header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Dokumenty środków trwałych

 

Dokumenty środów trwałych oznaczają wykonanie operacji na ewidencji i dzielą się na:

 

dokumenty obrotu:
owprowadzenie do ewidencji (OT,BO)
oskreślenie (LT)
ozmiana wartości (ZW,KA)
ozmiana parametrów amortyzacji (ZA)
ozawieszenie/wznowienie amortyzacji (PA)
ozmiana użytkownika (MT, MU)
oraz odpisy amortyzacyjne

 

Jeden dokument dotyczy jednego środka trwałego.

 

Każdy dokument obrotu składa się z danych ogólnych: typ dokumentu (OT,BO,LT itd) , środek którego dotyczy, data, numer, symbol, inne dane nagłówkowe (np opis, informacje o dokumencie źródłowym), schemat dekretacji oraz z treści zależnej od typu dokumentu.

Odpis amortyzacyjny ma określone: datę, środek którego dotyczy, schemat dekretacji, kwotę odpisu bilansowego, podatkowego oraz kwotę odpisu stanowiącą koszt.

Schemat dekretacji wystepuje tylko wtedy, gdy dane z programu STW są księgowane w programie FK, zawiera informacje o stosowanych kontach księgowych.

 

 

Punkty menu:

       -> Dokumenty

       -> Dokumenty-wyszukiwanie

służą do wprowadzania, przeglądania, modyfkacji i usuwania dokumentów środków trwałych.

Wyświetlona jest lista dokumentów spełniających określone warunki.

 

W menu Dokumenty w kryteriach można wskazać typy dokumentów (wraz z odpisami), zakres dat oraz środki, których dokumenty dotyczą.

 

W menu Dokumenty-wyszukiwanie dodatkowo są kryteria dotyczące danych nagłówkowych i schematu dekretacji.

Kryterium "Dotyczy środka" służy do wybrania dokumentów dotyczących określonych środków. Środki wybiera się przez zaznaczenie w kartotece: wyszukiwanie uproszczone oznacza wywołanie menu Kartoteka, wyszukiwanie zaawansowane to wywolanie menu Kartoteka-wyszukiwanie.

 

Na wynikowej liście dokumentów jest ten sam zestaw kolumn.

Dostępne kolumny to między innymi data i typ dokumentu, środek którego dotyczy, wartości i umorzenie środka, zmiany warości i umorzenia, użytkownicy. Wielkości typu: wartość, umorzenie, użytkownicy są "stanem" środka po dokonaniu operacji zrealizowanej przez dokument.

Kolejność dokumentów w ramach środka odpowiada kolejności wykonywania operacji.

 

 

W menu Dokumenty i Dokumenty-wyszukiwanie dostępna jest taka sama funkcjonalność:

 

F3  Odśwież

Powoduje ponowne wybranie listy dokumentów wg aktualnie wpisanych kryteriów

 

Ctrl-K Kolumny

Wyświetla okno z dostępnymi do wyświetlenia kolumnami.

Kolumny można zaznaczać i odznaczać - kolumny zaznaczone są aktualnie wyświetlone na ekranie.

Możliwe jest zapamiętanie wybranego układu kolumn jako domyślny (F5) oraz przywrócenie ostatnio zapamiętanego domyślnego układu (F3).

Przy kolejnym wywołaniu menu wyświetlany jest układ domyślny, a gdy do tej pory taki nie został zapamiętany to układ kolumn  jest systemowy.

 

Ins  Dodaj

Wprowadzanie nowego dokumentu obrotu.

Wyświetla się podmenu z listą dokumentów obrotu do wyboru: BO, OT, LT, ZW, KA, ZA, PA, MT, MU.

 

Dokumenty nie będące wprowadzeniem do ewidencji, tzn LT, ZW, KA, PA, MT i MU dotyczą środka, na którym był ustawiony kursor w momencie wywołania tej funkcji. Nowy dokument musi być ostatnim dokumentem obrotu dla środka. 

 

F6  Zmień

Modyfikacja bieżącego dokumentu, tzn dokumentu na którym jest ustawiony kursor.

 

Dotyczy dokumentów obrotu, z wyjątkiem PA zawieszenia/wznowienia amortyzacji

Jeżeli dokument jest ostatnim dokumentem obrotu dla środka to możliwa jest tzw. pełna modyfikacja dokumentu, z funkcjonalnością prawie taka samą jak przy wprowadzaniu. Ograniczenia dotyczą zmian w dacie dokumentu.

 

Gdy dokument obrotu nie jest ostatni to zmieniać można tylko dane nagłówkowych oraz schemat dekretacji.

Jeżeli data dokumentu jest wcześniejsza niż data zamknięcia ewidencji, to mamy tylko podgląd dokumentu.

 

Del  Usuń 

Usunięcie bieżącego dokumentu obrotu

 

Dotyczy dokumentów obrotu.

Można usunąć wyłącznie ostatni dokument dla środka.

Usunięcie dokumentu OT/BO oznacza usunięcie z ewidencji wszystkich danych środka.

 

Ctrl-F9 wydruk dokumentu

Wydruk bieżącego dokumentu obrotu

 

F9   Wydruk listy

Wydruk wyświetlonej listy według bieżącego układu kolumn. Drukowane maksymalnie 16 pierwszych  kolumn.

 

F10 Eksport listy

Eksport listy do pliku w wybranym formacie (np. XLS, PDF, HTM i inne). Analogicznie jak przy wydruku, eksport obejmuje bieżący układ kolumn, maksymalnie 16.

 

 

Uwaga:

W menu Dokumenty i Dokumenty-wyszukiwanie nie ma funkcji do "bezpośredniego" redagowania odpisów amortyzacyjnych.

Tworzenie i zmiany w planie amortyzacji realizowane są przy wprowadzaniu, modyfikacji lub usuwaniu dokumentów przyjęcia, skreślenia, zmian wartości, zmian parametrów oraz zawieszenia/wznowienia amortyzacji (por. Plan amortyzacji w dokumentach).

 

 

Szczegółowy opis wprowadzania, modyfikacji i usuwania dokumentów znajduje się w następujących punktach:

 

ź Przyjęcie do ewidencji (OT,BO)

ź Skreślenie środka trwałego (LT)

ź Zmiana wartości (ZW,KA)

ź Zmiana parametrów amortyzacji (ZA)

ź Zawieszenie/wznowienie amortyzacji (PA)

ź Zmiana osoby i dzierżawcy (MT)

ź Zmiana miejsca użytkowania (MU)