header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Zmiana osoby odpowiedzialnej za wyposażenie (dokument MTW)

 

Dokument MTW służy do określenia osoby odpowiedzialnej za wyposażenie.

 

 

Wprowadzanie i modyfikacja dokumentu MTW

 

Utworzenie dokumentu MTW można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Wyposażenie-Dokumenty -> Ins Dodaj -> dokument MTW

 

Modyfikację dokumentu MTW można wywołać w menu:

-> Środki trwałe -> Wyposażenie-Dokumenty -> F6 Zmień

Przed wywołaniem funkcji Zmień należy ustawić kursor na wybranym dokumencie

 

Dokument zmiany osoby w ewidencji wyposażenia składa się z danych nagłówkowych oraz listy pozycji. Jeden wiersz odpowiada jednej pozycji wyposażenia.

 

Dane nagłówkowe dokumentu:

Data dokumentu jest to pole obowiązkowe, data musi być w zakresie objętym przez Okresy obrotowe STW. Nie może być wcześniejsza niż data zamknięcia ewidencji.

Dokument MTW musi być ostatni dla każdej swojej pozycji - dlatego data dokumentu nie może byc mniejsza niż data ostatniego dokumentu dla każdej pozycji.

Symbol dokumentu - jest ustawiany przez program, zgodnie ze wzorem zdefiniowanym dla MTW w słowniku Dokumenty obrotu.

Uwaga: w symbolu występuje numer dokumentu. Na etapie wprowadzania nowego dokumentu jego numer jest domyślny, docelowy numer jest nadawany w momencie zapamiętania dokumentu.

Dane dokumentu źródłowego (symbol, data, kontrahent) - opcjonalne

Opis dokumentu - opcjonalne, dodatkowe uwagi

 

Pozycje w dokumencie:

Ins - nowy pusty wiersz, zawsze na końcu

Del - usunięcie wiersza.

F3 -  wpisanie wyposażenia do pustego wiersza - przez wybranie z kartoteki.

F12 lub przycisk "Wybierz" - wybranie osoby dla wyposażenia z bieżącego wiersza

Przycisk "Czyść" - usunięcie przypisania osoby dla wyposażenia z bieżącego wiersza.

 

Niemożliwe jest wpisanie wyposażenia, które jest już skreślone, tzn istnieje dla niego inny doklument LTW.

Nie można też wpisać wyposażenia, dla którego istnieje jakikolwiek dokument z datą późniejszą niż data naszego dokumentu MTW.

 

Uwaga: wyświetlona jest kolumna "dotychczasowa osoba odpowiedzialna". Program automatycznie ustawia dane w tej kolumnie, zgodnie z datą dokumentu MTW. Jest to stan wg ostatniego dokumentu poprzedzającego nasz dokument.

 

 

Zapamiętanie dokumentu MTW

Zapamiętanie nowego dokumentu oznacza zapisanie dokumentu MTW do listy operacji.

Nowy dokument otrzymuje numer (jest to numer kolejny w ramach typu MTW i okresu obrotowego) oraz symbol zgodny z aktualnym wzorem.

 

Zapamiętanie MTW jest możliwe tylko wtedy, gdy dokument wprowadza zmiany, tzn dla każdej pozycji nowa osoba jest inna niż dotychczasowa.

 

 

Usuwanie dokumentu MTW

 

Usunięcie dokumentu MTW można wywołać w menu:

Środki trwałe -> Wyposażenie-Dokumenty -> Del Usuń

Przed wywołaniem funkcji Usuń należy ustawić kursor na wybranym dokumencie

 

Usunięcie dokumentu MTW jest możliwe, gdy dopuszcza to data zamknięcia ewidencji oraz usuwany dokument jest ostatni dla każdej pozycji wyposażenia z dokumentu.