymamy listę dokumentów księgowych z wyświetlonymi nagłówkami:

 

uprawnienia

KsiegLista1


 

Na ekranie listy dokumentów:

 

w nagłówku można wybrać zakres miesięcy księgowania
oMiesiąc księgowania i data księgowania to różne wartości, wyświetlane pod nagłówkami ‘Mc oraz ‘Data. Wprowadza się je oddzielnie, choć domyślnie data jest z danego miesiąca. „Miesiąc” decyduje o tym, do którego  okresu dany dokument zostanie zaliczony w zestawieniach obrotów i sald oraz w dzienniku księgowań.
oKryteria - bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc itp. - zostają ograniczone jeśli wywołamy listę z innego roku obrotowego, gdyż wówczas „bieżący miesiąc”  nie mieści się w roku obrotowym i dawałby puste wyniki
oCelem sporządzenia listy według innych, bardziej szczegółowych kryteriów należy skorzystać z wyszukiwania dokumentów księgowych – na zestawieniu będącym wynikiem wyszukiwania można wykonywać takie same operacje, jak na tej liście.

 

Właściwa lista zawiera nagłówki dokumentów księgowych w kolumnach:
oKG numer księgi głównej – kolejny numer, pod którym zapisany jest dokument. Numer ten nadawany jest automatycznie; zmienić go można tylko pośrednio, poprzez usunięcie lub wstawienie jakiegoś innego dokumentu.
oMc – miesiąc księgowania,
oData – data księgowania dokumentu
oOpis – opis dokumentu  

 

Wybrany dokument księgowy można 'rozwinąc' w celu uzyskania listy wszystkich dekretacji tego dokumentu.  z pozycjami zaznaczając: 'Rozwiń pozycje'

 

Można równiez uzyskać listę dekretacji z dewizami dla wybranych lub wszystkich dokumentów zaznaczając: 'PLN+dewizy'  

 

Przyciski oraz opcje pozwalają na:

oIns - Dodanie nowego dokumentu – tu można:
wprowadzić nowy dokument z kolejnym numerem KG – przyciskiem Ins-dodaj
wprowadzić dokument w inne miejsce, przenumerowując istniejące numery KG – przyciskiem Opcje -> Dodaj dokument przed bieżącym

 

oDel usunięcie całego dokumentu księgowego ze wszystkimi jego dekretacjami, po dodatkowym potwierdzeniu i tylko wtedy, gdy okres nie jest zamknięty.

Pojedyncze dekretacje można usuwać w drodze modyfikacji dokumentu

 

oF6 wejście do modyfikacji dokumentu, która obejmuje także dodawanie lub usuwanie dekretacji, modyfikację zapisów VAT wprowadzonych wraz z dokumentem oraz modyfikację związanych z nim rozrachunków

 

oF12 - Opcje:

Drukuj – wydrukowanie listy dokumentów

Eksportuj – eksport listy do formatu Excel, PDF, HTML lub innych

- Porządkuj wg daty – przenumerowanie numerów KG dokumentów według daty księgowania (tylko o ile okres nie jest zamknięty).

 

Uwaga:

Porządkowania należy używać ostrożnie, gdyż zmienia ono numerację KG wielu   dokumentów jednocześnie.