header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Zawieszenie/wznowienie amortyzacji  (dokument PA)

 

Przy pomocy dokumentu PA mozna zawiesić amortyzację aktywną lub wznowić zawieszoną. Gdy prowadzona jest odrąbna amortyzacja bilansowa, to można niezależnie zawieszać/wznawiać obydwie amortyzacje.

Zawieszenia i wznowienia amortyzacji dokonuje się przykładowo w sytuacji, gdy środek zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.

 

Uwaga:

W programie Finka-STW dla każdego środka wyznaczony jest cały plan amortyzacji, aż do jej zakończenia - tzn do momentu pełnego umorzenia albo skreślenia środka bądź zawieszenia amortyzacji.

Jeżeli firma zawiesza działalność gospodarczą to należy też zawiesić amortyzację środków trwałych (tych których amortyzacja nie zakończyła sie do daty zawieszenia działalności). Jeżeli amortyzacja nie zostanie zawieszona, to za miesiące, w których firma nie prowadzi działalności będą naliczone odpisy!

Przy wznowieniu działalności należy oczywiście wznowić amortyzację.

 

Wprowadzanie dokumentu PA

 

Utworzenie dokumentu PA można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Dokumenty -> Ins Dodaj -> dokument PA

_> Środki trwałe -> Dokumentywyszukiwanie -> Ins Dodaj -> dokument PA

 

Nowy dokument PA dotyczy środka z dokumentu w bieżącej pozycji kursora na liscie dokumentów. Dlatego przed wywołaniem funkcji Dodaj należy ustawić kursor na jakimkolwiek dokumencie dotyczącym środka, którego dane chcemy zmienić.

Nowy dokument PA można wprowadzić tylko dla środka aktywnego, tzn. nie ma dotychczas dokumentu skreślenia tego środka, musi być ostatnim dokumentem obrotu dla środka.

 

Uwaga: nie ma modyfikacji dokumentu PA. W przypadku konieczności zmiany należy po prostu dokument PA usunąć i wprowdzić nowy.

 

Ekran dokumentu PA podzielony jest na części obejmujące:

dane nagłówkowe dokumentu

dane opisowe środka trwałego - informacyjne

schemat dekretacji (tylko gdy współpraca z FK)

sposób amortyzacji

zmiana stanu amortyzacji

 

Dane nagłówkowe dokumentu:

Data dokumentu jest to pole obowiązkowe, data musi być w zakresie objętym przez Okresy obrotowe STW. Nie może być wcześniejsza niż data zamknięcia ewidencji.

Nowy dokument PA musi być ostatnim dokumentem obrotu dla środka, dlatego data PA nie może być wcześniejsza od daty innego dokumentu obrotu.

Symbol dokumentu - jest ustawiany przez program, zgodnie ze wzorem zdefiniowanym dla ZA w słowniku Dokumenty obrotu.

Uwaga: w symbolu występuje numer dokumentu. Na etapie wprowadzania nowego dokumentu jego numer jest domyślny, docelowy numer jest nadawany w momencie zapamiętania dokumentu.

Opis dokumentu - opcjonale, dodatkowe uwagi

 

Dane opisowe środka trwałego:

Panel z wyświetlonymi podstawowymi danymi opisowymi środka.

 

Schemat dekretacji:

Panel ze schematem jest widoczny tylko wtedy gdy w parametr lokalny współpraca z FK = TAK.

Schemat dekretacji wybierany jest ze słownika.

Domyślnie ustawiony jest schemat "wejściowy", czyli z ostatniej operacji poprzedzającej dokument PA.

 

Schemat dekretacji określa konta księgowe, na które księgowane są odpisy po dokumencie PA (por.Schematy dekretacji).

 

Sposób amortyzacji:

Jest widoczny gdy w parametr lokalny „czy stosować odrębną amortyzację bilansową” = TAK.

Określa czy dla tego środka amortyzacja podatkowa ma być równa bilansowej, czy też mogą być różne. Ustawienie „podatkowa=bilansowa” oznacza, że wystarczy ustalić dane dla podatkowej i będą one automatycznie wpisane do bilansowej.

Sposób amortyzacji jest cechą środka - wybrana opcja obowiązuje we wszystkich dokumentach obrotu.

Możliwa zmiana jest tylko z "podatkowa=bilansowa" na "podatkowa<>bilansowa", nie można zmienić na odwrót.

 

Zmiana stanu amortyzacji:

Jeżeli w programie nie prowadzi się odrębnej amortyzacji bilansowej albo sposób amortyzacji jest „podatkowa=bilansowa” to widoczna jest jedna zakładka ze stanem amortyzacji, w przeciwnym przypadku są osobne zakładki dla amortyzacji podatkowej i bilansowej.

 

Wyświetlony jest stan amortyzacji "przed", czyli po ostatniej operacji poprzedzającej nasz dokument.

W przypadku odrębnej amortyzacji bilansowej można zmienić stan dla obu amortyzacji, albo tylko dla jednej, pozostawiając drugą bez zmian.

 

Jeżeli w dokumencie jest wznowienie amortyzacji to dostępne są klawisze do wyświetlania, przeliczania i edycji planu dalszej amortyzacji. Sposób tworzenia planu jest opisany w punkcie Plan amortyzacji w dokumentach.

 

Zapamiętanie dokumentu PA

 

Zapamiętanie nowego dokumentu oznacza zapisanie dokumentu PA do listy operacji.

Nowy dokument otrzymuje numer, jest to numer kolejny w ramach typu PA i okresu obrotowego oraz symbol zgodny z aktualnym wzorem.

 

W przypadku, gdy dokument PA jest wznowieniem miesiąc następny po dacie dokumentu jest pierwszym miesiącem, od którego przysługuje amortyzacja po wznowienu i plan dalszej amortyzacji powstaje w sposób analogiczny jak dla dokumentów OT/BO, ZW/KA i ZA (por.Plan amortyzacji w dokumentach...PA-wznowienie).

 

Jeżeli dokument PA zawiesza amortyzację, to plan dotychczasowy dalszej amortyzacji jest usuwany oraz ewentualnie następuje wpisanie jednego odpisu - za okres do momentu zawieszenia, zgodnie z ustawieniem parametru lokalnego (zgodnie z parametrem lokalnym "Wpisywanie odpisu na koniec miesiąca, w którym zawieszono amortyzację", szczegóły w punkcie Plan amortyzacji w dokumentach ... PA-zawieszenie ). Od miesiąca następnego po dacie zawieszenia amortyzacja nie przysługuje, aż do ewentualnego wznowienia.

 

Schemat dekretacji

Przy zapamiętaniu dokumentu jego schemat dekretacji zostaje przypisany wszystkim odpisom z planu dalszej amortyzacji.

 

 

Usunięcie dokumentu PA

 

Usunięcie dokumentu PA można wywołać w menu:

Środki trwałe -> Dokumenty -> Del Usuń

Środki trwałe ->  Dokumenty-wyszukiwanie -> Del Usuń.

Przed wywołaniem funkcji Usuń należy ustawić kursor na wybranym dokumencie

 

Dokument PA można usunąć pod warunkiem, że jest to ostatni dokument obrotu dla środka.

Usunięcie dokumentu PA powoduje usunięcie całego planu amortyzacji od miesiąca następnego po dacie usunietego dokumentu.

Następnie wyznaczony jest nowy plan  - według stanu "wejściowego" amortyzacji dla usuniętego PA, tzn stanu po ostatniej operacji poprzedzającej usunięty dokument PA.

Dokładniej:

Jeżeli usunięto dokument wznawiający amortyzację to znaczy, że "wejściowo" amortyzacja była zawieszona. Wtedy plan od daty usuniętego wznowienia pozostanie pusty, z co najwyżej wpisanym jednym odpisem - jak przy operacji zawieszenia.

Jeżeli zostało usunięte zawieszenie to od miesiąca następnego po dacie usunietego PA zostanie naliczony nowy plan amortyzacji wg wartości i parametrów na początek tego miesiaca. Gdy przy zawieszeniu był wpisany odpis w miesiącu zawieszenia, zgodnie z parametrem  lokalnym "wpisanie odpisu przy zawieszeniu", to taki odpis pozostaje w planie.

 

Odpisy w nowym planie mają przypisany schemat dekretacji wg stanu "wejściowego".