header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Wprowadzanie zapisów

 

 

Wprowadzanie zapisów do ewidencji VAT

 

Wprowadzanie zapisów do ewidencji odbywa się w programie kilkoma metodami:

 

wystawienie dokumentu z jednoczesnym zapisaniem do ewidencji VAT

(program Finka-KPR, Finka-FAKTURA)

wprowadzenie dokumentu księgowego razem z zapisem VAT (program Finka-FK)
wprowadzenie zapisów bezpośrednio w punkcie menu: -> Ewidencja VAT

Okno wywoływane z listy zapisów służy do wprowadzania wszystkich informacji o zapisie. Zostało podzielone na 2 zakładki VAT oraz INNE.

W programach księgowych FK i KPR przy wprowadzaniu zapisów księgowych wraz z ewidencją VAT jest jeszcze dodatkowa zakładka: Księgowanie lub KPR.

 

Zakładka VAT tu wprowadzane są podstawowe dane dotyczące zapisu (daty, kontrahenta, kwoty)
Zakładka INNE dotycząca VAT-u należnego od rejestrowanych zakupów(tzw. zapisy wtórne), środków trwałych i odliczeń VAT

uprawnienia

licencje

licencje

licencje

 

Zakładka VAT (w PLN)

 

 

Na pierwszym panelu widnieją 3 pola do wprowadzenia dat:

Data dokumentu
Data VAT
oraz zależnie od rodzaju ewidencji, Data sprzedaży lub Data otrzymania
dla zakupu w programie Finka-KPR jest dodatkowa Data zakupu

 

Domyślnie wszystkie daty ustawione są na datę z komputera, przy kolejnych wprowadzanych zapisach, będą automatycznie ustawiane na ostatnio wprowadzone. Zmieniając pierwszą datę, automatyczne zmienią się pozostałe daty na taką samą dzięki temu wprowadzanie zapisu jest znacznie szybsze. Oczywiście wszystkie daty można dowolnie zmieniać podczas wprowadzania zapisu.

 

Obok dat znajduje się rozwijane menu z Okresem, za jaki mają być widoczne stawki VAT:

2010 - widoczne są stawki obowiązujące do roku 2010 włącznie
2011 - widoczne są stawki obowiązujące od roku 2011
Wszystkie - zawiera stawki dla obu okresów

 

Ręczna zmiana daty sprzedaży (przy ewidencji sprzedaży) lub dokumentu (dla zakupów) powoduje automatyczną zmianę okresu na odpowiedni dla daty.

Zmiany okresu można także dokonać ręcznie pod warunkiem, że wartości są wpisane w stawkach VAT odpowiednich do okresu docelowego.

 

Numer dokumentu - jest to pole na wprowadzenie numeru dokumentu źródłowego może pozostać puste. W przypadku sprzedaży, program poinformuje przy zapisie, jeśli dokument o takim numerze został już zarejestrowany.

 

Wyboru kontrahenta oraz opisu zdarzenia dokonuje się odpowiednio za pomocą przycisków:

F2 Kontrahent
oraz F7 Opis Zdarzenia

W obu przypadkach pojawi się okno z listą na z której można wybrać żądaną pozycję. Ponadto w polu obok można wprowadzić ręcznie jednorazowy opis zdarzenia.

 

 

Numer i data dokumentu korygowanego

 

Jeśli w słownikach zdefiniowano więcej niż jedną ewidencję danego typu, widoczne będzie także pole do wskazania konkretnej ewidencji.

 

 

W polu Rodzaj Zapisu dostępne są poszczególne typy transakcji odpowiednio dla Sprzedaży i Zakupu.

licencje

Dla Zakupu:

Y - Zakup krajowy

K - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

L - Import usług

N - Import spełniający warunki art. 33a ustawy

F - zakup usług uznanych za świadczone poza krajem

I - Import towarów spoza UE

S - VAT rozlicza nabywca, nabycie w kraju od dostawcy zagraicznego

U - VAT rozlicza nabywca, zakup krajowy towarów objętych trybem "odwrotne obciążenie"

W - VAT rozlicza nabywca - prawa emisji gazów cieplarnianych

R - Zakup RR

Z - Taxi ryczałtowe 4%

 

Dla Sprzedaży:

X - Sprzedaż krajowa

B - Eksport towarów poza UE

C - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

D - Eksport usług

E - VAT należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

G - VAT należny od importu usług

J - VAT należny od importu spełniającego warunki art. 33a ustawy

1 - VAT należny przy nabyciu od dostawcy zagranicznego

2 - VAT należny - odwrotne obciążenie w sprzedaży krajowej

3 - VAT należny od nabycia praw emisji gazów cieplarnianych

P - Opodatkowane świadczenie nieodpłatne

Q - Odwrotne obciążenie, VAT rozlicza nabywca (dot. sprzedaży krajowej)

O - Odwrotne obciążenie, sprzedaż praw emisji gazów cieplarnianych

T - Sprzedaż VAT marża

 

 

licencje

Wybranie konkretnego rodzaju zapisu, spowoduje wyświetlenie poniżej odpowiednich pól do wprowadzenia kwot.  W zależności od wybranego trybu: netto + VAT lub Brutto + VAT, można wpisywać kwoty do poszczególnych pól.

W trybie netto + VAT wprowadza się wartości netto, a kwoty podatku VAT i brutto wyliczą się automatycznie. Natomiast w trybie Brutto + VAT, wprowadza się wartości brutto , a wyliczone zostaną pozostałe pola.

 

W obu trybach istnieje możliwość ręcznego skorygowania wartości podatku VAT, wprowadzając kwotę w odpowiednie pole. Przy zapisie program zapyta wtedy czy przeliczyć na nowo wartości VAT, czy pozostawić te zmienione ręcznie przez użytkownika.

 

Dodatkowo, dla sprzedaży mamy możliwość wyboru trybu: Sprzedaż brutto wg struktury zakupów dostępne będzie wtedy tylko jedno pole do wprowadzenia kwoty brutto.

 

Po wyborze rodzaju zapisu VAT marża mamy możliwość wpisania wartości nabycia, sprzedaży oraz stawki VAT.

 

Jeśli ewidencja nie jest prowadzona we wszystkich dostępnych stawkach, w punkcie Administracja -> Ustawienia programu -> Ewidencja VAT można wyłączyć widoczność pól dla określonych stawek.

 

Dla ewidencji Zakupu w polu: Dotyczy Sprzedaży dodatkowo mamy możliwość wyboru przeznaczenia zakupu.

 

 

Zapis VAT z dewizami

 

Wprowadzanie zapisu dewizowego VAT odbywa się na tym samym ekranie. Jeśli modyfikujemy zapis dewizowy lub wprowadzając nowy wybraliśmy opcję z dewizami, na ekranie VAT będa widoczne dodatkowe kontrolki:

 

Do wyboru waluty innej niz PLN, tabeli kursowej i wprowadzania kursu
Do wprowadzenia wartości dewizowych netto, VAT i brutto w poszczególnych stawkach

 

 

Jeśli kurs (wpisany ręcznie lub pochodzący z wybranej tabeli kursowej) jest większy od 0, wartości złotówkowe będą wyliczane na podstawie kwot wpisanych w walucie z przeliczeniem według podanego kursu. Wartości złotówkowe możemy ponadto dodatkowo ręcznie zmodyfikować.

 

 

 

Zakładka INNE

 

Służy do wprowadzania dodatkowych informacji dotyczących zapisu VAT, takich jak:

rodzaj środka trwałego.
numer PKWiU
rodzaju odliczenia podatku VAT. Przy wybraniu odliczenia innej kwoty, w jedno z pól (Kwota bez odliczeń / Kwota odliczenia) należy wpisać żądaną wartość. Program automatycznie obliczy wartość dla drugiego pola oraz nie pozwoli wpisać Kwoty większej niż wartość Vat.
wyliczenia podatku należnego VAT dla zapisów wtórnych:

 

ewidencja_03

 

VAT należny:

 

Dla rodzajów transakcji:

K - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

L - Import usług

N - Import spełniający warunki art. 33a ustawy

S - VAT rozlicza nabywca, nabycie w kraju od dostawcy zagraicznego

U - VAT rozlicza nabywca, zakup krajowy towarów objętych trybem "odwrotne obciążenie"

W - VAT rozlicza nabywca - prawa emisji gazów cieplarnianych

 

na zakładce INNE pojawią się pola dotyczące zapisu wtórnego.

Domyślnie ustawione wartości są: 'Takie jak dla zakupu': Każda zmiana wartości na zakładce VAT powoduję automatyczną zmianę dla zapisu wtórnego. W tym trybie nie można modyfikować ręcznie żadnych wartości. Aby móc to zrobić należy zmienić pole Wartości na Inne niż dla zakupu.

 

Zapamiętanie spowoduje to wprowadzenie zapisu do ewidencji, a w przypadku zapisu wtórnego automatycznie także zapisu VAT'uu należnego do ewidencji sprzedaży.

 

licencje

 

Rozrachunki:

 

Podczas wprowadzana zapisu do ewidencji VAT istnieje możliwość wprowadzenia także należności / zobowiązania. W tym celu:

na ekranie transakcji należy zaznaczyć opcję 'Wymaga zapłaty'
oraz wpisać 'Termin płatności':

     - w postaci ilości dni,  data zostanie wyliczona automatycznie.

         - lub w postaci daty, wówczas ilość dni zostanie wyliczona automatycznie

 

Kwota zostanie pobrana z ekranu ewidencji i będzie równa:

wartości netto (bez VAT) dla zapisów nabycia wspólnotowego, importu usług lub nabycia, w którym podatnikiem jest nabywca;
wartości brutto (z VAT) w pozostałych przypadkach;

 

Zapis sprzedaży z wartością dodatnią utworzy należność, sprzedaż z wartością ujemną - zobowiązanie. W przypadku zakupu nastąpi sytuacja odwrotna.

 

 

vat_rozr

 

Po zapamiętaniu zapisu zostanie utworzona transakcja, widoczna w zestawieniach rozrachunków.

 

Odznaczenie opcji Wymaga zapłaty podczas edycji zapisu VAT spowoduje usunięcie należności / zobowiązania. Jeśli - jeśli zapis był rozliczony (częściowo lub całkowicie) to zapis rozliczający stanie się samodzielną  należnością / zobowiązaniem.

 

Usunięcie zapisu VAT, na podstawie którego powstała należność lub zobowiązanie także spowoduje usunięcie transakcji.