header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Użytkownicy i uprawnienia

 

Definiowanie i edycja danych użytkowników wywołuje się z poziomu menu:

 

     -> Administracja

             -> Użytkownicy/Uprawnienia"

 

Moduł jest dostępny w każdej licencji. Podczas definiowania uprawnień użytkownik ma udostępnioną listę grup funkcji i funkcje wchodzące w skład danej grupy, w zależności od istniejących licencji.

 

W tym module definiujemy dane Użytkowników, ich uprawnienia do wykonywania poszczególnych funkcji w programie oraz dostęp do poszczególnych firm.

 

Za zarządzanie danymi Użytkowników oraz ich uprawnieniami do funkcji i firm odpowiedzialna jest osoba pełniąca funkcje administracyjne, w tym domyślny Użytkownik uprzywilejowany, pierwotnie jego nazwa to "admin".

 

Każdy użytkownik ma przypisane uprawnienia, obowiązujące we wszystkich, dostępnych dla niego firmach. Uprawnienia są uszeregowane grupami, zaznaczenie grupy pozwala na zaznaczenie wszystkich uprawnień w ramach danej grupy.

 

Użytkownik Uprzywilejowany posiada prawo dostępu do każdej firmy wraz z prawami administracyjnymi. Domyślnie Użytkownik Uprzywilejowany nie posiada uprawnień do żadnej funkcji programu z wyjątkiem funkcji administracyjnych.

uprawnienia

  Aby móc definiować dane użytkowników oraz ich uprawnienia należy posiadać odpowiednie uprawnienie, wymienione w grupie „Administracja”.

 

Główne okno do zarządzania Użytkownikami i uprawnieniami prezentowane jest poniżej:

 

users_01

 

Dla każdego Użytkownika zarejestrowanego w programie są podane:

       - nazwa - identyfikator Użytkownika,

       - imię Użytkownika,

       - nazwisko Użytkownika

       - datę wprowadzenia

       - datę ostatniej modyfikacji

       - status czy aktywny (Checkbox)

 

Możliwe opcje:

Dodaj

Usuń

Zmień

Drukuj  - Wydruk listy

Anuluj - Aby zamknąć okno programu

 

uprawnienia

Nowy Użytkownik

 

Opcja jest dostępna niezależnie od posiadanej licencji.

Okno definiujące nowego Użytkownika przedstawione jest na rys. poniżej:

 

users_02

 

Zawiera informacje w formie pól edycyjnych.

 

Nazwa:

         Identyfikator Użytkownika w systemie, jego nazwa skrócona.

Jest to pole wymagane. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nazwa Użytkownika jest niepowtarzalna, program nie dopuszcza możliwości wprowadzania dwukrotnie Użytkownika o identycznej nazwie.

 

Hasło:

Pole określające hasło Użytkownika.

W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownika, hasło musi być powtórnie wpisane.

Jest to pole wymagane.

 

Imię:

Pole określające imię Użytkownika.

 

Nazwisko:

Pole określające nazwisko Użytkownika.

 

Telefon:

Opcjonalnie można wpisac telefon kontaktowy.

 

Aktywny:

Znacznik, określający, czy konto Użytkownika jest aktywne.

Jeśli pole jest zaznaczone oznacza to, że dany Użytkownik ma dostęp do programu, w zakresie określonym w Uprawnieniach.

Jeżeli pole jest puste oznacza to, że Użytkownik jest nieaktywny, czyli nie ma dostępu do żadnych funkcji programu.

 

uprawnienia

Podczas definiowania Użytkownika, wymagane są nazwa i hasło, oznaczone jako (***).


 

Po zapamiętaniu danych personalnych Użytkownika, osoba definiująca jest proszona o nadanie uprawnień do poszczególnych funkcji programu oraz wybranych firm.

 

Dalsze postępowanie opisane jest w części Edycja Użytkownika.

 

 

Usuń Użytkownika

Usuwanie z listy Użytkownika odbywa się po udzieleniu odpowiedzi twierdzącej na pytanie: „Czy chcesz usunąć danego Użytkownika z listy ?”.

 

Nie ma możliwości usunięcia Użytkownika „admin” oraz Użytkownika aktualnie zalogowanego do systemu.

 

 

uprawnienia

Edycja Użytkownika

 

Zmiana danych personalnych oraz hasła Użytkownika odbywa się w sposób analogiczny jak podczas dodawania Użytkownika.

Podczas edycji danych, osoba definiująca może modyfikować wszystkie informacje zawarte w zakładkach:

Dane szczegółowe Użytkownika

 

Każdy zdefiniowany i aktywny Użytkownik ma możliwość zmiany własnego hasła z panelu logowania, może wykonać tę operację podczas logowania do systemu. Jeśli zaznaczymy w ", że "Przetwarzane są dane osobowe" to hasło użytkownika musi spełniać odpowiednie kryteria i program wyświetli stosowny komunikat.

 

Uprawnienia Użytkownika

 

Dla każdego Użytkownika należy zdefiniować uprawnienia.

Są one uporządkowane w grupy, każda grupa zawiera listę wszystkich możliwych uprawnień.

Przykład na rysunku poniżej:

 

users_03

 

Jest to lista, zawierająca informacje o pogrupowanych funkcjach programu,do których możemy zdefiniować uprawnienia dla edytowanego Użytkownika.

 

W skład tej listy wchodzą:

       - nazwa grupy uprawnień (zaznaczona pogrubioną czcionką),

       - nazwa uprawnienia,

       - prawo do wykonywania.

 

Pierwsze kolumna nie podlega edycji a druga jest polem wyboru.

 

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie danymi Użytkowników oraz Uprawnieniami do funkcji i firm, nadaje uprawnienia poprzez zaznaczenie pola wyboru lub odznaczenie go.

Zaznaczenie lub odznaczenie pola wyboru dla grupy uprawnień nadaje lub usuwa uprawnienia dla wszystkich funkcji wymienionych w danej grupie.

uprawnienia

Użytkownikowi Uprzywilejowanemu nie można odebrać uprawnień w grupie Administracja.

 


 

Dostęp do Firm

Dla definiowanego użytkownika należy również określić możliwości dostępu do wyznaczonych firm (rys. poniżej):

 

users_04

 

 

Lista zwiera wszystkie firmy i lata dostępne w systemie.

Uprawnienia użytkownika należy zdefiniować niezależnie dla podanych firm i lat.

To znaczy, że jeżeli Użytkownik będzie miał np. uprawnienia do roku 2007 wybranej firmy, to może nie mieć uprawnień do innych lat tej samej firmy.

 

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie danymi Użytkowników oraz Uprawnieniami do funkcji i firm, nadaje uprawnienia poprzez znaczenie lub odznaczenie pola wyboru.

 

Każdy Użytkownik musi mieć dostęp do minimum jednej firmy. Domyślnie Użytkownik zakładający daną firmę bądź lata firmy dostaje automatycznie do niej prawo dostępu.

Użytkownik Uprzywilejowany ma uprawnienia do wszystkich firm i lat.

 

.


Zmiana hasła w panelu logowania

 

Użytkownik na możliwość zmiany swojego hasła bez ograniczeń, podczas logowania się do systemu.

Do zmiany hasła w panelu logowania nie wymagane jest posiadanie uprawnień administracyjnych.

 

Do zmiany hasła w panelu logowania służy przycisk „Zmień hasło”. Zostaje otworzone okno zmiany hasła. Użytkownik zobowiązany jest do podania starego hasła oraz dwukrotnie - nowego hasła. Jeżeli procedura zmiany hasła powiedzie się, Użytkownik otrzyma komunikat informacyjny:

"Dokonano zmiany hasła".

 

Próba zmiany hasła Użytkownika, który nie jest zarejestrowany w programie, zakończy się komunikatem informacyjnym:

"Użytkownik o podanej nazwie nie istnieje. Nie można zmienić hasła".

 

Próba zmiany hasła Użytkownika, który jest zaznaczony w programie jako nieaktywny, zakończy się komunikatem informacyjnym:

"Zła nazwa użytkownika/hasło lub użytkownik nieaktywny."


 

 

Użytkownicy publiczni - Finka-NET

 

 

 

Zdalny dostęp do danych Finka-NET jest  przeznaczony tylko dla Użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

 

 

Zarządzać Użytkownikami publicznymi może tylko Użytkownik, który ma odpowiednie Uprawnienia do zarządzania użytkownikami.

 

Aby nowy użytkownik mógł przeglądać dane w Finka-NET, należy w programie Finka, w punkcie:

 

      -> Administracja

            -> Użytkownicy Publiczni

 

dodać dane: Nazwa i Hasło, oraz określić do których danych Użytkownik będzie miał uprawnienia.

 

Użytkownikowi można przyznać dostęp do wszystkich danych z listy firm.

 

Po określeniu Nazwy i Hasła użytkownika, można uruchomić przeglądanie danych w przeglądarce Internetowej za pomocą Finka-NET.