header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Przyjęcie środka trwałego (dokument OT) i Bilans otwarcia (dokument BO)

 

Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji realizuje się za pomocą dokumentów:

Przyjęcie (OT) dla środka nowego
Bilans otwarcia (BO) dla środka wcześniej amortyzowanego.

 

W tym punkcie opisano:

ź Wprowadzanie nowego dokumentu OT/BO

ź Modyfikacja dokumentu OT/BO

ź Usuwanie dokumentu OT/BO

 

Wprowadzanie nowego dokumentu OT/BO

 

Utworzenie dokumentu OT można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Kartoteka  -> Ins Dodaj

-> Środki trwałe -> Kartoteka wyszukiwanie  -> Ins Dodaj

-> Środki trwałe -> Dokumenty -> Ins Dodaj -> dokument OT

-> Środki trwałe -> Dokumenty wyszukiwanie -> Ins Dodaj -> dokument OT

 

Utworzenie dokumentu BO można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Dokumenty -> Ins Dodaj -> dokument BO

-> Środki trwałe -> Dokumenty wyszukiwanie -> Ins Dodaj -> dokument BO

 

Ekran dokumentu OT i BO podzielony jest na części obejmujące:

ź dane nagłówkowe dokumentu

ź podstawowe dane opisowe środka trwałego

ź schemat dekretacji (tylko gdy współpraca z FK)

ź sposób amortyzacji

ź dane dotyczące amortyzacji

ź dane dotyczące użytkowników

ź pozostałe dane opisowe

 

Dane nagłówkowe dokumentu:

Data dokumentu jest to pole obowiązkowe, data musi być w zakresie objętym przez Okresy obrotowe STW. Nie może być wcześniejsza niż data zamknięcia ewidencji.

Data przyjęcia do użytkowania pole obowiązkowe, domyślnie ustawiane wg daty dokumentu

Symbol dokumentu - jest ustawiany przez program, zgodnie ze wzorem zdefiniowanym dla OT/BO w słowniku Dokumenty obrotu.

Uwaga: w symbolu występuje numer dokumentu. Na etapie wprowadzania nowego dokumentu jego numer jest domyślny, docelowy numer jest nadawany w momencie zapamiętania dokumentu.

Sposób pozyskania środka - opcjonalne, do wyboru z listy

Dane dokumentu źródłowego (symbol, data, kontrahent) - opcjonalne

Opis dokumentu - opcjonale, dodatkowe uwagi

 

Podstawowe dane opisowe środka trwałego:

Nazwa pole obowiązkowe. Nazwa środka może się powtarzać.

Rodzaj - pole obowiązkowe: środek trwały/wartość niematerialna i prawna/niskocenny składnik majątku

Symbol KŚT jest obowiązkowy dla rodzaju „środki trwałe”, do wyboru ze słownika KŚT

Grupa inwentarzowa - opcjonalna, do wyboru ze słownika grup inwentarzowych

Opis środka - opcjonalny

Przy wpisywaniu danych opisowych można wykorzystać istniejące środki do przepisania danych (klawisz F3).

 

Schemat dekretacji:

Panel ze schematem jest widoczny tylko wtedy gdy w parametr lokalny współpraca z FK = TAK.

Schemat dekretacji wybierany jest ze słownika. Określa konta księgowe, na które księgowany będzie dokument wprowadzenia oraz dalsze operacje dla środka (por. Schematy dekretacji, Polecenia księgowania).

 

Sposób amortyzacji:

Jest widoczny gdy w parametr lokalny „czy stosować odrębną amortyzację bilansową” = TAK.

Określa czy dla tego środka amortyzacja podatkowa ma być równa bilansowej, czy też mogą być różne. Ustawienie „podatkowa=bilansowa” oznacza, że wystarczy wpisać tylko dane dla amortyzacji podatkowej i będą one automatycznie wpisywane do bilansowej.

Gdy parametr „czy stosować odrębną amortyzację bilansową” = NIE to sposób amortyzacji środka automatycznie jest ustawiony na  podatkowa=bilansowa.

 

Uwaga: sposób amortyzacji jest jedyną cechą w danych opisowych, która może być przestawiana przez kolejne dokumenty obrotu.

Możliwa późniejsza zmiana jest tylko z "podatkowa=bilansowa" na "podatkowa<>bilansowa".

 

Dane dotyczące amortyzacji:

Jeżeli sposób amortyzacji jest „podatkowa=bilansowa” to widoczna jest jedna zakładka z danymi amortyzacji, w przeciwnym przypadku są osobne zakładki dla amortyzacji podatkowej i bilansowej.

 

Wartość początkowa to wartość środka, która jest podstawą amortyzacji. Gdy są widoczne zakładki dla obu amortyzacji to wprowadza się osobno wartość poczatkową dla amortyzacji podatkowej i bilansowej.

Uwaga: Jeżeli środek podlegał wcześniej aktualizacji wyceny to jako wartość początkową wpisuje się tu wartość zaktualizowaną, natomiast wartość przed aktualizacją można wypełnić w zakładce Cechy.

 

Wartość początkowa dla amortyzacji stanowiącej koszt, w skrócie wartość kosztowa, to kwota będąca podstawą do wyliczenia jaka część odpisu amortyzacyjnego stanowi koszt. Wpisanie wartość kosztowa = wartość początkowa oznacza, że cała amortyzacja stanowi koszt, wartość kosztowa = 0 to amortyzacja w ogóle nie jest kosztem, natomiast gdy wartość kosztowa < wartość początkowa to część odpisu będąca kosztem jest obliczana wg wzoru: odpis kosztowy=odpis*(wartość kosztowa/wartość początkowa), z  zaokrągleniem do groszy w dół.

Wartość kosztowa występuje tylko w danych do amortyzacji podatkowej.

 

Dotychczasowe umorzenie - tylko dla dokumentu BO, suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych przed wprowadzeniem środka do programu Finka-STW. Gdy są widoczne zakładki dla obu amortyzacji to wprowadza się osobno umorzenie podatkowe i bilansowe.

 

Dotychczasowe umorzenie wliczone w koszty - tylko dla dokumentu BO, suma odpisów amortyzacyjnych wliczonych w koszty, dokonanych przed wprowadzeniem środka do programu Finka-STW. Widoczne tylko w danych do amortyzacji podatkowej.

 

Informacje o limicie dla wartości dla amortyzacji stanowiacej koszt - opcjonalne, służą do określenia maksymalnej dopuszczalnej kwoty dla wartości kosztowej.

 

Parametry i plan amortyzacji

Parametry amortyzacji oraz algorytm wyznaczania planu na podstawie parametrów jest opisany w punkcie Parametry i plan amortyzacji.

Sposób ustalania planu amortyzacji w dokumencie OT/BO został opisany w punkcie Plan amortyzacji w dokumentach.

 

Dane dotyczące użytkowników

Osoba odpowiedzialna - opcjonalne, do wyboru ze słownika Lista osób

Kontrahent dzierżawiący - opcjonalne, do wyboru ze słownika Lista kontrahentów

Miejsce użytkowania - opcjonalne, do wyboru ze słownika Miejsca użytkowania

 

Inne szczegółowe informacje o środku:

 

   Cechy - zakładka zawiera kolejne dane opisowe środka:

numer ewidencyjny - nadawany systemowo unikalny identyfikator środka. Podczas wprowadzania nowego dokumentu OT/BO numer ewidencyjny środka jest domyślny, docelowy numer ewidencyjny jest nadawany w momencie zapamiętania dokumentu.

sposób nadania symbolu inwentarzowego - do wyboru z opcji automatycznie/ręcznie

symbol inwentarzowy - gdy sposób nadania=automatycznie to symbol inwentarzowy zostaje ustalony programowo wg wzoru podanego w słowniku Dokumenty obrotu. Gdy sposób nadania=ręcznie, to symbol może być edytowany przez użytkownika, w szczególności może zostać pusty.

numer własny środka - opcjonalne, np. numer rejestracyjny samochodu.

wartości przed aktualizacją - tylko dla dokumentu BO,  jeżeli środek podlegał aktualizacji wyceny, to są to wartości przed aktualizacją.

 

   Terminarz

Jest to lista wpisów o charakterze notatek dla środka. Kazda pozycja składa się z tytułu (wyszczególnienie), zakresu dat (od-do) oraz uwag. Przykładowo może to być lista przeglądów i napraw.

 

   Składniki

Jest to lista składników środka. Dla składnika można określić nazwę, wartość, ilość oraz szczegółowy opis.

 

 

Zapamiętanie nowego dokumentu OT/BO

 

Zapamiętanie nowego dokumentu oznacza zapisanie dokumentu OT/BO do listy operacji oraz wpisanie środka do kartoteki.

Do listy operacji wpisywany jest też pełen plan amortyzacji, czyli wszystkie odpisy aż do zakończenia amortyzacji.

 

Środek otrzymuje numer ewidencyjny, jest to numer kolejny w kartotece środków trwałych (dokładniej: 1+nawyższy numer ewidencyjny wystepujacy dotychczas w kartotece).

 

Gdy sposób nadawania symbolu inwentarzowego ustawione na "automatycznie", to symbol inwentarzowy środka jest ustalony programowo wg aktualnego wzoru, z użyciem faktycznego numeru ewidencyjnego.

 

Dokument otrzymuje numer (jest to numer kolejny w ramach typu dokumentu i okresu obrotowego) oraz symbol zgodny z aktualnym wzorem.

 

Szczegóły związane z zapamietaniem planu amortyzacji przy wprowadzaniu dokumentu OT/BO opisane są w punkcie Plan amortyzacji w dokumentach.

Schemat dekretacji z OT/BO zostaje przypisany wszystkim odpisom z planu amortyzacji.

 

 

Modyfikacja dokumentu OT/BO

 

Modyfikację dokumentu OT/BO można wywołać w menu:

Środki trwałe -> Dokumenty -> F6 Zmień

Środki trwałe ->  Dokumenty-wyszukiwanie -> F6-Zmień.

Przed wywołaniem funkcji Zmień należy ustawić kursor na wybranym dokumencie.

 

 

Jeżeli dokument OT/BO jest ostatnim (czyli jedynym) dokumentem obrotu dla środka, to jest tzw. modyfikacja pełna - możliwa jest zmiana wszystkich danych w dokumencie oraz zmiana planu amortyzacji.

Gdy OT/BO nie jest ostatni to dopuszczalna jest tzw. modyfikacja częściowa - dostepne są tylko dane nagłówkowe dokumentu (bez daty), dane opisowe środka oraz schemat dekretacji. W modyfikacji częściowej nie mozna wprowadzać zmian w danych dotyczących amortyzacji (w tym w planie amortyzacji) oraz zmieniać użytkowników.

Jeżeli data dokumentu jest wcześniejsza niż data zamknięcia ewidencji to możliwy jest tylko podgląd dokumentu.

 

Modyfikacja realizowana jest na takim samym oknie jak wprowadzanie, przy modyfikacji częściowej odpowiednie pola i funkcje są niedostępne.

 

Uwaga: Dane opisowe w kartotece są to faktycznie dane opisowe środka zawarte w dokumencie OT/BO. W menu Kartoteka i Kartoteka-wyszukiwanie jest funkcja do zmiany danych opisowych środka - jest to rodzaj modyfikacji dokumentu OT/BO, ograniczony do danych opisowych.

 

 

Zapamiętanie dokumentu OT/BO po modyfikacji

 

Przy zapamiętaniu zmian w modyfikacji pełnej, tzn ostatniego dokumentu dotychczasowy plan amortyzacji może być zastąpiony nowym (por. Plan amortyzacji w dokumentach).

 

Jeżeli dotychczasowy symbol dokumentu jest niezgodny z aktualnym wzorem to program wyświetla komunikat i można zmienić symbol utworzony wg aktualnego wzoru.

 

Schemat dekretacji

Przy modyfikacji pełnej, czyli gdy OT/BO jest ostatnim (więc też jedynym) dokumentem obrotu dla środka ustalony schemat dekretacji zostaje przypisany wszystkim późniejszym odpisom.

Jeżeli modyfikacja była częściowa, tzn OT/BO nie jest ostatnim dokumentem obrotu, to schemat zostanie przypisany wszystkim odpisom, które są między dokumentem OT/BO, a następnym dokumentem obrotu dla środka.

 

Uwaga: Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany schematu dekretacji dla wszystkich odpisów oraz środek ma kilka dokumentów obrotu to nie wystarczy wpisanie nowego schematu w dokumencie OT/BO, należy też zmienić schemat we wszystkich kolejnych dokumentach obrotu dla środka.

 

 

Usuwanie dokumentu OT/BO

 

Usunięcie dokumentu OT lub BO można wywołać w menu:

Środki trwałe -> Dokumenty -> Del Usuń

Środki trwałe ->  Dokumenty-wyszukiwanie -> Del Usuń.

Przed wywołaniem funkcji Usuń należy ustawić kursor na wybranym dokumencie

 

Program STW dopuszcza usunięcie dokumentu przyjecia, tylko wtedy gdy OT/BO jest jedynym dokumentem obrotu dla środka.

 

Usunięcie dokumentu OT/BO oznacza całkowite usunięcie środka z ewidencji.

Usuwane są wszystkie dane: z listy dokumentów usuwany jest dokument OT/BO oraz wszystkie odpisy, z kartoteki "znika" środek wprowadzony tym dokumentem.