header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Skreślenie środka trwałego  (dokument LT)

 

Skreślenie środka trwałego polega na zmianie statusu środka z "aktywny" na "skreślony".

nie oznacza usunięcia z ewidencji
skreślenie powoduje zmianę wartości początkowej i umorzenia do stanu zerowego (dla wszystkich amortyzacji: podatkowej, kosztowej i bilansowej)
usuwany jest cały plan dalszej amortyzacji, ewentualnie następuje utworzenie ostatniego odpisu, przysługującego za miesiące przed skreśleniem

 

Wprowadzanie i modyfikacja dokumentu LT

 

Utworzenie dokumentu LT można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Dokumenty -> Ins Dodaj -> dokument LT

-> Środki trwałe -> Dokumentywyszukiwanie -> Ins Dodaj -> dokument LT

 

Nowy dokument LT dotyczy środka z dokumentu w bieżacej pozycji kursora na liscie dokumentów. Dlatego przed wywołaniem funkcji Dodaj należy ustawić kursor na jakimkolwiek dokumencie dotyczącym środka, który ma być skreślony.

Nowy dokument LT można wprowadzić tylko dla środka aktywnego, tzn. nie ma dotychczas dokumentu skreślenia tego środka.

 

Modyfikację dokumentu LT można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Dokumenty -> F6 Zmień

-> Środki trwałe ->  Dokumenty-wyszukiwanie -> F6 Zmień.

Przed wywołaniem funkcji Zmień należy ustawić kursor na wybranym dokumencie

 

Ekran dokumentu LT podzielony jest na części obejmujące:

dane nagłówkowe dokumentu

dane opisowe środka trwałego - informacyjne

schemat dekretacji (tylko gdy współpraca z FK)

dane dotyczące wartości i umorzenia przed skreśleniem

 

Dane nagłówkowe dokumentu:

Data dokumentu jest to pole obowiązkowe, data musi być w zakresie objętym przez Okresy obrotowe STW. Nie może być wcześniejsza niż data zamknięcia ewidencji.

Dokument LT musi być ostatnim dokumentem obrotu dla środka, dlatego data LT nie może być wcześniejsza od daty innego dokumentu obrotu.

Przy modyfikacji dokumentu jest dodatkowy warunek, że ewentualana nowa data dokumentu musi być w tym samym roku obrotowym co dotychczasowa.

Symbol dokumentu - jest ustawiany przez program, zgodnie ze wzorem zdefiniowanym dla LT w słowniku Dokumenty obrotu.

Uwaga: w symbolu występuje numer dokumentu. Na etapie wprowadzania nowego dokumentu jego numer jest domyślny, docelowy numer jest nadawany w momencie zapamiętania dokumentu.

Rodzaj skreślenia - opcjonalne, do wyboru z listy

Dane dokumentu źródłowego (symbol, data, kontrahent) - opcjonalne

Opis dokumentu - opcjonale, dodatkowe uwagi

Skład kominsji likwidacyjnej - opcjonalne, można podać 4 osoby, do wyboru ze słownika Lista osób.

 

Dane opisowe środka trwałego:

Panel z wyświetlonymi podstawowymi danymi opisowymi środka.

 

Schemat dekretacji:

Panel ze schematem jest widoczny tylko wtedy gdy w parametr lokalny współpraca z FK = TAK.

Schemat dekretacji wybierany jest ze słownika. Określa konta księgowe, na które księgowany będzie dokument skreślenia (por. Schematy dekretacji, Polecenia księgowania).

Domyślnie ustawiony jest schemat sprzed skreślenia, czyli z ostatniej operacji poprzedzającej skreślenie.

 

Dane dotyczące wartości i umorzenia przed skreśleniemi:

Wyświetlone są:

wartość początkowa wg stanu przed skreśleniem, czyli inaczej mówiąc wg stanu po ostatniej operacji poprzedzajacej skreślenie.

umorzenie wg stanu przed skreśleniem, uzupełnione o kwotę ewentualnego odpisu przy skreśleniu

kwota odpisu przy skreśleniu

Przy zmianie daty dokumentu w/w kwoty moga się automatycznie zmieniać.

 

 

Zapamiętanie dokumentu LT

 

Zapamiętanie nowego dokumentu oznacza zapisanie dokumentu LT do listy operacji.

Nowy dokument otrzymuje numer, jest to numer kolejny w ramach typu LT i okresu obrotowego oraz symbol zgodny z aktualnym wzorem.

Przy modyfikacji, jeżeli dotychczasowy symbol dokumentu jest niezgodny z aktualnym wzorem to program wyświetla komunikat i można zmienić symbol na utworzony wg aktualnego wzoru.

Środek trwały nie jest usuwany z ewidencji, następuje zmiana statusu na "skreślony".

 

Natomiast cały dalszy plan amortyzacji jest usuwany.

Jeżeli za okres od ostatniego odpisu przed skreśleniem lub od daty rozpoczęcia amortyzacji w dokumencie przyjęcia do ewidencji do daty skreślenia przysługuje odpis amortyzacyjny, to wtedy do planu amortyzacji dopisywany jest taki "końcowy" odpis, z datą dokumentu LT.

Uwaga: W przypadku, gdy dokument LT jest modyfikowany i zmieniono datę dokumentu to dotychczasowy odpis "końcowy" jest usuwany i następnie ponownie wyliczany, bo mógł zmienić się okres, za jaki taki odpis przysługuje.

 

Po dokumencie LT wartości poczatkowe i umorzenia są wyzerowane, w LT są wpisane zmiany wartości i umorzenia następująco:

zmiana wartości początkowej = minus wartość początkowa wg stanu przed skreśleniem

zmiana umorzenia = minus (umorzenie wg stanu przed skreśleniem +ewentualny odpis "końcowy").

 

 

Usunięcie dokumentu LT

 

Usunięcie dokumentu LT można wywołać w menu:

Środki trwałe -> Dokumenty -> Del Usuń

Środki trwałe ->  Dokumenty-wyszukiwanie -> Del Usuń.

Przed wywołaniem funkcji Usuń należy ustawić kursor na wybranym dokumencie

 

 

Dokument LT można zawsze usunąć.

Po usunięciu LT środek otrzymuje z powrotem status "aktywny", wartości i umorzenie otrzymują stan "wejściowy", czyli sprzed operacji skreślenia i ewentualnego odpisu "końcowego".

Następnie wyznaczany jest nowy dalszej amortyzacji plan  - według wartości środka i parametrów amortyzacji ze stanu wejściowego.