header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Lista i wprowadzanie zapisów ryczałtowych

 

 

Lista Ryczałtu

 

Do wprowadzania i modyfikacji zapisów  Ryczałtu służy lista zapisów, dostępna w punkcie menu:

 

       -> Ewidencja zapisów

               -> Ewidencja Ryczałtu

 

Na liście wyświetlane są wszystkie zapisy z okresu wybranego w górnym panelu okna. Widoczne są podstawowe informacje pozwalając zidentyfikować konkretny zapis:

 

nr i daty w ewidencji
nr dokumentu
nazwę kontrahenta
opis
wartość
nr oraz kwotę brutto w ewidencji VAT - o ile dany zapis jest powiązany z VAT

 

 

Na ekranie z listą zapisów dostępne są następujące operacje:

 

Ins-Dodaj - dodanie nowego zapisu,
F6–Zmień - modyfikacja istniejącego zapisu
Del-Usuń - usunięcie zapisu

 

Ponadto dla istniejących zapisów możemy wyświetlić dane kontrahenta bez konieczności otwierania takiego zapisu: punkt ->Dane kontrahenta dostępny w menu kontekstowym lub poprzez F12-Opcje.

 

Dodawanie i modyfikacja zapisów

 

Aby wprowadzić nowy zapis lub zmodyfikować istniejący należy użyć przycisków, odpowiednio Ins-Dodaj lub F6–Zmień.

Wprowadzając nowy zapis, pojawi się małe menu, pozwalające określić rodzaj dokonywanego wpisu:

 

Ryczałt - wpis tylko do Księgi przychodów i rozchodów
Sprzedaż VAT/Ryczałt - z jednoczesnym wpisem do ewidencji sprzedaży VAT

 

Pojawi się wtedy odpowiedni ekran wprowadzania danych. Dokonujemy na nim wpisu odpowiednich wartości"

 

po wybraniu samego "Ryczałt" otrzymamy ekran edycji ryczałtu ewidencjonowanego z podanymi kolumnami do różnych stawek ryczałtu,
natomiast wybierając "Sprzedaż VAT/Ryczałt", otrzymamy ekran VAT, z danymi ryczałtu dostępnymi na 3 zakładce. W obu przypadkach wprowadzanie danych ryczałtu ewidencjonowanego jest analogiczne.

 

Przy edycji, rodzaj wyświetlonego okna zależy od typu modyfikowanego zapisu.

 

Numer w ewidencji jest nadawany automatycznie, w oparciu o datę zapisu i tryb prowadzenia ewidencji (roczna/miesięczna). Podczas wprowadzania nowego zapisu, widoczny numer jest proponowany jako kolejny - po dokonaniu zapisu może się zdarzyć, iż zostanie on wyliczony ponownie, na skutek powstania innych zapisów w tym czasie.

 

Edycji podlegają:

 

Data zapisu oraz Data uzyskania przychodu - muszą pochodzić z roku obrotowego oraz być mniejsze od daty zamknięcia ewidencji
Nr dokumentu - numer dokumentu źródłowego
Kontrahent - do wyboru z listy
Opis zdarzenia - możliwy do wyboru z listy bądź wpisany ręcznie
Wartości w poszczególnych kolumnach
Uwagi

 

W programie widoczne są wszystkie kolumny z podanym procentem opodatkowania ryczałtem. Widoczność wybranych  kolumn można wyłączyć w punkcie menu:

 

       -> Administracja

               -> Parametry lokalne

                       -> KPR/Ryczałt

 

Rozrachunki:

 

Podczas wprowadzana zapisu do ewidencji ryczałtu istnieje możliwość wprowadzenia także należności / zobowiązania.

W tym celu:

 

na panelu transakcji należy zaznaczyć opcję "Wymaga zapłaty"
oraz wpisać termin płatności.
Ponadto należy wybrać, która z dat bedzie datą uwzględnioną w obliczeniu terminu płatności: data zapisu czy data uzyskania przychodu

 

Wpisując termin zapłaty w dniach, liczony od wybranej daty - data zapłaty zostanie obliczona automatycznie.
Wpisanie bezpośrednio daty zapłaty -> spowoduje przeliczone ilości dni od wybranej daty.

 

 

 

Usuwanie zapisów

 

W celu usunięcia pojedynczego zapisu należy użyć przycisku Del-Usuń. Usuwać możemy jedynie zapisy pochodzące z okresu nie zamkniętego. Jeśli dany zapis powstał razem z wpisem do ewidencji VAT lub był źródłem rozrachunku, wszystkie powiązane zapisy zostaną usunięte automatycznie.