header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Dokumenty wyposażenia

 

Dokumenty, za pomoca których dokunuje sie operacji na ewidencji wyposażenia to:

wprowadzenie do ewidencji (OTW,BOW)
skreślenie (LTW)
zmiana osoby odpowiedzialnej (MTW)
zmiana miejsca użytkowania (MUW).

 

Jeden dokument w ewidencji wyposażenia może dotyczy wielu pozycji.

 

Każdy dokument obrotu składa się z danych ogólnych: typ dokumentu (OT,BO,LT itd) , środek którego dotyczy, data, numer, symbol, inne dane nagłówkowe (np opis, informacje o dokumencie źródłowym), schemat dekretacji oraz z treści zależnej od typu dokumentu.

 

Menu Wyposażenie->Dokumenty do wprowadzania, przeglądania, modyfkacji i usuwania dokumentów wyposażenia.

Wyświetlona jest lista dokumentów spełniających określone warunki.

W kryteriach można wskazać typy dokumentów, zakres dat oraz pozycje wyposażenia, których dokumenty dotyczą.

 

Kryterium "Dotyczy środka" służy do wybrania dokumentów dotyczących określonych pozycji wyposażenia. Wyposażenie wybiera się  przez zaznaczenie w kartotece: wyszukiwanie uproszczone oznacza wywołanie menu wyposażenie-Kartoteka, wyszukiwanie zaawansowane to wywolanie menu Wyposażenie-Wyszukiwanie.

 

Na liście wynikowej wiersze dotyczace dokumentów można rozwinąć, aby wyświetlić listę pozycji na dokumencie.

Kolejność dokumentów na liście odpowiada kolejności ich wprowadzania.

 

W menu Wyposażenie-Dokumenty jest następująca funkcjonalność:

 

F3  Odśwież

Powoduje ponowne wybranie listy dokumentów wg aktualnie wpisanych kryteriów

 

Ctrl-K Kolumny

Wyświetla okno z dostępnymi do wyświetlenia kolumnami.

Kolumny można zaznaczać i odznaczać - kolumny zaznaczone są aktualnie wyświetlone na ekranie.

Możliwe jest zapamiętanie wybranego układu kolumn jako domyślny (F5) oraz przywrócenie ostatnio zapamiętanego domyślnego układu (F3).

Przy kolejnym wywołaniu menu wyświetlany jest układ domyślny, a gdy do tej pory taki nie został zapamiętany to układ kolumn  jest systemowy.

 

Ins  Dodaj

Wprowadzanie nowego dokumentu.

Wyświetla się podmenu z listą dokumentów obrotu do wyboru: BOW, OTW, LTW, MTW, MUW.

 

 

F6  Zmień

Modyfikacja bieżącego dokumentu, tzn dokumentu na którym jest ustawiony kursor.

 

 

Del  Usuń 

Usunięcie bieżącego dokumentu

 

Dokument można usunąć tylko wtedy, gdy jest ostatnim dokumentem dla każdej jego pozycji. Usunięcie OTW/BOW oznacza usunięcie z ewidencji wszystkich danych wyposażenia.

 

Ctrl-F9 wydruk dokumentu

Wydruk bieżącego dokumentu

 

F9   Wydruk listy

Wydruk wyświetlonej listy według bieżącego układu kolumn.

 

F10 Eksport listy

Eksport listy do pliku w wybranym formacie (np. XLS, PDF, HTM i inne).

 

 

Szczegółowy opis wprowadzania, modyfikacji i usuwania dokumentów znajduje się w następujących punktach:

  Przyjęcie wyposażenia do ewidencji (OTW, BOW)

  Skreślenie wyposażenia z ewidencji (LTW)

  Zmiana osoby odpowiedzialnej (MTW)

  Zmiana miejsca użytkowania (MUW).