header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Zmiana parametrów amortyzacji (dokument ZA)

 

Przy pomocy dokumentu ZA zmienić niektóre parametry amortyzacji. W zależności od metody jest to stawka amortyzacji, mnożnik stawki, współczynnik degresywny oraz częstotliowość odpisów.

 

Wprowadzanie i modyfikacja dokumentu ZA

 

Utworzenie dokumentu ZA można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Dokumenty -> Ins Dodaj -> dokument ZA

-> Środki trwałe -> Dokumentywyszukiwanie -> Ins Dodaj -> dokument ZA

 

Nowy dokument ZA dotyczy środka z dokumentu w bieżącej pozycji kursora na liscie dokumentów. Dlatego przed wywołaniem funkcji Dodaj należy ustawić kursor na jakimkolwiek dokumencie dotyczącym środka, którego dane chcemy zmienić.

Nowy dokument ZA można wprowadzić tylko dla środka aktywnego, tzn. nie ma dotychczas dokumentu skreślenia tego środka, musi być ostatnim dokumentem obrotu dla środka.

 

Modyfikację dokumentu ZA można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Dokumenty -> F6 Zmień

-> Środki trwałe ->  Dokumenty-wyszukiwanie -> F6 Zmień.

 

Przed wywołaniem funkcji Zmień należy ustawić kursor na wybranym dokumencie.

Jeżeli dokument ZA jest ostatnim dokumentem obrotu dla środka, to jest tzw. modyfikacja pełna - możliwa jest zmiana wszystkich danych w dokumencie oraz zmiana planu amortyzacji. Zmiana daty dokumentu jest w pewnym zakresie.

Gdy ZA nie jest ostatni to dopuszczalna jest tzw. modyfikacja częściowa - dostepne są tylko dane nagłówkowe dokumentu (bez  daty) oraz schemat dekretacji.

Jeżeli data dokumentu jest wcześniejsza niż data zamknięcia ewidencji to możliwy jest tylko podgląd dokumentu.

Modyfikacja realizowana jest na takim samym oknie jak wprowadzanie, przy modyfikacji częściowej odpowiednie pola i funkcje są niedostępne

 

Ekran dokumentu ZA podzielony jest na części obejmujące:

dane nagłówkowe dokumentu

dane opisowe środka trwałego - informacyjne

schemat dekretacji (tylko gdy współpraca z FK)

sposób amortyzacji

zmiany parametrów

 

Dane nagłówkowe dokumentu:

Data dokumentu jest to pole obowiązkowe, data musi być w zakresie objętym przez Okresy obrotowe STW. Nie może być wcześniejsza niż data zamknięcia ewidencji.

Nowy dokument ZA musi być ostatnim dokumentem obrotu dla środka, dlatego data ZA nie może być wcześniejsza od daty innego dokumentu obrotu.

Przy modyfikacji - jeżeli w ogóle data jest dostępna do modyfikacji - możliwa zmiana daty jest w zakresie od daty poprzedniego dokumentu obrotu do daty pierwszego odpisu po dokumencie. Nie można też zmienić roku obrotowego.

 

Symbol dokumentu - jest ustawiany przez program, zgodnie ze wzorem zdefiniowanym dla ZA w słowniku Dokumenty obrotu.

Uwaga: w symbolu występuje numer dokumentu. Na etapie wprowadzania nowego dokumentu jego numer jest domyślny, docelowy numer jest nadawany w momencie zapamiętania dokumentu.

Opis dokumentu - opcjonale, dodatkowe uwagi

 

Dane opisowe środka trwałego:

Panel z wyświetlonymi podstawowymi danymi opisowymi środka.

 

Schemat dekretacji:

Panel ze schematem jest widoczny tylko wtedy gdy w parametr lokalny współpraca z FK = TAK.

Schemat dekretacji wybierany jest ze słownika.

Domyślnie ustawiony jest schemat "wejściowy", czyli z ostatniej operacji poprzedzającej dokument ZA.

 

Schemat dekretacji określa konta księgowe, na które księgowane są odpisy po dokumencie ZA (por.Schematy dekretacji).

 

Sposób amortyzacji:

Jest widoczny gdy w parametr lokalny „czy stosować odrębną amortyzację bilansową” = TAK.

Określa czy dla tego środka amortyzacja podatkowa ma być równa bilansowej, czy też mogą być różne. Ustawienie „podatkowa=bilansowa” oznacza, że wystarczy wpisać tylko dane dla amortyzacji podatkowej i będą one automatycznie wpisywane do bilansowej.

Sposób amortyzacji jest cechą środka - wybrana opcja obowiązuje we wszystkich dokumentach obrotu.

Możliwa zmiana jest tylko z "podatkowa=bilansowa" na "podatkowa<>bilansowa", nie można zmienić na odwrót.

 

Uwaga: Opcja "podatkowa<>bilansowa" oznacza tylko, że trzeba wprowadzać dane dla obu amortyzacji, ale oczywiście dane dla amortyzacji podatkowej i bilansowej nie muszą się różnić.

 

Zmiany parametrów:

Jeżeli w programie nie prowadzi się odrębnej amortyzacji bilansowej albo sposób amortyzacji jest „podatkowa=bilansowa” to widoczna jest jedna zakładka z danymi amortyzacji, w przeciwnym przypadku są osobne zakładki dla amortyzacji podatkowej i bilansowej.

 

Wyświetlone są parametry wg  stanu "przed" i nowe parametry.

Stan "przed" to stan po ostatniej operacji (dokumencie lub odpisie) poprzedzającej nasz dokument, jest wyznaczany automatycznie przez program według daty dokumentu.

Nowe parametry wypełnia użytkownik.

 

 

W części dotyczącej planu amortyzacji dostępne sa klawisze do wyświetlania, przeliczania i edycji planu dalszej amortyzacji. Znaczenie daty rozpoczęcia lub odpisu jest opisane w punkcie Parametry amortyzacji, sposób tworzenia planu - w punkcie Plan amortyzacji w dokumentach.

 

 

Zapamiętanie dokumentu ZA

 

Zapamiętanie nowego dokumentu oznacza zapisanie dokumentu ZA do listy operacji.

Nowy dokument otrzymuje numer, jest to numer kolejny w ramach typu ZA i okresu obrotowego oraz symbol zgodny z aktualnym wzorem.

Przy modyfikacji, jeżeli dotychczasowy symbol dokumentu jest niezgodny z aktualnym wzorem to program wyświetla komunikat i można zmienić symbol na utworzony wg aktualnego wzoru.

 

Szczegóły związane z zapamiętaniem planu amortyzacji przy wprowadzaniu lub modyfikacji dokumentu ZA opisane są w punkcie Plan amortyzacji w dokumentach.

 

Schemat dekretacji

Przy zapamiętaniu nowego dokumentu oraz przy tzw modyfikacji pełnej dokumentu, jego schemat dekretacji zostaje przypisany wszystkim odpisom z planu dalszej amortyzacji.

Jeżeli modyfikacja była częściowa, tzn ZA nie jest ostatnim dokumentem obrotu, to schemat zostaje przypisany wszystkim odpisom, które są między naszym dokumentem, a następnym dokumentem obrotu dla środka.

 

 

Usunięcie dokumentu ZA

 

Usunięcie dokumentu ZA można wywołać w menu:

Środki trwałe -> Dokumenty -> Del Usuń

Środki trwałe ->  Dokumenty-wyszukiwanie -> Del Usuń.

Przed wywołaniem funkcji Usuń należy ustawić kursor na wybranym dokumencie

 

Dokument ZA można usunąć pod warunkiem, że jest to ostatni dokument obrotu dla środka.

Usunięcie dokumentu ZA powoduje usunięcie całego dotyczasowego planu amortyzacji późniejszej.

Następnie wyznaczony jest nowy plan  - według wartości środka i parametrów amortyzacji, ze stanu "wejściowego" dla usuniętego dokumentu, tzn stanu po ostatniej operacji poprzedzjącej usunięty dokument.

Wyliczenie planu wg parametrów odbywa się w sposób opisany w punkcie Algorytm wyznaczania planu amortyzacji

Odpisy w nowym planie mają przypisany schemat dekretacji wg stanu "wejściowego".