header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Opis funkcji programu Finka-Płace

 

Program FINKA-PŁACE pozwala na prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i płacowej związanej z:

 

umowami o pracę
umowami zleceń, o dzieło i innymi
rozliczaniem ZUS właścicieli/wspólników

 

Do funkcji programu należą m. in.:

 

Kompletna dokumentacja kadrowa, obejmująca:
oumowy o pracę, zlecenia, o dzieło i inne
oaneksy oraz informacje dodatkowe do umów
ooświadczenia dotyczace trybu opodatkowania i innych
ozaświadczenia
obadania lekarskie, środki BHP i inne

 

Naliczanie wynagrodzeń - automatycznie oraz w trybie "uznaniowym" na podstawie:
owartości składników określanych w umowie, z możliwością zmiany za pomocą aneksu
oskładników "uznaniowych", które można redagować na liście płac lub jako "dodatki" na rachunku
opotrąceń redagowanych na liście lub rachunku
ozasiłków chorobowych, wynagrodzęń za czas choroby i urlopu, wyliczanych na podstawie
nieobecności wpisanych niezależnie od liczenia płac
oraz średnich wyliczanych automatycznie, z możliwością zmian
oautomatycznego wyliczania składek społecznych, zdrowotnych i podatku na podstawie informacji "kadrowych" (zgłoszenia ZUS, oświadczenia dot. stawki podatkowej, kosztów, 30-krotności i inne)

 

Rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich, w tym:
okalendarze czasu pracy - indywidualnie lub wspólne
orozliczanie nieobecności i zasiłków dotyczących umów o pracę, zleceń i o dzieło
oewidencja urlopów z weryfikacją urlopu przysługującego

 

Różnorodne składniki wynagrodzeń dla umów o pracę oraz umów zleceń i o dzieło, w tym:
oskładniki określane w umowie lub uznaniowe: kwotowe, godzinowe, dniówkowe i inne
ododatki i potrącenia określane kwotowo, procentowo, godzinowo itd
ododatkowe składniki i potrącenia do rachunków

 

ZESTAWIENIA KADROWE, PŁACOWE i ZUS, w tym:
ozestawienia zbiorcze w podziale na działy, projekty, okresy czasu
ozestawienia szczegółowe z podziałem na składniki lub wg innych kryteriów
owyszukiwanie pozycji wg szczegółowych kryteriów
ozestawienia kosztów wynagrodzeń i ZUS wg dowolnie wybranych kryteriów

 

KOMPLET FORMULARZY podatkowych i formularzy ZUS generowanych automatycznie

 

MODYFIKOWALNOŚĆ DANYCH kadrowych i płacowych w szerokim zakresie, z automatycznym pilnowaniem ich poprawności

 

Zatwierdzanie danych:
omożliwość zamknięcia poszczególnych list płac i rachunków,
olub zamknięcie wszystkich danych za wybrany okres

 

Informacje diagnostyczne, np:
ooznaczenie statusu "do przeliczenia" dla wybranych list płac i rachunków, ustawiane automatycznie w razie zmiany danych wpływających na płace (np zmiana stawki wypadkowej, dopisanie aneksu do umowy itp)
oszczegółowy, generowany automatycznie "tryb obliczenia" dla wybranej pozycji listy płac lub rachunku
ozestawienia "pozycji ujętych" w formularzach ZUS i podatkowych

 

 

Program charakteryzuje się szczególnymi cechami, m. in.:

 

W części kadrowej związanej z umowami o pracę, o dzieło, zleceń i innymi:

 

omożliwość wydrukowania wzorów lub wypełnionych druków np. kwestionariuszy osobowych, oświadczeń, skierowań itp.
oprowadzenie pełnej ewidencji zatrudnienia z możliwością sporządzania wielu umów etatowych lub zleceń dla jednej osoby, zmiany zasad zatrudnienia (wymiar etatu, stanowisko, dział, wynagrodzenie) w trakcie trwania umowy oraz pełnym przeglądem historii zatrudnienia pracownika
omożliwość określenia indywidualnego kalendarza pracy
oprowadzenie pełnej ewidencji nieobecności pracownika lub zleceniobiorcy z możliwością ich wpisywania za dowolne okresy (np. 3-letni urlop wychowawczy wprowadzany jest jednym zapisem) oraz automatycznym uwzględnianiem podczas naliczania wynagrodzeń
osamoczynne generowanie formularzy zgłoszeń, wyrejestrowań ZUS z poziomu tworzonej umowy o pracę, zlecenia itp.
ozmiany danych ZUS pracownika i członków rodzin z możliwością sporządzania korekt (również zgłoszeń osoby i członków rodziny) oraz współpracą z programem PŁATNIK
oFormularze rozliczeniowe ZUS generowane automatycznie
oFormularze podatkowe PIT generowane automatycznie

 

W części płacowej obejmującej listy płac i rachunki oraz naliczanie składek właściciela lub wspólników:

 

definiowanie dowolnych składników wynagrodzeń z określaniem indywidualnie dla każdego składnika:
sposobu opodatkowania
podlegania pod ZUS
uwzględniania w średniej chorobowej itp.
definiowanie dowolnych list płac ze wskazaniem składników, które dana lista ma obejmować
określanie sposobów numeracji umów, list płac, rachunków z uwzględnianiem w numeracji np. zdefiniowanych działów i projektów
dynamiczne sporządzanie list płac z możliwością wyboru działów, osób, dodatkowych składników wynagrodzenia itp.
dynamiczne określanie dat wypłat dla poszczególnych list płac, co ma wpływ na ich ujmowanie do podatku i ZUS
szczegółowe wyliczenia elementów wynagrodzenia dla danej osoby:
składki ZUS, podatek
tryb ujęcia nieobecności, a także np. zaokrągleń naliczonych składek  ZUS wynikających z kilku wypłat w danym m-cu.

 

Zestawienia:

 

owygodne i rozbudowane kryteria wyszukiwania dokumentów kadrowych, wypłat oraz składek ZUS:
za dowolne okresy (również wieloletnie)
dla wybranych działów
dla wybranych projektów
dla wybranych osób
ozestawienia kadrowe i płacowe z możliwością eksportu do dowolnych formatów (PDF, HTM, XLS)
ozestawienia szczegółowe lub zbiorcze dla wybranych osób, projektów, działów firmy, miesięcy, lat itp.

 

Pracę z programem ułatwiają ponadto dodatkowe wprowadzone funkcje:

 

wprowadzenie mechanizmu statusów wypłat, pozwalającego na:
zaznaczenie pozycji "sporządzonych", "wypłaconych", "zatwierdzonych"
w razie zmiany warunków umowy (np. sporządzenia aneksu do umowy o pracę lub zlecenia bądź otrzymania oświadczenia o uldze podatkowej, dojazdach zamiejscowych itp.) – automatyczne zaznaczenie list płac  i rachunków wymagających przeliczenia

 

zaznaczania jako anulowane:
nieużywanych danych słownikowych
sporządzonych list plac i rachunków (te można również usunąć, o ile nie są zatwierdzone)

 

odsyłania do Archiwum nieaktywnych pracowników i zleceniobiorców z możliwością ich przywołania, o ile wystąpi taka potrzeba