header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Listy płac etatowych

 

Naliczanie płac z tytułu umów o pracę w programie wykonuje się w menu:

       Płace

               -> Listy płac etatowych.

 

Po wywołaniu tego punktu otrzymujemy ekran "listy list", na którym możemy:
 

utworzyć nową listę płac (przycisk INS)
wywołać redagowanie istniejącej listy (przycisk F6)
anulować lub usunąć listę, o ile nie jest "zamknięta"
zmienić status listy (przycisk F2), np zaznaczyć ją jako "wypłaconą" albo "zamkniętą" (tj wypłaconą i niemożliwą do modyfikacji)
wywołać ponowne "przeliczenie" (przycisk F7), przy czym
ojeśli lista ma status "do przeliczenia" lub "do korekty", to oznacza to, że zmieniły się dane do naliczania płac (np.  oświadczenie o kosztach lub inne) i lista wymaga przeliczenia
ow innych przypadkach (poza statusem "zamknięte") można wywołać "przeliczenie", choć nie powinno ono spowodować zmian
ojeśli "przeliczenie" nie zmieniło wartości na liście, będziemy o tym poinformowani
ojeśli mamy więcej pozycji do przeliczenia, to zalecane jest wykonywanie do "od góry", gdyż zmiana wartości na liście może spowodować zmianę statusu list późniejszych

 

 

Listy kompletne lub listy częściowe

 

Poszczególne składniki wynagrodzeń można zawrzeć na jednej liście płac za cały miesiąc.

 

Można też sporządzać listy częściowe:

dla wybranych działów
wybranych osób
lub wybranych składników wynagrodzeń.

 

Jeśli różne składniki są wypłacane w różnym czasie, to należy zawrzeć je na listach częściowych z różnymi datami wypłaty.

O wyborze składników podczas tworzenia nowej listy decyduje definicja listy (menu Słowniki -> Płace -> Definicje list płac etatowych), później można do danej listy dodawać lub usuwać składniki podczas jej redagowania.

 

 

Utworzenie nowej listy płac

 

Po wybraniu "INS - Dodaj" w menu Płace -> Listy płac etatowych otrzymujemy ekran tworzenia nowej listy, przy czym:

możemy wybrać rodzaj listy, jeśli w menu Słowniki -> Płace - Definicje list płac etatowych zdefiniowano więcej rodzajów. Domyślnie zdefiniowana jest jeden, podstawowy rodzaj listy
wybieramy miesiąc listy ("za okres") oraz datę wypłaty listy, przy czym:
datę wypłaty można zmieniać później, podczas edycji listy
ojeśli różne osoby lub otrzymują wypłaty w różnym czasie, należy sporządzać odpowiednie listy częściowe. Podczas redagowania listy można dodawać lub usuwać osoby lub składniki z listy.
oto samo dotyczy sytuacji, gdy różne składniki są wypłacane w różnym czasie
numer listy jest nadawany samoczynnie zgodnie z określeniem wpisanym w menu Słowniki -> Płace -> Tryb numeracji list płac

 

Listę można utworzyć:

dla wszystkich osób z ważnymi umowami - program umieści wówczas osoby, które:
omają ważną w danym miesiącu umowę o pracę
ooraz spełniają warunek "zgodności" rodzajów składników wynagrodzeń między umową a definicją listy płac, tj:
jeśli w definicji listy figurują składniki określane w umowie, dany składnik musi być określony w umowie o pracę lub w aneksie.
jeśli w definicji listy figurują składniki uznaniowe, to program weźmie także inne osoby, które mają umowy o pracę ważne w danym miesiącu
dla wybranych działów - program wybierze osoby, dla których w umowie o pracę lub aneksie określono dany dział.
dla wybranych osób - program wyświetla listę osób do zaznaczenia
lub można utworzyć pustą listę, np w celu umieszczenia na niej wypłat po ustaniu umowy, albo innych.

 

 

Redagowanie listy płac

 

Redagowanie listy wykonuje się w menu Płace -> Listy płac etatowych:

bezpośrednio po utworzeniu listy
lub po wciśnięciu F6 - Zmień

 

Podczas redagowania listy Użytkownik może:

dodawać nowe osoby na listę, wybierane z listy osób i umów (na liście do wyboru ukazują się osoby, które mają umowę ważną w danym miesiącu), przy czym
ozostaną wpisane składniki wymienione w definicji listy (menu Słowniki -> Płace -> Definicje list płac etatowych)
dodawać wypłaty po ustaniu umowy - po wybraniu tej opcji trzeba wybrać umowę, a następnie składnik
dodawać składniki, inne wypłaty lub potrącenia dla jednej osoby lub dla wszystkich osób, przy czym
omożna dodawać te składniki, dla których wybrano opcję "Przypisywany na liście płac" w definicji składnika (menu Słowniki -> Płace -> Składniki wynagrodzeń do płac etatowych)
usuwać osoby z listy
modyfikować wartości, tj:
omożna zmieniać kwoty wypłaty gotówką i przelewem, w ramach wyliczonej wartości "do wypłaty"
odo modyfikacji innych wartości przechodzi się przyciskiem 'F6 - Zmień'
ojeśli lista jest "jednoskładnikowa" (np zawiera same premie jednego rodzaju) to wartości można modyfikować także bez "F6"

 

Jeśli lista została przepisana podczas konwersji z FINKA-PŁACE dla DOS, to można wykonać:

oprzeliczenie pozycji wg trybu FINKA-PŁACE dla WIN i ew. modyfikować wartości
olub zażądać przywrócenia wartości z DOS

 

 

Modyfikacja pozycji na liście płac (przycisk F6 na ekranie listy płac)

 

Przycisk F6 wyświetla ekran z poszczególnymi składnikami dla jednej osoby. Na tym ekranie możemy:

dodawać lub usuwać składniki, inne wypłaty i potrącenia
redagować wartości składników, przy czym
odla składników, dla których wybrano opcję "Przypisywany na liście płac" w definicji składnika (menu Słowniki -> Płace -> Składniki wynagrodzeń do płac etatowych) - można redagować kwotę brutto, ilość i stawkę itp - zależnie od definicji składnika
odla składników, dla których wybrano opcję "Określany w umowie" w definicji składnika (menu Słowniki -> Płace -> Składniki wynagrodzeń do płac etatowych) - można redagować tylko te wartości, dla których nie podaje się wartości w umowie lub aneksie, na przykład:
jeśli w definicji składnika dniówkowego mamy "stawka określona w umowie, liczba dni na liście płac", to można redagować liczbę dni
jeśli w definicji składnika kwotowego mamy "wartość określona w umowie", to wartość ta jest wyznaczana automatycznie i można ją zmienić tylko w drodze aneksu do umowy
jeśli w definicji składnika kwotowego mamy "wartość uznaniowa", to wartość tę redaguje się na liście płac.

 

 

Rozliczanie nieobecności

 

Podczas redagowania pozycji listy można wybrać zakładkę Nieobecności, pozwalającą na przejrzenie i modyfikację ujętych automatycznie przez program nieobecności, czyli:

zmniejszeń składników w przypadku, gdy umowa rozpoczyna się lub kończy w trakcie miesiąca
zmniejszeń składników w przypadkach zwolnień lekarskich, urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego itp, przy czym:
onieobecności te wpisuje się w menu Kadry -> Nieobecności pracowników; można je także wpisywać na liście płac na zakładce Nieobecności
ow razie nieobecności dłuższej program ujmie automatycznie jej odpowiedni fragment
omożna redagować tryb zmniejszania, a także anulować ujęcie nieobecności
wypłat wynagrodzeń za czas choroby, przy czym:
oprogram ujmie te wynagrodzenia jeśli na ekranie listy płac mamy zaznaczone "Obejmuje także zasiłki oraz wynagrodzenia za czas choroby"
owartość wyznaczana jest według średniej chorobowej, która:
zostaje wyliczona automatycznie
można ją redagować w menu Płace -> Średnie chorobowe lub na liście płac na zakładce Nieobecności
zasiłków chorobowych, przy czym:
oprogram ujmie zasiłki jeśli na ekranie listy płac mamy zaznaczone "Obejmuje także zasiłki oraz wynagrodzenia za czas choroby"
ooraz gdy w menu Administracja -> Parametry lokalne - Czy firma jest uprawniona do obliczania i wypłaty zasiłków wybrano "Tak"
owartość zasiłku wyznaczana jest według średniej chorobowej, która:
zostaje wyliczona automatycznie
można ją redagować w menu Płace -> Średnie chorobowe lub na liście płac na zakładce Nieobecności
Ponadto na zakładce Nieobecności można dodawać "wyrównania", tj wypłaty z tytułu zmian rozliczeń wcześniejszych nieobecności.
Na zakładce Nieobecności rozlicza się także zmniejszenia składników z tytułu urlopu oraz wypłaty wg średniej urlopowej, przy czym:
ozmniejszenie dotyczy składników, w definicji których wpisano "zmniejszać w razie urlopu"
owypłata za urlop zostanie naliczona jeśli wcześniej wypłacano składniki, w których definicji podano "Wliczać do średniej urlopowej" (typowo są to wynagrodzenia dniówkowe, godzinowe lub nadgodziny)
ooraz gdy na ekranie listy płac zaznaczono "Obejmuje także wynagrodzenie urlopowe wg średniej ze składników zmiennych"

 

 

Składki z tytułu urlopów wychowawczych

 

Program wylicza także składki z tytułu urlopu wychowawczego, płatne przez budżet, o ile w menu "Kadry -> Nieobecności pracowników" dla urlopu wychowawczego zaznaczono "Czy naliczać składki płatne przez budżet"

 

Przy obliczaniu składek:

podstawa składek zdrowotnych jest standardowa, wpisana w parametrach globalnych programu
podstawa składek społecznych płatnych przez budżet jest mniejszą z dwóch wartości:
ośredniej, którą redaguje się w menu "Płace -> Średnie do składek z tyt. url. wych."
ooraz wartości stałej określonej w parametrach globalnych

 

 

Zakładka "Obliczenie"

 

Na zakładce "Obliczenie" można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące wyliczenia kwot brutto, składek ZUS, składki zdrowotnej, podatku, kwoty do wypłaty, a także całkowitych kosztów płac ponoszonych przez pracodawcę. Zalecamy korzystanie z w celu weryfikacji szczegółów wyliczenia płac.

 

 

KW i przelewy wynagrodzeń

 

Na liście płac etatowych, dostępne jest w Opcjach (F12) Generowanie wypłat i przelewów wynagrodzeń z jednoczesnym rozliczeniem wynagrodzeń.

 

 

Zestawienie Sum Listy Płac

 

Pozwala wyświetlić składniki ujęte na liście płac w postaci osobnych kolumn. Zestawienie służy do eksportowania danych do Excela za pomocą funkcji 'tylko dane'. Zestawienia nie da się wydrukować.