header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Polecenia księgowania

 

W programie Finka-STW to menu służy do obsługi poleceń księgowania, czyli tworzenia i przekazywania danych z programu STW do programu księgowego.

Typ programu księgowego (FK czy KPR) jest ustalony w parametrach lokalnych, sposób przekazywania danych w menu Współpraca z programem księgowym.

 

Wywołanie:

       ->  Środki trwałe -> Polecenia księgowania.

 

Po wywołaniu wyświetlona jest lista zapamiętanych poleceń księgowania. Można wygenerować nowe polecenia lub wybrać istniejące polecenie do podglądu, wydruku lub zaksięgowania.

przed wygenerowaniem polecenia podaje się okres, datę utworzenia i księgowania oraz opis. Można zmienić numer, który jest zaproponowany automatycznie.
data księgowania ma duże znaczenie przy księgowaniu online – według tej daty ustalany jest rok danych FK/KPR, do których polecenie ma zostać wpisane.

 

Po wygenerowaniu wyświetlone jest polecenie księgowania.

wygenerowane polecenie księgowania nie podlega już edycji, można je tylko przeglądać, zapamiętać i zaksięgować lub wycofać się z zapamiętania.
zapamiętne lub zaksięgowane polecenie jest wpisywane do listy poleceń.
polecenie ksiegowania zawsze ma postać taką, jaka powstała przy wygenerowaniu, tzn. nie podlega już przeliczaniu przy późniejszej zmianie operacji ujętych w poleceniu lub dopisaniu/usunięciu dokumentów z okresu polecenia.
oznacza to, że w przypadku dokonywania zmian danych po utworzeniu polecenia należy je usunąć i wygenerować ponownie.

 

Postać polecenia zależy od programu księgowego:

 

Polecenie księgowania dla KPR

Jest to lista wszystkich odpisów stanowiących koszt, które nastąpiły w okresie objętym poleceniem.

Na PK są też wartości netto dla środków skreślonych w okresie objętym poleceniem, o ile skreślony środek nie był w pełni umorzony.

 

Zaksięgowanie w trybie online powoduje wpisanie do KPR jednego zapisu, z sumaryczną kwotą polecenia, bez wyszczególnienia pozycji, które złożyły się na księgowaną sumę.

Opis utworzonej pozycji w KPR to połączenie numeru i opisu polecenia.

Przy trybie „bez połączenia online” należy polecenie wydrukować. Na wydruku jest pełna lista pozycji, wydruk jest podstawą do ręcznego wprowadzenia danych w KPR.

 

 

Polecenie księgowania dla FK

W poleceniu dla FK uwzględnione są odpisy oraz dokumenty przyjęcia OT, skreślenia LT i zmiany wartości środka ZW z okresu objętego poleceniem.

Bilans otwarcia BO i dokumenty korekty wartości KA nie są uzględniane.

Niektóre dokumenty ZW też mogą być nie ujęte w poleceniu. Dotyczy to "nietypowych" dokumentów ZW, tzn. takich które nie są jednoznacznie zwiększeniem lub zmniejszenim (bo przykładowo wartość jest zwiększona, a umorzenie zmniejszone). Taki dokument trzeba ewentualnie zaksięgować ręcznie w FK.

 

Zasady tworzenia polecenia PK według schematu dekretacji zawierają szczegółowy opis jak tworzone są dekretacje do zaksięgowania odpisów i dokumentów. W tym opisie każda dekretacja ma swój rodzaj, związany z operacją, która ma być księgowana i układem danych (jest to numer punktu i podpunktu).

 

W oknie polecenia księgowania dostępne są 3 lub 4 zakładki, zawierające:

ź Polecenie księgowania – dekretacje zagregowane wg rodzaju dekretacji i numerów kont, taka postać polecenia jest księgowana

ź Szczegółowe dekretacje – wszystkie dekretacje, w układzie wg opisu i  numerów kont, jest to rozwinięcie zakładki poprzedniej

ź PK wg środków – wszystkie dekretacje, pogrupowane według środków

ź Dokumenty nie ujęte – lista dokumentów nie ujętych w PK (o ile występują).

 

 

Konto "nieokreślone"

Na liście dekretacji może zamiast numeru konta wystąpić tekst "nieokreślone" .

Oznacza to, że konto, którego używa ta dekretacja nie zostało wypełnione w schemacie.

 

Przy księgowaniu za pomocą XML można włączyć/wyłaczyć opcję "Pomiń nieokreślone", w trybie online opcja jest na stałe wyłączona.

Włączenie "Pomiń nieokreślone" powoduje, że dekretacje z kontem "nieokreślone" będa pominięte przy księgowaniu polecenia.

Gdy konta nieokreślone nie są pomijane, to trzeba je wypełnić w programie FK - przy imporcie pliku XML.

 

Można specjalnie używać kont nieokreslonych, czyli świadomie nie wypełniać niektórych kont w schematach - w zależności od przyjętej zasady księgowania środków trwałych w FK.

Przykładowo:

Zakup środka księguje się bezpośrednio w FK. W związku z tym oczywiście nie chcemy, aby w wyniku importu danych z STW środek ponownie wpisał się do FK. Wystarczy, że schemacie nie podamy kont WP i pWP. W takiej sytuacji w dekretacji dokumentu OT są konta nieokreślone – można więc pominąć OT w księgowaniu polecenia.

 

 

Księgowanie do FK

Przed zaksięgowaniem następuje kontrola kont z określonymi numerami występujacych w poleceniu księgowania:

ź w trybie online konta sprawdzane są z planem kont w bazie FK z roku wg daty księgowania.

ź gdy wysyłanie pliku XML to do kontroli brany jest własny plan kont w bazie STW

 

Konta nie mogą być syntetyczne. Konta rozrachunkowe są dopuszczalne tylko przy księgowaniu za pomocą pliku XML.