header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Słowniki Płacowe

 

W tym punkcie menu można:

określić tryb numeracji list płac i rachunków
zdefiniować składniki wynagrodzeń dla umów o pracę oraz dla pozostałych umów
zdefiniować typowe listy płac etatowych

 

Program proponuje zróżnicowaną listę składników wynagrodzeń oraz typową zdefiniowaną listę płac

 

Tryb numeracji list płac i rachunków

 

Podobnie jak Tryb Numeracji Umów, w menu Słowniki -> Płace -> Tryb numeracji list płac i rachunków można zdefiniować zasady numeracji dla dokumentów płacowych:

od najprostszego: numer / rok
do najbardziej skomplikowanego: numer / dział / miesiąc / rok dla List Płac, oraz Rachunków: numer / umowa / miesiąc / rok.

 

Numeracja może być wspólna dla wszystkich rodzajów list płac lub odrębna dla list etatowych i list z tytułu umów zleceń i o dzieło, Rachunki będą miały zawsze odrębną numerację wg zdefiniowanego schematu numeracji.

 

 

 

Tryb numeracji list i rachunków można zmieniać w każdej chwili podczas użytkowania programu. Aktualne ustawienia dotyczą nowo sporządzanych list i rachunków, natomiast do pozycji istniejących stosuje się tryb numeracji ważny w czasie ich sporządzenia.

 

 

 

Składniki wynagrodzeń

 

W programie istnieje wiele predefiniowanych składników wynagrodzeń; Użytkownik może także definiować nowe składniki w menu

Słowniki -> Płace -> Składniki wynagrodzeń do płac etatowych
oraz Słowniki -> Płace -> Składniki wynagrodzeń do umów zleceń i o dzieło

 

Podstawowe grupy składników wynagrodzeń:

 

Składniki płacy zasadniczej:
odla pracy etatowej można dowolnie definiować te składniki
odla umów zleceń i o dzieło istnieje jedna definicja "wypłata według umowy"; dla tych umów można definiować dodatki, potrącenia itp.
Premie i dodatki
Inne przychody (tj. składniki, które zwykle są opodatkowane, lecz nie stanowią przychodu ze stosunku pracy, ze zlecenia itp.)
Zwroty lub dopłaty (bez podatku ani składek społecznych bądź zdrowotnych)
Potrącenia

 

 

Modyfikacje definicji składników.

Dopóki składnik nie został wykorzystany w umowie lub na liście płac lub rachunku, można go dowolnie zmieniać wg potrzeb firmy. Później możliwości zmian ograniczone są tylko do nazwy składnika.

 

Jeśli chcemy nadać składnikowi jakieś inne cechy (np zmniejszanie w razie nieobecności) i składnik ten był już używany, to trzeba zdefiniować nowy składnik np. o zbliżonej nazwie i właściwych nowych cechach

 

 

W definicji składnika określa się jego podstawowe parametry:

nazwa składnika
onazwa pełna drukowana na umowie
onazwa skrócona drukowana na liście płac
oponadto opis wyświetlany na liście składników
rodzaj składnika - czy płaca zasadnicza, dodatek, premia, potrącenie itp.
okres - za jaki okres jest wypłacane wynagrodzenie (zwykle miesiąc, choć mogą występować składniki za dłuższe okresy, dotyczy to wyłącznie premii i dodatków do płac etatowych)
tryb obliczania - wartość kwotowa, stawka godzinowa, dniówkowa, prowizyjna itd.
miejsce przyznania składnika:
oskładniki określane w umowie - mają wartość lub stawkę podaną w umowie i na listach płac pobierana jest ona automatycznie
oskładniki określane na liście płac lub rachunku - w czasie redagowania listy płac lub rachunku składniki te można dodawać oraz można zmieniać ich wartości
czy zmniejszać składnik w przypadku zwolnienia lekarskiego i czy uwzględniać go w liczeniu średniej chorobowej - typowymi przykładami są tutaj:
oskładniki kwotowe - można zażyczyć sobie zmniejszania oraz ujmowania do średniej
oskładniki kwotowe, dla których przewidziano wypłaty za czas pracy oraz za czas choroby - można życzyć sobie nie-zmniejszania oraz nie-ujmowania do średniej
oskładniki godzinowe, dniówkowe itp - zwykle nie zmniejszane, lecz wliczane do średniej (przy redagowaniu listy lub rachunku  należy wpisać liczbę godzin bądź dni przepracowanych, a nie wszystkich)
czy zmniejszać składnik w przypadku urlopu i czy uwzględniać go w liczeniu średniej urlopowej
ZUS - czy składnik podlega
Zdrowotne - czy składnik podlega
Podatek - wybór trybu opodatkowania
Koszty uzyskania - podleganie i rodzaj kosztów
Ulga podatkowa - czy składnik podlega
ponadto można wskazać listy płac, na których składnik będzie automatycznie ujmowany

 

 

Definicje list płac

 

Listy płac można osobno zdefiniować wskazując na składniki, które mają być ujmowane automatycznie przy tworzeniu nowej listy płac danego rodzaju.

 

Podczas redagowania listy lub rachunku można dodawać do niej inne składniki mające właściwość "określane na liście".

 

 

 

Definicję listy płac można modyfikować w każdej chwili podczas eksploatacji programu. Definicja ta wpływa na składniki ujmowane w czasie jej tworzenia, zaś późniejsza zmiana definicji nie modyfikuje istniejących list.

 

 

 

W definicji listy należy podać nazwę listy i określić, czy lista:

obejmuje zasiłki oraz wynagrodzenie za czas choroby
obejmuje wynagrodzenie urlopowe wg średniej ze składników zmiennych (nie dotyczy list płac z tytułu umów zleceń i o dzieło)