header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Staż pracy

 

 

Staż Pracy dla pracownika można wprowadzić z menu głównego:

       -> Kadry

               -> Staż Pracy;

lub

       -> Kartoteka osoby – F3 Staż pracy

 

 

 

Staż jako historia zatrudnienia i edukacji jest wpisywany raz dla osoby i pamiętany przez cały okres zatrudnienia.

 

 

Edycja Stażu Pracy jest podzielona na okres edukacji oraz okres zatrudnienia. Aby uzupełnić dane o edukację pracownika, należy wprowadzić:

nazwę szkoły
rodzaj szkoły – zostały zaproponowane standardowe rodzaje z domyślnym okresem liczonym do stażu;
w przypadku niestandardowego okresu edukacji, liczonego do stażu, można zmienić zaznaczając 'Ręcznie' i podając odpowiedni okres w latach, miesiącach i dniach – tak podana wartość będzie liczona do ogólnego stażu pracy.

 

 

Historia Zatrudnienia daje możliwość wpisania poprzednich okresów zatrudnienia dla osoby:

nazwa zakładu pracy
okres zatrudnienia
automatycznie wyliczy się staż pracy, wynikający z podanego okresu zatrudnienia. Użytkownik może zaznaczyć opcję 'Ręcznie' i wprowadzić odpowiednio Staż w latach, miesiącach oraz dniach;
Historia Zatrudnienia automatycznie wczytuje umowy wprowadzone w programie Finka Płace dla osoby. Umowy na czas nieokreślony domyślnie mają zakończenie umowy = koniec roku bieżącego – na potrzeby obliczeń stażu pracy. Można dopisywać nowe pozycje zatrudnienia z okresem zatrudnienia.

 

 

Okres stażu dla umowy wprowadzony ręcznie, nie jest automatycznie zwiększany w kolejnych latach zatrudnienia (jeżeli umowa nadal trwa) i służy głównie do zerowania stażu pracy dla jednej z umów, jeżeli pracownik był zatrudniony jednocześnie na dwie umowy o pracę.

 

 

Staż pracy dla zatrudnienia jest wyliczany wg zasad:

okresy różnych umów zachodzących na siebie nie są poprawiane przez program, można zmienić okres pracy – dla umów wpisanych ręcznie, lub ręcznie ustalić staż pracy dla okresu zatrudnienia; np. jeżeli pracownik pracował cały rok jednocześnie w dwóch firmach na różne umowy o pracę – można je wpisać w Stażu Pracy, ale należy ręcznie ustalić Staż Pracy dla jednej z nich na 0, tak aby sztucznie nie zawyżał całkowitego stażu pracy.
Okres np. 01.01.2013 do 31.12.2013 jest liczony jako 1 rok,
Okres np. 01.01.2013 do 31.01.2013 jest liczony jako 1 miesiąc,
Okres np. 01.01.2013 do 01.02.2013 jest liczony jako 1 miesiąc i 1 dzień;
suma lat i pełnych miesięcy;
12 miesięcy jest zamieniana na 1 rok;        

 

Wyliczony Staż Pracy (na samym dole ekranu):

Ilość dni = Suma dni Edukacji i Zatrudnienia (z podsumowania listy pozycji) podzielona na 30 jest przeliczana na miesiące, natomiast reszta z tego dzielenia jest ilością dni, np.: 45dni z sumy = 1 miesiąc i 15 dni;
Ilość miesięcy = ilość miesięcy z powyżej wyliczonej sumy dni + ilość miesięcy z edukacji + ilość miesięcy z listy pozycji, przy czym 12 miesięcy = 1 rok;
Ilość lat = suma lat edukacji + zatrudnienia (również z uwzględnionymi przeliczonymi miesiącami)

 

Staż pracy można wydrukować.