header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Różnice kursowe na dzień bilansowy


 

Program pozwala na automatyczne obliczanie i księgowanie różnic kursowych:

 

dla różnic zrealizowanych - podczas księgowania w trybie dekretacji dewizowej. Jeśli podczas księgowania zapłaty należności lub zobowiązania wskażemy rozliczaną transakcję z listy, to program pobierze kurs tej transakcji oraz wyliczy i zaksięguje różnicę kursową.

 

to samo dotyczy różnic zrealizowanych podczas wypłat bądź przelewów z konta dewizowego, lub tp - należy wówczas wskazać wpłatę, w stosunku do której program obliczy różnicę kursową

 

dla różnic na dzień bilansowy - obliczenie i zaksięgowanie wykonuje się w menu Księgowanie - Różnice kursowe na dzień bilansowy.

licencje

Po wybraniu tego punktu przechodzimy przez 3 kolejne kroki:

 

Krok 1: Wpisanie domyślnych kont przychodów i kosztów finansowych oraz wybranie tabeli kursowej , przy czym konta mogą być:

 

okontami stanowiącymi przychody bądź koszty podatkowe

 

olub można założyć konta pełniące rolę przychodów i kosztów niepodatkowych - decyzja należy tu do Użytkownika i zależy od tego, czy zastosowano uprawnienie wymienione w art. 9b Ustawy o PDOP.

 

Krok 2: Automatyczne wyliczenie różnic kursowych i sporządzenie zestawienia, przy czym

 

oUżytkownik może wydrukować zestawienie lub wyeksportować do Excel-a lub innego formatu

 

oProgram oblicza różnice według zasad:

 

Dla kont dewizowych zespołu 2: dla każdej nierozliczonej transakcji oddzielnie, według różnicy między pierwotnym kursem transakcji a kursem na dzień bilansowy

 

Dla pozostałych kont: według salda konta wyrażonego w dewizach i w PLN, biorąc różnicę między tym saldem a saldem wyliczonym według kursu na dzień bilansowy

 

Krok 3: Automatyczne księgowanie, przy czym:

 

oProgram sporządzi polecenie księgowania, zapisując różnice ujemne na wybrane w kroku 1 konto kosztów, a dodatnie na konto przychodów finansowych

 

oUżytkownik może określić datę księgowania, numer PK itp oraz wydrukować dokument

 

oJeśli ponownie sporządzamy polecenie księgowania różnic, to program zastąpi poprzednie księgowania, informując o tym.

 

Na każdym etapie Użytkownik może wycofać się.

 

Jeśli dokument różnic został zaksięgowany, to można go modyfikować w punkcie Księgowanie - Dokumenty księgowe lub Księgowanie - Wyszukiwanie, przy czym można dodawać lub usuwać pozycje bądź usunąć cały dokument, natomiast nie można zmieniać pozycji wyliczonych automatycznie.

 

     Po zmianach księgowań w starym roku, jeśli nowy rok jest już otwarty, zaleca się ponowne pobranie stanu otwarcia z poprzedniego roku w punkcie Administracja, celem zsynchronizowania stanów kont w obu latach