header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Parametry lokalne dla Środków trwałych

 

Należy zwrócić uwagę na poprawne ustawienie parametrów przed rozpoczęciem pracy programu.

W parametrach dla programu STW należy określić:

 

· Czy stosować odrębną amortyzację bilansową
· Przepisywanie skreślonych środków trwałych przy konwersji z STW-DOS
· Wpisywanie odpisu na koniec miesiąca, w którym zawieszono amortyzację
· Współpraca z FK (plan kont, schematy dekretacji) 

 

 

Czy stosować odrębną amortyzację bilansową

Gdy parametr=TAK to program umożliwia osobne prowadzenie odrębnej amortyzacji podatkowej i bilansowej.

Gdy parametr=NIE to program obsługuje tylko jedną ogólną amortyzację.

 

Faktycznie program zawsze prowadzi zarówno amortyzację podatkową i bilansową - niezależnie od ustawienia parametru.

W przypadku gdy parametr=NIE to automatycznie dane związane z amortyzacją podatkową są przepisywane do bilansowej.

Dlatego w trakcie używania programu zawsze możliwa jest zmiana NIE->TAK (o ile pozwala na to licencja).

 

Jeżeli parametr=TAK to dla każdego środka ustawia się tzw. sposób amortyzacji, który określa czy dla konkretnego środka ma być odrębna amortyzacja bilansowa, czy też obie amortyzacje mają być równe (wtedy jest automatyczne przepisywanie).

 

Zmiana parametru TAK->NIE jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy nie ma środków, dla których w sposobie amortyzacji wybrano odrebną amortyzacje bilansową.

 

 

 

Przepisywanie skreślonych środków trwałych przy konwersji z STW-DOS

Gdy parametr= NIE, to przy konwersji środki skreślone w STW-DOS są pomijane, w przeciwnym przypadku przepisywane są dane wszystkich środków.

 

 

Wpisywanie odpisu na koniec miesiąca, w którym zawieszono amortyzację

Ten parametr określa, czy na końcu miesiąca, w którym nastąpiło zawieszenie amortyzacji jest jeszcze naliczany odpis amortyzacyjny (domyślnie TAK).

Ustawienie tego parametru jest szczególnie ważne, gdy częstotliwość odpisów jest kwartalna lub roczna (por. plan amortyzacji przy dokumencie zawieszenia).

 

 

Współpraca z FK (plan kont, schematy dekretacji) 

Parametr steruje, do jakiego programu księgowego będą przekazywane dane z programu STW:

ź FK    pełna księgowość (parametr = TAK) 

ź KPR  książka przychodów i rozchodów (parametr = NIE).

 

Dalsze szczegóły współpracy z FK lub KPR ustawiane są w menu Współpraca z programem księgowym.

W zależności od tego czy współpraca jest z FK czy z KPR to inaczej obsługiwane są Polecenia księgowania.

Jeżeli program STW ma przekazywać dane do FK to dodatkowo:

ź W menu Słowniki dostępny jest słownik Schematy dekretacji oraz Plan Kont.

ź W słowniku Miejsca użytkowania można wskazać numer konta MPK.

ź Przy wprowadzaniu dokumentów dla środków trwałych wymagane jest wybranie schematu dekretacji.

 

W trakcie użytkowania programu STW parametr można przestawiać. 

 

Uwaga:

Jeżeli wprowadzono środki, gdy program był w trybie współpracy z KPR i nastąpiła zmiana z trybu KPR na FK (NIE->TAK) to dokumenty i odpisy takich środków nie mają przypisanego schematu dekretacji. Dokumenty i odpisy bez przypisanego schematu księgowania są pomijane w poleceniach księgowania dla FK.