header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Lista i wprowadzanie zapisów KPR

 

 

Lista KPR

 

Do wprowadzania i modyfikacji zapisów ewidencji KPR służy lista zapisów, dostępna w punkcie menu:

 

       ->Ewidencja zapisów

               ->Ewidencja KPR

 

Na liście wyświetlane są wszystkie zapisy z okresu wybranego w górnym panelu okna. Widoczne są podstawowe informacje pozwalając zidentyfikować konkretny zapis:

 

nr i data w ewidencji
nr dokumentu
nazwa kontrahenta
opis
kwoty przychodów i kosztów
nr oraz kwota brutto w ewidencji VAT - o ile dany zapis jest powiązany z zapisem VAT

 

 

Na ekranie z listą zapisów dostępne są następujące operacje:

 

Ins-Dodaj - dodanie nowego zapisu,
F6–Zmień - modyfikacja istniejącego zapisu
Del-Usuń - usunięcie zapisu

 

Ponadto dla istniejących zapisów możemy wyświetlić dane kontrahenta bez konieczności otwierania takiego zapisu: punkt ->Dane kontrahenta dostępny w menu kontekstowym lub poprzez F12-Opcje.

 

Dodawanie i modyfikacja zapisów

 

Aby wprowadzić nowy zapis lub zmodyfikować istniejący należy użyć przycisków, odpowiednio Ins-Dodaj lub F6–Zmień.

Wprowadzając nowy zapis, pojawi się małe menu, pozwalające określić rodzaj dokonywanego wpisu:

 

KPR - wpis tylko do Księgi przychodów i rozchodów
Sprzedaż VAT/KPR - z jednoczesnym wpisem do ewidencji sprzedaży VAT
Zakup VAT/KPR - z jednoczesnym wpisem do ewidencji zakupu VAT

 

Pojawi się wtedy odpowiedni ekran wprowadzania danych.

po wybraniu samego "KPR" otrzymamy ekran z kolumnami KPR,
natomiast wybierając Sprzedaż VAT/KPR lub Zakup VAT/KPR, otrzymamy ekran VAT, z danymi KPR dostępnymi na 3-ciej zakładce.
w obu przypadkach wprowadzanie danych KPR jest analogiczne.

 

Przy modyfikacji, rodzaj wyświetlonego okna zależy od typu modyfikowanego zapisu. Jeżeli zapis KPR jest powiązany z zapisem VAT to modyfikacji podlegają oba zapisy.

 

Numer w Księdze Przychodów i Rozchodów jest nadawany automatycznie, w oparciu o datę KPR i tryb prowadzenia ewidencji (roczna/miesięczna). Podczas wprowadzania nowego zapisu, widoczny numer jest proponowany jako kolejny - po dokonaniu zapisu może się zdarzyć, iż zostanie on wyliczony ponownie, na skutek powstania innych zapisów w tym czasie lub wpisania wstecznej daty zapisu.

 

Edycji podlegają:

 

Data Kpr - musi pochodzić z roku obrotowego oraz być mniejsza od daty zamknięcia ewidencji
Nr dokumentu - numer dokumentu źródłowego
Kontrahent - do wyboru z listy (F2)
Opis zdarzenia - możliwy do wyboru z listy (F7) bądź wpisany ręcznie
Wartości w poszczególnych kolumnach
Uwagi

 

Dla jednego zapisu możemy wprowadzić jednocześnie wartości po stronie przychodów i kosztów. Sumy konkretnych stron widoczne są jako kolumny 9 i 14. Wyjątkiem jest wprowadzanie z jednoczesnym wpisem do VAT.

 

Dodatkowo, przy istnieniu licencji KPRPLUS, dla każdej kolumny możemy wskazać klasyfikację z listy rozwijanej.

 

Rozrachunki:

 

Podczas wprowadzana zapisu do ewidencji KPR istnieje możliwość wprowadzenia także należności / zobowiązania. W tym celu:

 

na panelu transakcji należy zaznaczyć opcję "Wymaga zapłaty"
oraz wpisać termin płatności
ponadto należy wybrać, która z kwot będzie źródłem rozrachunku: suma kosztów, czy suma przychodów.

 

Wpisując termin zapłaty w dniach ->Data zapłaty zostanie obliczona automatycznie.
Wpisanie bezpośrednio daty zapłaty -> spowoduje przeliczone ilości dni od daty KPR.

 

 

 

Usuwanie zapisów

 

W celu usunięcia pojedynczego zapisu należy użyć przycisku Del-Usuń. Usuwać możemy jedynie zapisy pochodzące z okresu nie zamkniętego. Jeśli dany zapis powstał razem z wpisem do ewidencji VAT lub był źródłem rozrachunku to wszystkie powiązane zapisy zostaną usunięte automatycznie.