header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Parametry  i plan amortyzacji

 

Parametry amortyzacji to zestaw danych, które w połączeniu z wartościami środka pozwalają wyznaczyć plan amortyzacji, czyli kwoty i daty odpisów amortyzacyjnych.

 

Metoda to przyjęty sposób liczenia amortyzacji:

Liniowa - oznacza stałą kwotę amortyzacji rocznej (wartość początkowa*stawka*mnożnik).
Degresywna - to stosowanie zmiennej kwoty amortyzacji rocznej (wartość netto*stawka*mnożnik*wsp.degres). W roku, w którym kwota obliczona metodą liniową przekracza kwotę degresywną obliczanie zmienia sie na liniowe.
Jednorazowa - to jednokrotny odpis w wysokości wartości początkowej.
Bez amortyzacji - należy wybrać, gdy środek nie podlega amortyzacji (np. ma stawkę 0%)

 

Metodę ustala się przy wprowadzeniu środka do ewidencji, nie można jej zmieniać w trakcie trwania amortyzacji.

 

Stawka i mnożnik stawka to procent amortyzacji roczej, mnożnik oznacza dopuszczalne ustawowo podwyższenie stawki.  Faktycznie używany procent amortyzacji wynosi stawka*mnożnik.

 

Współczynnik degresywny -  współczynnik, który służy do obliczania amortyzacji rocznej przy metodzie degresywnej.

 

Częstotliwość okresy tworzenia odpisów amortyzacyjnych, parametr dotyczy tylko metody liniowej i degresywnej.

ź Miesięcznie odpisy naliczane co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca,

ź Kwartalnie -  odpisy naliczane co kwartał (kalendarzowy), ostatniego dnia kwartału.

ź Rocznie -  odpisy naliczane są na koniec okresów obrotowych STW. Gdy amortyzacja jest kontynuowana poza zdefiniowane okresy, to kolejne daty odpisów obliczane są wg daty końcowej ostatniego okresu + wielokrotność „długości kolejnych okresów”.

Z reguły okresy obrotowe STW to pełne lata kalendarzowe i długość przyszłych okresów wynosi 12 miesięcy wtedy częstotliwość „rocznie” daje dokładnie odpisy na koniec lat kalendarzowych.

 

Data odpisu tylko dla metody jednorazowej, oznacza datę odpisu jednorazowego.

Może to być data dokumentu lub koniec miesiąca z daty dokumentu lub kolejnego.

 

Rozpoczęcie tylko dla metody liniowej lub degresywnej.

W dokumencie przyjęcia lub bilansie otwarcia oznacza miesiąc, od którego ma być naliczana amortyzacja.

Domyślnie jest to początek następnego miesiąca, ale program dopuszcza początek miesiąca z daty dokumentu lub późniejszego.

 

Dla dokumentu zmiany lub korekty wartości jest to miesiąc, od którego przy liczeniu amortyzacji należy stosować nowe wartości.

Przykładowo - po ulepszeniu środek ma nową wartość "rzeczywistą" od daty dokumentu ZW, ale do wyznaczenia odpisów będzie ona uwzględniona dopiero od daty rozpoczęcia podanej w dokumencie ZW

Dla ZW i KA data rozpoczęcia to początek następnego lub innego późniejszego miesiąca względem daty dokumentu.

 

Dla dokumentu zmiany parametrów (stawka, mnożnik, wsp. degres) data rozpoczęcia jest to zawsze początek następnego miesiąca. Oznacza to, że już odpis za następny miesiąc jest liczony wg nowych parametrów.

Przy amortyzacji metodą degresywną powinno się dokonywać ewentualnych zmian parametrów z końcem okresu obrotowego, aby obowiązywały od początku następnego.

 

Status amortyzacji - informacja czy amortyzacja jest aktywna czy zawieszona.

 

 

Algorytm wyznaczania planu amortyzacji wg parametrów

 

Poniższy sposób wyznaczania planu amortyzacji jest stosowany przy przyjęciu środka do ewidencji (dokument OT,BO) oraz przy ustalaniu nowego planu po operacji realizowanej przez inne dokumenty.

 

Metoda jednorazowa

Plan amortyzacji składa się z jednego odpisu.

Data odpisu jest podana explicite w parametrach

Kwota odpisu to wartość netto środka = (wartość początkowa - umorzenie) wg stanu sprzed odpisu.

 

Określenie "wartość początkowa wg stanu sprzed odpisu" oznacza wartość początkową z dokumentu OT lub BO z uwzględnieniem zmian wartości z dokumentów ZA i KA poprzedzających odpis.

"Umorzenie wg stanu sprzed odpisu" to ewentualne umorzenie początkowe z dokumentu BO + suma wcześniejszych odpisów + sumy zmian umorzenia z dokumentów ZW i KA poprzedzających odpis.

 

Metoda liniowa i degresywna

W poniższym opisie używane są określenia wartość amortyzacyjna i umorzenie amortyzacyjne wg stanu na początek danego dnia.

Wartość amortyzacyjna wg stanu na poczatek dnia oznacza wartość początkową środka określoną w dokumencie OT lub BO, z uwzględnieniem zmian wartości z dokumentów ZW i KA - tych, w których rozpoczęcie obowiązywania zmiany dla obliczania amortyzacji było < dany dzień.

Umorzenie amortyzacyjne wg stanu na poczatek dnia to umorzenie narastająco do danego dnia, z uwzględnieniem zmian umorzenia z dokumentów ZW i KA jak wyżej.

 

Wartość środka i umorzenie wg stanu na początek danego dnia oznaczają "rzeczywistą" wartość początkową środka i umorzenie narastająco, tzn wartość poczatkową środka oraz umorzenie narastająco z uwzględniem zmian wartości i umorzenia ze wszystkich dokumentów ZW i KA - tych, których data dokumentu < dzień.

 

Ustalenie planu polega na wyznaczeniu dat i kwot kolejnych odpisów, które następują po operacji realiowanej przez dokument.

 

Data odpisu wynika z przyjętej częstliowości. Może być to koniec miesiąca, koniec kwartału, koniec okresu obrotowego lub koniec ostatniego okresu obrotowego+n*długość kolejnych okresów.

 

Kwota odpisu

Kwota odpisu jest sumą amortyzacji przysługujących za kolejne miesiące, począwszy od miesiąca następnego po ostatniem odpisie lub od miesiąca rozpoczęcia amortyzacji podanego w OT lub BO, aż do miesiąca z daty odpisu włącznie.

Kwota odpisu jest zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku, części tysięczne są zaokrąglane w dół.

Kwota odpisu może być zmniejszona, aby nowe umorzenie narastająco nie przekroczyło wartości środka.

 

Różnica między metoda liniową a degresywną polega na innym sposobie obliczania amortyzacji przysługujacej za dany miesiąc.

 

Obliczanie amortyzacji przysługującej za miesiąc MM.RRRR w metodzie liniowej:

Jeżeli w dniu 01.MM.RRRR amortyzacja jest zawieszona amortyzacja przysługująca za miesiąc MM.RRRR = 0.

Gdy nie jest zawieszona to najpierw obliczana jest roczna amortyzacja liniowa = wartość amortyzacyjna*stawka*mnożnik, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, z zaokrągleniem arytmetycznym. Wartość amortyzacyjna i parametry są według stanu na początek miesiąca MM.RRRR.

Amortyzacja przysługująca za miesiąc MM.RRRR = roczna amortyzacja liniowa /12, obliczona do 4 miejsc po przecinku, z zaokrągleniem arytmetycznym.

 

Obliczanie amortyzacji przysługującej za miesiąc MM.RRRR w metodzie degresywnej:

Jeżeli w dniu 01.MM.RRRR amortyzacja jest zawieszona, to amortyzacja przysługująca za miesiąc MM.RRRR = 0.

Gdy nie jest zawieszona to najpierw  dla kolejnych okresów obrotowych, których początek jest <= MM.RRRR następuje sprawdzenie, czy na początku okresu roczna amortyzacja liniowa przekracza roczną amortyzacje degresywną.

Dokładniej:

Roczna amortyzacja liniowa = wartość amortyzacyjna*stawka*mnożnik.

Roczna amortyzacja degresywna = (wartość amortyzacyjna-umorzenie amortyzacyjne)*stawka*mnożnik*współczynnik degresywny.

Wartość amortyzacyjna, umorzenie amortyzacyje i parametry są według stanu na początek okresu obrotowego.

Obie kwoty obliczone są z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, z zaokrągleniem arytmetycznym.

 

Gdy tak obliczona roczna amortyzacja degresywna jest > roczna amortyzacja liniowa to sprawdzenie jest kontynuowane dla następnego okresu obrotowego, którego poczatek jest <= MM.RRRR.

W przypadku, gdy nastapi sytuacja, że roczna amortyzacja degresywna <= roczna amortyzacja liniowa wg stanu na początek okresu obrotowego, to początek tego okresu jest tzw."datą przejścia na amortyzację liniową" i nie sprawdza się następnych okresów.

 

Jeżeli do dnia 01.MM.RRRR nie nastąpiło "przejście na amortyzację liniową" to amortyzację przysługującą za miesiąc MM.RRRR oblicza się następująco:

Najpierw obliczna jest roczna amortyzacja degresywna =(wartość amortyzacyjna-umorzenie amortyzacyjne)*

stawka*mnożnik*współczynnik degresywny, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, z zaokrągleniem arytmetycznym.

Wartość amortyzacyjna, umorzenie amortyzacyjne i parametry są według stanu na początek miesiąca MM.RRRR.

Amortyzacja przysługująca za miesiąc MM.RRRR = roczna amortyzacja degresywna /12, obliczona do 4 miejsc po przecinku, z zaokrągleniem arytmetycznym.

 

Jeżeli data przejścia na amortyzacje liniową <= 01.MM.RRRR to amortyzację przysługującą za miesiąc MM.RRRR wyznacza się tak jak w metodzie liniowej, tzn:

Najpierw obliczana jest roczna amortyzacja liniowa = wartość amortyzacyjna środka*stawka*mnożnik, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, z zaokrągleniem arytmetycznym. Wartość amortyzacyjna i parametry są według stanu na początek miesiąca MM.RRRR.

Amortyzacja przysługująca za miesiąc MM.RRRR = roczna amortyzacja liniowa /12, obliczona do 4 miejsc po przecinku, z zaokrągleniem arytmetycznym.