header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Plan amortyzacji przy wprowadzaniu/modyfikacji/usuwaniu dokumentu

 

W danych programu STW zapamiętany jest cały plan amortyzacji, tzn wszystkie odpisy dla środka aż do pełnego umorzenia, albo skreślenia lub zawieszenia amortyzacji.

 

Plan amortyzacji jest wyznaczany przy wprowadzeniu nowego środka do ewidencji (przyjęcie lub bilans otwarcia).
Przy każdym nowym dokumencie, który może zmienić układ odpisów amortyzacyjnych (jest to skreślenie, zmiana i korekta wartości, zmiana parametrów, zawieszenie/wznowienie) ponownie ustalany jest plan dalszej amortyzacji.
Plan dalszej amortyzacji jest też ustalany przy modyfikacji ostatniego dokumentu dla środka (tylko dla ostatniego mozliwa jest modyfikacja w pelnym zakresie).

 

Gdy jest odrębna amortyzacja bilansowa, to poniższy opis dotyczy zarówno planu amortyzacji podatkowej i bilansowej, które w takiej sytuacji sa ustalane osobno.

 

 

Plan amortyzacji przy wprowadzaniu lub modyfikacji dokumentu OT, BO, ZW, KA, ZA, PA-wznowienie

 

Przy wprowadzaniu lub modyfikacji dokumentów OT, BO, ZW, KA, ZA, PA-wznowienie użytkownik może podglądać, przeliczać automatycznie oraz "ręcznie" edytować plan dalszej amortyzacji.

Dla nowego dokumentu „wstępny” plan dalszej amortyzacji jest pusty, przy modyfikacji jest to plan dotychczasowy.

 

Ustalanie planu dalszej amortyzacji:

Do dyspozycji użytkownika są następujące funkcje:

 

Przelicz dotychczas ustalony plan dalszej amortyzacji jest usuwany, następuje wyliczenie "od nowa" planu wg aktualnych danych środka i dokumentu, nastepnie wyświetlane jest okno edytora planu.

Wyliczenie planu odbywa się w sposób opisany w punkcie Algorytm wyznaczania planu amortyzacji

 

Pokaż wyświetla dotychczas ustalony plan dalszej amortyzacji w oknie edytora planu. Jeżeli żaden plan nie był do tej pory „przygotowany” albo dotychczasowy plan nie jest poprawny pod względem sum odpisów i rozpoczęcia to pojawia się odpowiedni komunikat i pytanie o przeliczenie.

 

Info wyświetla informację o planie dalszej amortyzacji, między innymi:

czy jest poprawny pod względem sum odpisów i rozpoczęcia

czy jest „parametryczny”, tzn czy jest zgodny z planem wyliczonym automatycznie wg aktualnego stanu środka i dokumentu.

dla amortyzacji metodą degresywną podana jest data przejścia na liniową

 

Porównaj jest to porównanie planu amortyzacji podatkowej i bilansowej.

 

Zapamiętanie planu dalszej amortyzacji:

Ustalony przy wprowadzaniu/modyfikacji plan dalszej amortyzacji jest zapamiętywany przy zapisie całego dokumentu.

 

Przed zapisem następuje sprawdzene ustalonego planu.

Plan jest poprawny, gdy jest zgodny z wartościami środka, tzn suma odpisów jest równa wartości netto środka.

Jedynie dla amortyzacji metodą liniową ze stawką 0% dopuszczalne jest, że suma odpisów jest mniejsza niż wartość netto środka

 

Jeżeli plan nie jest poprawny to jest automatyczne przeliczenie planu na nowo wg wartości środka i parametrów amortyzacji

 

Jeżeli plan jest poprawny, to program sprawdza jeszcze, czy jest zgodny z parametrami, tzn czy aktualne daty i kwoty odpisów są takie same, jakby plan został wyliczony automatycznie.

Brak zgodności z parametrami może być spowodowany np. tym, że użytkownik dokonywał ręcznych zmian w planie, albo dokonał zmian w danych dokumentu bez przeliczenia planu. Ewentualny brak zgodności planu z parametrami jest sygnalizowany komunikatem, można potwierdzić chęć zapamiętania takiego planu albo wrócić do edycji dokumentu.

 

UWAGA:

Do zapamiętania dokumentu wymagana jest poprawność planu tylko pod względem sumy odpisów. Plan nie musi być zgodny z parametrami, bo przykładowo mógł być ręcznie zmodyfikowany.

 

Jeżeli po ustaleniu planu dokonywana była modyfikacja danych w dokumencie i zapisano dokument bez wywołania przeliczenia planu, to może to prowadzić do sytuacji nieoczekiwanych dla użytkownika.

Przykładowo:

Plan został ustalony dla częstotliwości „miesięcznie”. Następnie wybrano w parametrach częstotliwość „kwartalnie” i wywołano zapamiętanie dokumentu bez wcześniejszego przeliczenia planu.

Z punktu widzenia wartości dotychczasowy plan z odpisami co miesiąc jest poprawny. Pojawi się tylko komunikat, że dotychczasowy plan nie jest parametryczny (bo ma odpisy co miesiąc, a nie co kwartał), ale program pozwoli dokument zapamiętać.

W wyniku otrzymamy dokument z wpisaną częstotliwością „kwartalnie”, ale odpisy pozostaną w cyklu miesięcznym, co niekoniecznie było intencją użytkownika.

 

Aby uniknać takiego "przypadkowego" zapamiętania planu należy przed zapisem dokumentu przeliczać plan.

Natomiast w sytaucji, gdy użytkownik dokonywał własnych modyfikacji w planie amortyzacji, to nie może wywoływać "przelicz", bo wtedy straci swoje zmiany. Przy zapisie dokumentu oczywiście musi zaakceptować komunikat, że plan nie jest parametryczny.

 

 

Plan amortyzacji przy dokumentach  LT,  PA-zawieszenie

 

Skreślenie środka

Jeżeli następuje skreślenie środka trwałego, to cały dalszy plan amortyzacji jest usuwany.

Może wystąpić sytuacja, że za okres od ostatniego odpisu przed skreśleniem lub od daty rozpoczęcia amortyzacji w dokumencie przyjęcia do ewidencji do daty skreślenia przysługuje odpis amortyzacyjny. Wtedy do planu amortyzacji dopisywany jest taki "końcowy" odpis, z datą dokumentu LT.

Uwaga: W przypadku, gdy dokument LT jest modyfikowany i zmieniono datę dokumentu to dotychczasowy odpis "końcowy" jest usuwany i następnie ponownie wyliczany, bo mógł zmienić się okres, za jaki taki odpis przysługuje.

 

Zawieszenie amortyzacji

Analogicznie jak przy dokumencie skreślenia - cały dalszy plan amortyzacji jest usuwany.

Jeżeli w parametrach lokalnych "Wpisywanie odpisu na koniec miesiąca, w którym zawieszono amortyzację" = TAK, to do planu amortyzacji  jest dopisany odpis przysługujący do miesiąca zawieszenia - obliczony na takich samych zasadach jak odpis "końcowy" w dokumencie LT.

 

Znaczenie parametru pokażemy na przykładzie, gdy odpisy są w cyklu rocznym.

Przyjmijmy, że miesięczna amortyzacja wynosi 100zł.

Uwaga: Następny miesiąc po wznowieniu jest pierwszym miesiącem, za który przysługuje amortyzacja po jej zawieszeniu.

 

Parametr = TAK

Parametr = NIE

zawieszenie 10.04 

odpis       30.04  400zł (za m-ce 01-04)

wznowienie  20.10

odpis       31.12  200zł (za m-ce 11-12)

zawieszenie 10.04 

 

wznowienie  20.10

odpis       31.12  200zł (za m-ce 11-12)

 

Na przykładzie widać, że jeżeli parametr=NIE to w pewien sposób możemy "stracić" miesiące, za które przysługiwała amortyzacja przed zawieszeniem, a nie był za nie dokonany odpis. Oczywiscie tracimy je tylko w sensie wydłużenia czasu uzyskania pełnego umorzenia po wznowieniu amortyzacji.

 

 

Plan amortyzacji przy usuwaniu dokumentu

 

Program STW dopuszcza tylko usunięcie ostatniego dokumentu dla środka.

 

Usunięcie dokumentu OT/BO oznacza usunięcie z ewidencji wszystkich danych środka, w szczególności z listy operacji usuwany jest dokument OT/BO oraz wszystkie odpisy.

 

Usunięcie dokumentu ZW, KA, ZA, PA powoduje usunięcie całego dotyczasowego planu amortyzacji późniejszej.

W przypadku LT usuwany jest tzw. odpis "końcowy", o ile taki był utworzony przy wprowadzaniu LT.

 

Następnie wyznaczany jest nowy plan  - według wartości środka i parametrów amortyzacji, ze stanu "wejściowego" dla usuniętego dokumentu, tzn stanu po ostatniej operacji poprzedzjącej usunięty dokument.

Odpisy w tym planie mają przypisany schemat dekretacji wg stanu "wejściowego".