header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Lista kont


 

Listę kont można wywołać:

z menu głównego - punkt  -> Plan kont
z ekranu dekretacji ksiegowej na dwa sposoby:
oprzez wciśnięcie F2-Konto z listy
olub przez wpisanie niepełnego numeru konta
z innych ekranów, na których można podawać konta księgowe, na przykład
wybierając kryteria do zestawień księgowych
lub definiując sposób obliczania pozycji formularza według kont

 

uprawnienia

listakont1.zoom92

 

Na ekranie listy kont można szukać kont według różnych kryteriów, przy czym:

kryteria: Wg numeru konta, Wg początku nazwy konta, Wg fragmentu nazwy konta oznaczają szukanie według danych wpisanych na ekranie konta księgowego. Przy szukaniu według nazwy program pomija nietypowe znaki (odstępy, cudzysłowy i inne) oraz utożsamia małe i duże litery.
kryteria: Wg NIPu, Wg miejscowości, Wg fragmentu nazwy kontrahenta oznaczają szukanie według danych adresowych skojarzonych z danym kontem. Kont, które nie mają przypisanych danych adresowych, tą drogą nie można wyświetlić. Dane adresowe można redagować podczas redagowania konta albo w punkcie menu -> Słowniki -> Kontrahenci

 

Kolumny "P", "R", "D" zawierają oznaczenia:

P - konto pozabilansowe, tj. takie, które nie jest wliczane do ogólnej sumy WN - MA.
R - konto rozrachunkowe, tj takie, dla którego można łączyć należności bądź zobowiązania z zapłatami, generować zestawienia rozrachunków, monity, noty odsetkowe itp. Łączenie zapłat z należnościami lub zobowiązaniami odbywa się w punktach

-> Księgowanie albo -> Finanse -> Rozrachunki -> Zmiana przypisania rozrachunków.

D - konto dewizowe, na którym księguje się wartości dewizowe oraz ich odpowiedniki w PLN, a także automatycznie wylicza się różnice kursowe

 

Opcje na ekranie listy kont:

Ins-Dodaj: utworzenie nowego konta, przy czym program przestrzega reguł poprawności. Jeżeli np. podświetlone jest konto 200 to po wciśnięciu klawisza Ins program zaproponuje założenie kolejnej analityki np. 200-1. Numer można zmienić, lecz tylko na spełniający warunki poprawności (np. unikalny i – jeśli jest to konto analityczne – taki, do którego istnieje konto syntetyczne).

 

uprawnienia

F6-Zmień: modyfikacja danych konta – można tutaj zmienić nazwę konta lub przypisać innego kontrahenta, lecz nie można zmienić numeru konta.

 

F12-Opcje: obejmuje podpunkty:

 

oUsuń konto (Del): usunięcie konta, przy czym:  
nie można usunąć konta, dla którego istnieją dekretacje
nie można usunąć konta syntetycznego jeśli są subkonta analityczne

 

oPokaż obroty konta - wyświetla aktualne sumy obrotów i salda w poszczególnych miesiącach

 

oRaport obrotów konta - wyświetla wszystkie księgowania na danym koncie z czytelnym podsumowaniem

 

oPokaż rozrachunki - dla konta rozrachunkowego wyświetla stan nierozliczonych transakcji. Analogiczne zestawienie szerszym wyborem kryteriów jest dostępne w punkcie Finanse - Rozrachunki

 

oEksportuj - eksport wyświetlonej listy do pliku w jednym z formatów: Excel, PDF, HTML, RTF oraz Open Office.

 

oDrukuj - druk wyświetlonej listy (można ograniczyć się tylko do kont 3-cyfrowych albo wydrukować wszystkie konta według wybranego kryterium)

 

oPlan kont z definicją formularzy - wyświetla Plan kont jako listę kont ze wskazanymi wystąpieniami konta księgowego w definicjach formularzy.

 

oPrzepisz strukturę analityczną służy do założenia na danym koncie subkont takich samych, jak na innym wskazanym koncie. Można przy tym:

- przepisać subkonta jednorazowo

- połączyć konta trwale wówczas założenie nowej analityki do jednego z nich spowoduje utworzenie analogicznej dla drugiego konta.

 

oZałożenie analityki dla konta, które ma zaksięgowane wartości: ten rzadko używany, lecz potrzebny punkt służy do utworzenia podziału analitycznego dla używanego już konta. Jeśli np. istnieją księgowania na koncie 701 i jest potrzeba rozbicia tego konta na 701-1, 701-2 itd., to ten punkt pozwoli założyć konto np. 701-1 i przypisać mu istniejące księgowania konta 701. Dalsze analityki należy założyć już normalnym trybem, przez dodawanie kont.