header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego (dokument MU)

 

Przy pomocy dokumentu MU można zmienić miejsce użytkowania środka trwałego.

 

Wprowadzanie i modyfikacja dokumentu MU

 

Utworzenie dokumentu MT można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Dokumenty -> Ins Dodaj -> dokument MU

-> Środki trwałe -> Dokumentywyszukiwanie -> Ins Dodaj -> dokument MU

 

Nowy dokument MU dotyczy środka z dokumentu w bieżącej pozycji kursora na liscie dokumentów. Dlatego przed wywołaniem funkcji Dodaj należy ustawić kursor na jakimkolwiek dokumencie dotyczącym środka, którego dane chcemy zmienić.

Nowy dokument MU można wprowadzić tylko dla środka aktywnego, tzn. nie ma dotychczas dokumentu skreślenia tego środka, musi być ostatnim dokumentem obrotu dla środka.

 

Modyfikację dokumentu MU można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Dokumenty -> F6 Zmień

-> Środki trwałe ->  Dokumenty-wyszukiwanie -> F6 Zmień.

 

Przed wywołaniem funkcji Zmień należy ustawić kursor na wybranym dokumencie.

Jeżeli dokument MT jest ostatnim dokumentem obrotu dla środka, to jest tzw. modyfikacja pełna - możliwa jest zmiana wszystkich danych w dokumencie. Zmiana daty dokumentu jest w pewnym zakresie.

Gdy MU nie jest ostatni to dopuszczalna jest tzw. modyfikacja częściowa - dostepne są tylko dane nagłówkowe dokumentu (bez daty) oraz schemat dekretacji.

Jeżeli data dokumentu jest wcześniejsza niż data zamknięcia ewidencji to możliwy jest tylko podgląd dokumentu.

Modyfikacja realizowana jest na takim samym oknie jak wprowadzanie, przy modyfikacji częściowej odpowiednie pola i funkcje są niedostępne.

 

Ekran dokumentu MU podzielony jest na części obejmujące:

dane nagłówkowe dokumentu

dane opisowe środka trwałego - informacyjne

schemat dekretacji (tylko gdy współpraca z FK)

zmiany miejsca użytkowania

 

Dane nagłówkowe dokumentu:

Data dokumentu jest to pole obowiązkowe, data musi być w zakresie objętym przez Okresy obrotowe STW. Nie może być wcześniejsza niż data zamknięcia ewidencji.

Nowy dokument MU musi być ostatnim dokumentem obrotu dla środka, dlatego data MU nie może być wcześniejsza od daty innego dokumentu obrotu.

Przy modyfikacji - jeżeli data jest dostępna do modyfikacji - możliwa zmiana daty jest w zakresie od daty poprzedniego dokumentu obrotu do daty pierwszego odpisu po dokumencie. Nie można też zmienić roku obrotowego.

 

Symbol dokumentu - jest ustawiany przez program, zgodnie ze wzorem zdefiniowanym dla MU w słowniku Dokumenty obrotu.

Uwaga: w symbolu występuje numer dokumentu. Na etapie wprowadzania nowego dokumentu jego numer jest domyślny, docelowy numer jest nadawany w momencie zapamiętania dokumentu.

Dane dokumentu źródłowego (symbol, data, kontrahent) - opcjonalne

Opis dokumentu - opcjonale, dodatkowe uwagi

 

Dane opisowe środka trwałego:

Panel z wyświetlonymi podstawowymi danymi opisowymi środka.

 

Schemat dekretacji:

Panel ze schematem jest widoczny tylko wtedy gdy w parametr lokalny współpraca z FK = TAK.

Schemat dekretacji wybierany jest ze słownika.

Domyślnie ustawiony jest schemat "wejściowy", czyli z ostatniej operacji poprzedzającej dokument MU.

 

Schemat dekretacji określa konta księgowe, na które księgowane są odpisy po dokumencie MU (por. Schematy dekretacji, Polecenia księgowania).

 

Zmiany osoby i dzierżawcy:

Wyświetlone jest miejsce uzytkowania wg stanu po ostatniej operacji poprzedzającej nasz dokument, jest wyznaczane automatycznie przez program według daty dokumentu.

Nowe miejsce wypełnia użytkownik, wg słownika miejsc użytkowania.

Dane można "wyczyścić", wtedy po zapamiętaniu dokumentu środek nie będzie przypisany do żadnego miejsca.

 

 

Zapamiętanie dokumentu MU

 

Zapamiętanie nowego dokumentu oznacza zapisanie dokumentu MU do listy operacji.

Nowy dokument otrzymuje numer, jest to numer kolejny w ramach typu MU i okresu obrotowego oraz symbol zgodny z aktualnym wzorem.

Przy modyfikacji, jeżeli dotychczasowy symbol dokumentu jest niezgodny z aktualnym wzorem to program wyświetla komunikat i można zmienić symbol na utworzony wg aktualnego wzoru.

 

Schemat dekretacji

Przy zapamiętaniu nowego dokumentu oraz przy tzw modyfikacji pełnej dokumentu, jego schemat dekretacji zostaje przypisany wszystkim odpisom z planu dalszej amortyzacji.

Jeżeli modyfikacja była częściowa, tzn MU nie jest ostatnim dokumentem obrotu, to schemat zostaje przypisany wszystkim odpisom, które są między naszym dokumentem, a następnym dokumentem obrotu dla środka.

 

 

Usunięcie dokumentu MU

 

Usunięcie dokumentu MU można wywołać w menu:

Środki trwałe -> Dokumenty -> Del Usuń

Środki trwałe ->  Dokumenty-wyszukiwanie -> Del Usuń.

Przed wywołaniem funkcji Usuń należy ustawić kursor na wybranym dokumencie

 

Dokument MU można usunąć pod warunkiem, że jest to ostatni dokument obrotu dla środka.

Odpisy, które były w planie amortyzacji po usuniętym dokumencie MU otrzymują schemat dekretacji wg stanu sprzed usuniętego MU.