header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Umowy

 

W programie można wystawiać następujące umowy:

umowa o pracę
umowa zlecenie
umowa o dzieło
umowa inna - dowolnie określona

 

 

Umowy są podstawowym dokumentem, na podstawie którego wylicza się wypłaty, tj. listy płac lub rachunki.

 

W praktyce umowy redaguje się w zależności od potrzeb:
 

w postaci wystarczającej do wyliczenia wynagrodzeń, obejmującej
 
odatę rozpoczęcia umowy i (nieobowiązkowo) datę zakończenia
otryb wypłaty (gotówką lub przelewem)
ozgłoszenie ZUS lub podleganie pod wcześniejsze zgłoszenie, jeśli to potrzebne
odane dot. trybu opodatkowania, w tym ulgi i kosztów
 
lub w postaci pełnej, obejmującej ponadto:
 
odział, stanowisko itp. (jeśli to potrzebne)
oinne warunki umowy (klauzule redagowane, lub wybierane z listy, przy czym część można określić jako domyślne)
ooświadczenia (np. koncie bankowym, opiece nad dzieckiem do lat 14 itp.)
oinformacje o szkoleniu BHP i inne
ozałącznik zawierający dodatkowe informacje zgodnie z Kodeksem Pracy

 

 

 

 

Umowy można redagować w punktach menu:

 

Kadry -> Kartoteka osobowa, po wybraniu osoby i następnie zakładki Umowy

Kadry -> Umowy o pracę

Kadry -> Umowy zlecenia

Kadry -> Umowy o dzieło

Kadry -> Inne umowy

Kadry -> Wszystkie umowy

 

 

 

Wystawienie nowej umowy

 

Umowę można sporządzić w wyżej wymienionych punktach menu po wciśnięciu INS-dodaj, po którym otrzymamy do wyboru np:

 

Nowa umowa dla innej osoby - oznacza najpierw wybór osoby z listy (z możliwością wpisania nowej osoby), a następnie wejście do edycji umowy
Nowa umowa - oznacza wystawienie umowy dla osoby, na której właśnie stoimy.

 

 

Redagowanie, anulowanie, usunięcie lub ponowne wydrukowanie istniejącej umowy

 

Redagowanie istniejącej umowy możemy wywołać w wyżej wymienionych punktach menu po wciśnięciu F6-Zmień. Jeśli zmienimy warunki umowy wpływające na wypłaty, to naliczone już wypłaty (tj rachunki lub listy płac) otrzymają status 'Do przeliczenia'.

 

Anulowanie lub usunięcie umowy wykonujemy w wyżej wymienionych punktach menu po wciśnięciu DEL - Anuluj / Usuń. Umowę można anulować lub usunąć do czasu wygenerowania dla niej pierwszej wypłaty (później można anulować tylko po anulowaniu wypłat). Umowy anulowane można wyświetlać na liście umów po zaznaczeniu okienka "Pokaż anulowane".

 

Modyfikowanie większości danych w umowie oraz jej usuwanie lub anulowanie możliwe jest czasu wystawienia kolejnego dokumnetu związanego z tą umową: aneksu lub rozwiązania.

 

Ponowne drukowanie umowy możliwe jest:
oprzez wejście do umowy (F6-Zmień) i wciśnięcie F9-Drukuj
olub na liście umów przez wywołanie F12-Opcje albo Ctrl-F9-Drukuj dokument, przy czym:
ojeśli od czasu sporządzenia umowy zmieniły się dane firmy lub dane osoby, to na umowie drukuje się stare dane. Można wziąć ich aktualną postać po wciśnięciu przycisku "Weź aktualne dane firmy" lub "Weź aktualne dane osoby".

 

 

Umowa o pracę

 

Informacje podstawowe
oNumer umowy - kolejny numer; tryb numeracji określamy w menu Słowniki - Kadry - Tryb numeracji umów

 

 

 Numer umowy musi być jednoznaczny i nie może się powtarzać. Można wprowadzić inny numer umowy niż proponowany.

 

 

oData zawarcia i okres trwania umowy
oRodzaj umowy: na czas określony, nieokreślony, na okres próbny

 

Rodzaj i miejsce wykonywania pracy

 

Wynagrodzenie, w postaci składników o wartości określonej w umowie lub składników uznaniowych, przy czym
oSkładniki wynagrodzeń wstawia się ze zdefiniowanej listy składników, jednocześnie określając ich wartość dla danej umowy
opodczas redagowania listy płac można dodawać inne składniki uznaniowe, potrącenia itp
oSkładniki można zmieniać dowolnie do naliczenia pierwszej wypłaty; późniejsza zmiana oznacza zmianę statusu wypłaty na "Do przeliczenia".

 

PDOF - można tu określić stosowanie ulgi podatkowej (PIT-2), kosztów uzyskania itp. Przy wydruku umowy zostaną również wydrukowane oświadczenia Pracownika dotyczące PDOF, przy czym w razie późniejszej zmiany ulgi, stawki podatku lub trybu stosowania kosztów można sporządzić nowe oświadczenia ważne od danego dnia.

 

ZUS - należy określić jakiemu ubezpieczeniu podlega Pracownik na dzień zawarcia Umowy.
oDla pracowników, którzy zostali już zgłoszeni do ubezpieczenia przez płatnika składek i nie zostali wyrejestrowani, można wybrać opcję: 'Podlega pod Zgłoszenie ...'.
oDla pracownika, który ma rodzinę można od razu zaznaczyć członka rodziny do zgłoszenia ZUS - zostanie wygenerowany ZUS ZCNA.
oJeżeli Umowa jest na czas określony, można na etapie jej redagowania określić termin wyrejestrowania z ZUS (dla członka rodziny wygeneruje się odpowiednio ZUS ZCNA wyrejestrowujące).
oMożna także wpisać oświadczenie pracownika dot. osiągnięcia 30-krotności, które zostanie wydrukowane razem z Umową.

 

Klauzule - dodatkowe informacje, które powinny znaleźć się Umowie o pracę.
Informacja określona w art. 29 p. 3 Kodeksu Pracy - należy określić szereg informacji: norma dobowa czasu pracy, termin wypłaty wynagrodzenia, długość okresu wypowiedzenia, tryb usprawiedliwiania nieobecności itp. itd.
Oświadczenia - jeżeli zostaną zaznaczone, to wydrukują się razem z umową:
oSkierowanie na badania lekarskie - na dzień rozpoczęcia umowy
oOświadczenia o przekazywaniu wynagrodzenia na konto
oOświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy i odbyciu instruktażu BHP
oOświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 14
oOświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 4

 

 

 

  Oświadczenia drukowane wraz z Umową można również wypełnić i wydrukować podczas trwania  umowy. Będą one miały skutki ważne od dnia wpisanego w oświadczeniu.

 

 

 

 

Umowy zlecenie, o dzieło i inne

 

Informacje podstawowe
oRodzaj umowy
oNumer umowy - kolejny numer wg określonego Trybu numeracji umów

 

 

 Numer umowy musi być jednoznaczny i nie może się powtarzać. Można wprowadzić inny numer umowy niż proponowany.

 

 

oData zawarcia i okres trwania umowy.

 

Przedmiot umowy

 

Wynagrodzenie:
orodzaj wynagrodzenia - kwotowe, stawka za godzinę itp.
opłatne - wg rachunku, wg listy płac, po wykonaniu umowy wg listy płac.
owysokość wynagrodzenia
osposób wypłaty

 

PDOF:
oumowa podlega opodatkowaniu - należy określić sposób opodatkowania umowy - zostanie uwzględniony przy naliczeniu wypłaty oraz spowoduje odpowiednie ujęcie wypłat w PIT-11
ostawka podatku
okoszty uzyskania

 

ZUS - należy określić jakiemu ubezpieczeniu podlega Zleceniobiorca na dzień zawarcia Umowy. Dostępna jest również opcja 'Nie podlega'.
oDla osób, którzy zostali już zgłoszeni do ubezpieczenia przez płatnika składek i nie zostali wyrejestrowani, można wybrać opcję: 'Podlega pod Zgłoszenie ...'.
oDla osoby, który ma rodzinę można od razu zaznaczyć członka rodziny do zgłoszenia ZUS - zostanie wygenerowany ZUS ZCNA.
oJeżeli Umowa jest na czas określony, można na etapie jej redagowania określić termin wyrejestrowania z ZUS (dla członka rodziny wygeneruje się odpowiednio ZUS ZCNA wyrejestrowujące).
oMożna także wpisać oświadczenie osoby dot. osiągnięcia 30-krotności, które zostanie wydrukowane razem z Umową.

 

Klauzule - dodatkowe informacje, które powinny znaleźć się w Umowie.

 

Oświadczenia - jeżeli zostaną zaznaczone, to wydrukują się razem z umową:
oo zatrudnieniu na umowę o pracę i osiągnięciu co najmniej wynagrodzenia minimalnego
oo byciu studentem i nie ukończeniu 26 lat
oo zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z innego tytułu
oo byciu emerytem
oo byciu rencistą
oo objęciu dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

               

 

  Oświadczenia drukowane na Umowie można również wypełnić i wydrukować podczas trwania umowy. Będą one miały skutki ważne od dnia wpisanego w oświadczeniu.