header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Listy płac z tytułu umów zleceń i o dzieło

 

Naliczanie płac z tytułu umów zleceń, o dzieło oraz umów "innych" wykonuje się w menu:

       Płace

               -> Listy płac z tytułu umów zleceń i o dzieło.

 

Po wywołaniu tego punktu otrzymujemy ekran "listy list", na którym możemy:
 

utworzyć nową listę płac (przycisk INS)
wywołać redagowanie istniejącej listy (przycisk F6)
anulować lub usunąć listę, o ile nie jest "zamknięta"
zmienić status listy (przycisk F2), np zaznaczyć ją jako "wypłaconą" albo "zamkniętą" (tj wypłaconą i niemożliwą do modyfikacji)
wywołać ponowne "przeliczenie" (przycisk F7), przy czym
ojeśli lista ma status "do przeliczenia" lub "do korekty", to oznacza to, że zmieniły się dane do naliczania płac (np.  oświadczenie o 30-krotności lub inne) i lista wymaga przeliczenia
ow innych przypadkach (poza statusem "zamknięte") można wywołać "przeliczenie", choć nie powinno ono spowodować zmian
ojeśli "przeliczenie" nie zmieniło wartości na liście, będziemy o tym poinformowani
ojeśli mamy więcej list do przeliczenia, to zalecane jest wykonywanie do "od góry", gdyż zmiana wartości na liście może spowodować zmianę statusu list późniejszych

 

 

Utworzenie nowej listy płac dla umów zleceń, o dzieło lub innych

 

Po wybraniu "INS - Dodaj" w menu Płace -> Listy płac z tytułu umów zleceń i o dzieło otrzymujemy ekran tworzenia nowej listy, przy czym:

wybieramy miesiąc listy ("za okres") oraz datę wypłaty listy, przy czym:
datę wypłaty można zmieniać później, podczas edycji listy
oPodczas redagowania listy można dodawać lub usuwać osoby lub składniki
oto samo dotyczy sytuacji, gdy różne składniki są wypłacane w różnym czasie
numer listy jest nadawany samoczynnie zgodnie z określeniem wpisanym w menu Słowniki -> Płace -> Tryb numeracji list płac
Listę można utworzyć:
dla wszystkich osób z ważnymi umowami - program umieści wówczas osoby, które:
omają umowę ważną w danym miesiącu
ooraz w umowie określono "wypłaty miesięczne wg list płac"
olub w umowie określono "wypłata na koniec umowy wg listy płac" i umowa kończy się w danym miesiącu
możemy wybrać rodzaj umowy (zlecenia, o dzieło, pozostałe lub wszystkie)
dla wybranych działów - program wybierze osoby, dla których w umowie lub aneksie określono dany dział
dla wybranych osób - program wyświetla listę osób do zaznaczenia

 

 

 

Nowo wystawiona lista z tytułu umów zleceń lub o dzieło otrzymuje wartości określone w umowach. W późniejszej edycji Użytkownik może modyfikować te wartości i ew. zmiana umowy nie ma na nie automatycznego wpływu.

 

 

 

Redagowanie listy płac

 

Redagowanie listy wykonuje się w menu Płace -> Listy płac z tytułu umów zleceń i o dzieło wykonuje się:

bezpośrednio po utworzeniu listy
lub po wciśnięciu F6 - Zmień

 

Podczas redagowania listy Użytkownik może:

dodawać nowe osoby na listę, wybierane z listy osób i umów (na liście do wyboru ukazują się osoby, które mają umowę ważną w danym miesiącu), przy czym
ozostanie wpisane "wynagrodzenie wg umowy" w trybie określonym w umowie (kwotowe, godzinowe, za jednostkę)
ooraz zostaną wpisane składniki wymienione w definicji listy (menu Słowniki - Płace - Definicja listy płac z tyt. um-zlec lub o dzieło)
dodawać wypłaty po ustaniu umowy - po wybraniu tej opcji trzeba wybrać umowę, a następnie składnik
dodawać składniki, inne wypłaty lub potrącenia dla jednej osoby lub dla wszystkich osób, przy czym
usuwać osoby z listy
modyfikować wartości, tj:
omożna zmieniać kwoty wypłaty gotówką i przelewem, w ramach wyliczonej wartości "do wypłaty"
odo modyfikacji innych wartości przechodzi się przyciskiem F6 - Zmień
ojeśli lista jest "jednoskładnikowa" (np zawiera same premie jednego rodzaju) to wartości można modyfikować także bez "F6"
ojeśli nie występują zmniejszenia z tytułu nieobecności, można redagować kwotę wypłaty brutto lub netto.

 

Jeśli lista została przepisana podczas konwersji z FINKA-PŁACE dla DOS, to można wykonać

oprzeliczenie pozycji wg trybu FINKA-PŁACE dla WIN i ew. modyfikować wartości
olub zażądać przywrócenia wartości z DOS

 

 

Modyfikacja pozycji na liście płac (przycisk F6 na ekranie listy płac)

 

Przycisk F6 wyświetla ekran z poszczególnymi składnikami dla jednej osoby. Na tym ekranie możemy:

dodawać lub usuwać składniki, inne wypłaty i potrącenia
redagować wartości składników.

 

 

Rozliczanie nieobecności

 

Jeśli w umowie zaznaczono "Zmniejszać automatycznie w razie nieprzepracowania części okresu", to podczas redagowania pozycji listy można wybrać zakładkę Nieobecności, pozwalającą na przejrzenie i modyfikację ujętych automatycznie przez program nieobecności, czyli:

zmniejszeń składników w przypadkach zwolnień lekarskich, urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego itp, przy czym:
onieobecności te wpisuje się w menu Kadry -> Nieobecności z tyt. um. zlec i o dzieło; można je także wpisywać na liście płac na zakładce 'Nieobecności'
ow razie nieobecności dłuższej program ujmie automatycznie jej odpowiedni fragment
omożna redagować tryb zmniejszania, a także anulować ujęcie nieobecności
wypłat wynagrodzeń za czas choroby, przy czym
oprogram ujmie te wynagrodzenia jeśli na ekranie listy płac mamy zaznaczone "Obejmuje także zasiłki oraz wynagrodzenia za czas choroby"
owarunkiem jest także podleganie umowy pod ubezpieczenie chorobowe
owartość wyznaczana jest według średniej chorobowej, która:
zostaje wyliczona automatycznie
można ją redagować w menu Płace - Średnie chorobowe lub na liście płac na zakładce Nieobecności
zasiłków chorobowych, przy czym
oprogram ujmie zasiłki jeśli umowa podlega ubezpieczeniu chorobowemu
ooraz gdy w menu Administracja - Parametry lokalne - Czy firma jest uprawniona do obliczania i wypłaty zasiłków wybrano "Tak"
owartość zasiłku wyznaczana jest według średniej chorobowej, która:
zostaje wyliczona automatycznie
można ją redagować w menu Płace -> Średnie chorobowe lub na liście płac na zakładce 'Nieobecności'
Ponadto na zakładce Nieobecności można dodawać "wyrównania", tj wypłaty z tytułu zmian rozliczeń wcześniejszych nieobecności.
nie występuje samoczynne zmniejszanie składników w przypadku, gdy umowa rozpoczyna się lub kończy w trakcie miesiąca.

 

 

Zakładka "Obliczenie"

 

Na zakładce "Obliczenie" można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące wyliczenia kwot brutto, składek ZUS, składki zdrowotnej, podatku, kwoty do wypłaty, a także całkowitych kosztów płac ponoszonych przez pracodawcę. Zalecamy korzystanie z w celu weryfikacji szczegółów wyliczenia płac.

 

 

KW i przelewy wynagrodzeń

 

Na liście płac do zleceń i umów o dzieło, dostępne jest w Opcjach (F12) Generowanie wypłat i przelewów wynagrodzeń z jednoczesnym rozliczeniem wynagrodzeń.

 

 

Zestawienie Sum Listy Płac

 

Pozwala wyświetlić składniki ujęte na liście płac w postaci osobnych kolumn. Zestawienie służy do eksportowania danych do Excela za pomocą funkcji 'tylko dane'. Zestawienia nie da się wydrukować.