header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Lista i wyszukiwanie zapisów

 

 

Lista zapisów

 

Po wyborze punktu menu:

               ->Ewidencja VAT

                  ->Sprzedaż VAT

  lub            ->Zakup VAT

otworzy się okno z listą zaewidencjonowanych dokumentów danego rodzaju.

Wyświetlone w nim będą wszystkie zapisy z wybranego okresu.

W poszczególnych kolumnach znajdują się podstawowe informacje pozwalające zidentyfikować konkretny zapis:

data VAT,
numer dokumentu,
kontrahent,
kwoty netto, VAT i brutto.

 

Zmiany okresu dokonuje się na górnym panelu wyboru daty. Po określeniu interesującego nas przedziału czasowego i wybraniu F3–Odśwież otrzymamy aktualne zestawienie.

 

Na ekranie z listą ewidencji dostępne są następujące operacje:

INS dodanie nowego zapisu,
F6 modyfikacja istniejącego zapisu
oraz DEL usunięcie zapisu

 

Przy istnieniu lecencji FAKTDEW lub FKDEW, po wybraniu Ins Dodaj, pojawi się menu kontekstowe z wyborem do wprwadzenia zapisu złotówkowego lub dewizowego.

 

 

Oprócz tego, pod przyciskiem [F12 Opcje] umieszczone są dodatkowe funkcje, jak szczegóły zapisu lub dane kontrahenta.

 

uprawnienia

Wyszukiwanie zapisów

 

Aby łatwiej odszukać konkretny zapis VAT, lub wyświetlić zapisy wg poszczególnych parametrów, warto skorzystać z menu:

         -> Ewidencja VAT

        -> Wyszukiwanie zapisów.

Po wybraniu tego punktu menu, otworzy się okno z listą szczegółowych kryteriów:

 

Data: pozwala wybrać wg której daty będą wyszukiwane zapisy. Dostępne są:
data VAT,
data dokumentu,
data wprowadzenia oraz modyfikacji,
w zależności od rodzaju ewidencji jest dodatkowo także data sprzedaży lub otrzymania.

Przy wybraniu daty innej niż data VAT, na zestawieniu będzie widoczna dodatkowa kolumna z tą właśnie datą, a zapisy będą wg niej uporządkowane.

 

Za okres: służy do określenia okresu czasu za jaki chcemy uzyskać listę zapisów. Dotyczy daty wybranej powyżej.

 

Kontrahent: wybierany z listy, można wskazać dowolną liczbę kontrahentów.

 

Opis: umożliwia szukanie wg początku lub fragmentu opisu zdarzenia gospodarczego.

 

Kwota: określa zakres kwoty brutto szukanego dokumentu. Nie jest konieczne definiowanie obu wartości.

 

Ewidencja: Pozwala zawęzić wyszukiwane dokumenty do ewidencji zakupu bądź sprzedaży. Dodatkowo, gdy dla danego typu są zdefiniowane dodatkowe ewidencje, można dokładnie określić które z nich mają być brane pod uwagę.

 

Z kolumną VAT bez odliczeń: Dla ewidencji zakupu istnieje dodatkowa możliwość wyświetlenia na zestawieniu kolumny zawierającej wartość podatku VAT, nie podlegającego odliczeniu.

 

Rodzaj zapisu: Służy do wyboru rodzaju zapisu. Lista pozycji jest zależna od wyboru ewidencji (Sprzedaż, Zakup lub Sprzedaż/Zakup).

 

Rodzaj sprzedaży: (tylko dla ewidencji sprzedaży) – definiuje czy zapis jest sprzedażą środka trwałego.

 

Rodzaj zakupu: (tylko dla ewidencji zakupu) - definiuje czy zapis jest zakupem środka trwałego.

 

Dotyczy sprzedaży: (tylko dla ewidencji zakupu) określa z jaką sprzedażą związany jest zakup.

 

Odliczenie VAT: (tylko dla ewidencji zakupu) - ustala rodzaj odliczenia zakupu.

 

Charakter zakupów(tylko dla ewidencji zakupu i przy włączonym parametrze "Sprzedaż szacowana wg struktury zakupu") - pozwala wybrać Towary lub Inne zakupy.

 

 

 

Jeśli któreś z kryteriów nie zostanie określone, nie będzie ono brane pod uwagę. W przeciwieństwie do listy zapisów zakupu lub sprzedaży, istnieje  możliwość wyszukania jednocześnie ewidencji zakupu i sprzedaży.

 

Po określeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu F3-Szukaj, otworzy się okno z wyszukanymi zapisami. Dostępne są na niej te same operacje, jak w przypadku listy zapisów  - za wyjątkiem dodawania zapisów.

 

Aby ponownie wrócić do ekranu kryteriów należy zamknąć okno listy lub wybrać je jako aktywne. Naciśniecie F3-Kryteria również spowoduje powrót do ekranu z parametrami wyszukiwania.

 

 

Jeśli zaznaczono pole "Z podzialem na stawki", lista wynikowa będzie zawierała kwoty w rozbiciu na stawki. Poszczególne stawki będą ujete w wierszach podrzędnych. Wystąpią one tylko w przypadku, gdy wartości w danej stawce będą niezerowe.

 

uprawnienia

Modyfikacja zapisów

 

Aby zmodyfikować dany zapis, lub sprawdzić konkretne szczegółowe informacje dotyczące wybranego zapisu, należy odszukać go na liście i użyć przycisku F6–Zmień. Otworzy się wtedy okno z wprowadzonymi wartościami.

W przypadku zapisów powiązanych (pierwotny i wtórny) wybranie jednego z nich do edycji spowoduje wczytanie do odpowiedniego okna także zapisu powiązanego.

 

Ograniczenia przy modyfikacji zapisów:

Wprowadzone zapisy VAT można modyfikować do momentu zamknięcia ewidencji jeśli wprowadzony zapis jest starszy niż data zamknięcia, okno otworzy się z kontrolkami zablokowanymi do edycji.
Jeśli modyfikowany zapis generuje zapis wtórny wtedy w polu rodzaj zapisu, można wybrać jedynie taki zapis, który także generuje zapis wtórny.

 

uprawnienia

licencje

 

Usuwanie zapisów

 

Z poziomu listy można także usuwać na stałe zapisy z ewidencji. Podobnie jak przy modyfikacji, usuwać można tylko zapisy utworzone po dacie zamknięcia.

 

Ograniczenia przy usuwaniu zapisów:

Nie można usunąć tylko zapisu wtórnego.
Usuwając zapis pierwotny, program zapyta czy usunąć również zapis wtórny.
Zapis utworzony na podstawie dokumentu księgowego można usunąć tylko z poziomu dekretacji takiego dokumentu.

 

uprawnienia

Dodatkowe funkcje

 

Na liście zapisów (pod klawiszem F12 lub z menu kontekstowego) można uzyskać dodatkowe informacje o zapisie, bez konieczności wchodzenia w jego modyfikację:

 

Szczegóły zapisu zawiera większość informacji związanych z zapisem
Dane kontrahenta szczegóły kontrahenta powiązanego z zapisem
Wydruk lub eksport listy zapisów

 

Oba okna zostaną wyświetlone dla aktualnie podświetlonego zapisu na liście. Jeśli żaden zapis nie jest podświetlony, okna informacyjne nie zostaną pokazane.