header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Wystawianie rachunków

 

Rachunki wystawia się do umów, w których treści zaznaczono "Wypłata wg rachunku".

 

Rachunek można wystawić:

podczas zapamiętania umowy, wciskając "F8 Zapamiętaj i wystaw rachunek"
lub w menu
oPłace -> Umowy zlecenia i wypłaty
oPłace -> Umowy o dzieło i wypłaty
oPłace -> Inne umowy i wypłaty
oPłace -> Wszystkie umowy i wypłaty
oPłace -> Umowy bez wypłat

 

W tych punktach menu możemy także:

wywołać redagowanie istniejącego rachunku (przycisk F6)
anulować lub usunąć rachunek, o ile nie jest "zamknięty"
zmienić status rachunku (przycisk F2), np zaznaczyć go jako "wypłacony" albo "zamknięty" (tj wypłacony i niemożliwy do modyfikacji)
wywołać ponowne "przeliczenie" (przycisk F7), przy czym
ojeśli rachunek ma status "do przeliczenia" lub "do korekty", to oznacza to, że zmieniły się dane do naliczania płac (np.  oświadczenie o 30-krotności lub inne) i rachunek wymaga przeliczenia
ow innych przypadkach (poza statusem "zamknięte") można wywołać "przeliczenie", choć nie powinno ono spowodować zmian
ojeśli "przeliczenie" nie zmieniło wartości rachunku, będziemy o tym poinformowani

 

 

Nowo wystawiony rachunek otrzymuje wartości określone w umowie. W późniejszej edycji Użytkownik może modyfikować te wartości i ew. zmiana umowy nie ma na nie automatycznego wpływu.

 

 

 

Redagowanie rachunku

 

Redagowanie rachunku wykonuje się bezpośrednio po jego utworzeniu, albo po wciśnięciu F6 - Zmień w punktach menu:

oPłace -> Umowy zlecenia i wypłaty
oPłace -> Umowy o dzieło i wypłaty
oPłace -> Inne umowy i wypłaty
oPłace -> Wszystkie umowy i wypłaty
oPłace -> Wypłaty z tyt. umów zleceń
oPłace -> Wypłaty z tyt. umów o dzieło
oPłace -> Wypłaty z tyt. innych umów
oPłace -> Wypłaty z tyt. wszystkich umów
oPłace -> Wyszukiwanie list płac i rachunków

 

Podczas redagowania rachunku Użytkownik może:

modyfikować wartości, tj:
okwotę wypłaty brutto lub netto (jeśli umowa określa liczenie wg stawki godzinowej lub stawki za jednostkę, to można redagować stawkę brutto i liczbę jednostek)
okwotę kosztów, jeśli w umowie podano "koszty faktycznie poniesione"
okwotę wypłaty gotówką i przelewem, w ramach wyliczonej wartości do wypłaty
oinne dane, np datę wypłaty, opis "za wykonanie..." itp
dodawać składniki, inne wypłaty lub potrącenia za zakładce "Składniki"

 

Jeśli rachunek został przepisany podczas konwersji z FINKA-PŁACE dla DOS, to można wykonać

oprzeliczenie rachunku wg trybu FINKA-PŁACE dla WIN i ew. modyfikować wartości
olub zażądać przywrócenia wartości z DOS

 

 

Rozliczanie nieobecności

 

Jeśli w umowie zaznaczono "Zmniejszać automatycznie w razie nieprzepracowania części okresu", to podczas redagowania rachunku można wybrać zakładkę Nieobecności, pozwalającą na przejrzenie i modyfikację ujętych automatycznie przez program nieobecności, czyli:

zmniejszeń składników w przypadkach zwolnień lekarskich, urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego itp, przy czym:
onieobecności te wpisuje się w menu Kadry -> Nieobecności z tyt. um. zlec i o dzieło; można je także wpisywać na rachunku na zakładce Nieobecności
ow razie nieobecności dłuższej program ujmie automatycznie jej odpowiedni fragment
omożna redagować tryb zmniejszania, a także anulować ujęcie nieobecności
przejrzenie wypłat wynagrodzeń za czas choroby, przy czym
owarunkiem jest także podleganie umowy pod ubezpieczenie chorobowe
owartość wyznaczana jest według średniej chorobowej, która:
zostaje wyliczona automatycznie
można ją redagować w menu Płace - Średnie chorobowe lub na rachunku na zakładce Nieobecności
przejrzenie zasiłków chorobowych, przy czym
oprogram ujmie zasiłki jeśli umowa podlega ubezpieczeniu chorobowemu
ooraz gdy w menu Administracja - Parametry lokalne - Czy firma jest uprawniona do obliczania i wypłaty zasiłków wybrano "Tak"
owartość zasiłku wyznaczana jest według średniej chorobowej, która:
zostaje wyliczona automatycznie
można ją redagować w menu Płace -> Średnie chorobowe lub na rachunku na zakładce Nieobecności
Ponadto na zakładce Nieobecności można dodawać "wyrównania", tj wypłaty z tytułu zmian rozliczeń wcześniejszych nieobecności.
nie występuje samoczynne zmniejszanie składników w przypadku, gdy umowa rozpoczyna się lub kończy w trakcie miesiąca.

 

 

Zakładka "Obliczenie"

 

Na zakładce "Obliczenie" można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące wyliczenia kwot brutto, składek ZUS, składki zdrowotnej, podatku, kwoty do wypłaty, a także całkowitych kosztów płac ponoszonych przez pracodawcę. Zalecamy korzystanie z w celu weryfikacji szczegółów wyliczenia płac.

 

 

KW i przelewy wynagrodzeń

 

Po zapamiętaniu nowego rachunku można odpowiednio utworzyć KW lub przelew z wypłatą wynagrodzenia, który będzie jednocześnie rozliczeniem wynagrodzenia.