header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Pobieranie danych z poprzednich lat

 

 

Pobieranie danych z poprzedniego roku można wykonywać wielokrotnie. Jeśli dane w poprzednim roku uległy zmianie, to dane w nowym roku zostaną podczas pobierania zaktualizowane.

 

Jeśli chcemy przekazać zmianę danych (np. dodane lub zmienione nazwy kontrahentów, stan kasy, inne) sprzed dwóch lub więcej lat, to należy wykonać "pobieranie z poprzedniego roku" w kolejnych latach zaczynając od najstarszego.

 

Z pobieraniem danych wiąże się pojęcie skojarzenia (odpowiedniości) zapisów. Program zapisuje wewnętrzne skojarzenia między danymi kontrahentów, a także innymi zapisami z rożnych lat. Skojarzenia generowane są w pełni automatycznie i są utrzymywane także wtedy, gdy użytkownik zmodyfikuje dane kontrahenta itp. Poniżej opisano szczegółowe zasady skojarzeń.

 

W programie przestrzega się zachowania danych skojarzonych wieloletniej sekwencji dokumentów - na przykład korektę do faktury lub fakturę końcową do zaliczki z poprzedniego roku (lub wcześniejszej) można wystawić dla kontrahenta przeniesionego z ubiegłego roku - także wówczas, gdy jego dane zostały zmodyfikowane w nowym roku.

 

Pobieranie pojedynczych danych wykonuje się także podczas niektórych zwykłych czynności w programie. Na przykład przy wystawieniu korekty do faktury z ubiegłego roku (lub wcześniejszej) nastąpi pobranie danych kontrahenta oraz asortymentów występujących na fakturze, o ile wcześniej nie zostały pobrane. Czynność ta jest w pełni automatyczna.

 

Po wybraniu pobierania danych z poprzedniego roku otrzymamy poniższy  ekran, którego szczegóły zależą od rodzaju programu FINKA oraz od licencji:

 

pobieranie_01

 

Opcje na tym ekranie pozwalają zdecydować, jakie dane chcemy pobrać. Do wyboru jest pobieranie niektórych lub wszystkich pozycji:

 

Kontrahenci - można pobrać dane:
owszystkich kontrahentów
olub tylko tych, dla których wystawiono dokumenty w ubiegłym roku
olub nie pobierać
Program rozpoznaje kontrahentów
owedług zapamiętanego skojarzenia, jeśli wcześniej przenosił już dane,
olub według NIP-u jeśli dane klientów wpisano niezależnie w obu latach,
oJeśli zmieniono dane klienta w starym roku, a w nowym nie, to zmiana zostanie przepisana.Przepisuje się przy tym także dane kontaktowe oraz nazwy grup, do których klient należy.
Jeśli zmieniono dane klienta w nowym roku, to zmian ze starego roku już się nie przepisuje, jednak dane w starym i nowym roku nadal są skojarzone.

 

Towary (w programie Finka-Faktura) - można pobrać dane:
οwszystkich towarów
οlub tylko tych, dla których wystawiono dokumenty w ubiegłym roku
οlub nie pobierać.
W razie zmiany danych w starym lub nowym roku stosuje się zasady analogiczne jak dla kontrahentów.
οWraz z towarem przepisuje się jego ceny kartotekowe i inne dane.
Jeśli kod towaru (w postaci Grupa Numer np TOW00004) w nowym roku jest już zajęty przez inny towar, to zwiększa się odpowiednio Numer, lecz skojarzenie nadal jest utrzymywane.
Jeśli zmieniono układ danych, na przykład:
οwpisano znaczącą zmianę w układzie grup asortymentowych
οlub w jednym z lat zmieniono towar na usługę lub odwrotnie (co jest możliwe tylko jeśli nie ma dokumentów dla tego towaru) to program nie przeniesie danych. Brak możliwości synchronizacji oznacza także, że do ubiegłorocznej faktury z takim towarem nie będzie można wystawić korekty w nowym roku.

 

Nazwy usług (w programie Finka-Faktura) - tu stosuje się zasady analogiczne jak dla towarów.

 

Cenniki (w programie Finka-Faktura) - można przenieść:
οokreślenia rodzajów cen (tj. nazwy cenników i przypisane im waluty, rabaty i nazwy grup asortymentowych)
οokreślenia rodzajów cen oraz ceny wpisane ręcznie - poza powyższymi przenoszą się też ceny edytowane ręcznie. Dotyczy to cenników, w których definicji zaznaczono "wpisywane ręcznie"
οPodstawowe (kartotekowe) ceny usług i towarów przenoszą się wraz z przenoszeniem nazw tych usług i towarów
οNie przenosić cenników - wówczas jednak ceny kartotekowe mogą zostać przeniesione, jeśli zażądamy przenoszenia nazw usług lub towarów.

 

Konta księgowe (w programie Finka-FK) - można zażądać przeniesienia kont:
οwszystkich
οlub wszystkich prócz kont analitycznych (tu można wprowadzić dalsze rozróżnienia szczegółowe)
οlub tylko kont 3-cyfrowych
οlub nie przenosić.

 

BO - Stan otwarcia kont księgowych (w programie Finka-FK) - przy czym:

 

ojeśli już jest wpisany bilans otwarcia, to można przenieść ponownie jego całość albo część dotyczącą wybranych grup kont np 200
omożna zażądać pominięcia grup kont, np 4,5,6
oz przenoszeniem bilansu otwarcia związany jest sposób rozliczania transakcji. Mamy do wyboru:
przenieść saldem - oznacza zgrupowanie wszystkich transakcji na danym koncie analitycznym w jedną wartość - stan konta na początek roku
przenieść stan transakcji - oznacza wpisanie tylu pozycji stanu otwarcia konta, ile jest nierozliczonych transakcji na nim w poprzednim roku
przenieść jako transakcje jeśli tylko jednostronne - oznacza to:
oprzeniesienie stanu transakcji, jeśli na koncie występują same należności lub same zobowiązania.
oJeśli występują należności oraz zobowiązania, to przy wybraniu tej opcji zostanie przeniesione tylko ogólne saldo konta

 

Ewidencja VAT - tu można:
οprzenieść zapisy zakupu lub sprzedaży, wpisane w poprzednim roku z datą z roku następnego. Program pozwala na takie zapisy z uwagi na to, że przy niektórych rodzajach transakcji występują różnice między datą VAT a datą dokumentu lub datą zaliczenia do przychodów bądź kosztów księgowych. Przeniesione zapisy zostaną wpisane do ewidencji i wliczone do deklaracji podatkowych w nowym roku według daty VAT.
οlub nie przenosić.

 

Należności i zobowiązania (w programie Finka-KPR i Finka-FAKTURA; w Finka-FK ta opcja wpisana jest przy przenoszeniu stanu otwarcia kont księgowych) - można tutaj:
οprzenieść nierozliczone należności i zobowiązania
po przeniesieniu można rozliczać (np. wystawiać dowody wpłaty) do faktur z lat poprzednich. Faktury te figurują też w stanie należności itp.
jeśli zmieni się stan w starym roku (np. wpisano zapłatę w nowym oraz w starym roku) to może powstać nadpłata, zaś w przypadku pełnego rozliczenia faktury w starym roku dowód wpłaty w nowym zostanie uznany za zobowiązanie.
οlub nie przenosić.

 

Przedpłaty (zaliczki) - można tu:
οprzenieść przedpłaty bez faktur końcowych
przeniesienie takie jest niezbędne, jeśli chcemy w nowym roku wystawić kolejną fakturę zaliczkową lub fakturę końcową do transakcji z lat poprzednich
οlub nie przenosić

 

Kasy i konta bankowe - tu można:
οprzenieść nazwy kas, numery kont i stan otwarcia
οlub tylko stan otwarcia
οlub nie przenosić

 

Definicje i słowniki - można tu wybrać szereg opcji wskazanych przez program.
οCzęść słowników w programie jest stała – np. lista państw i województw - i tej nie przenosi się.
οCzęść danych słownikowych przenosi się także przy wybraniu innych spośród powyższych opcji - na przykład nazwy grup towarowych przeniosą się, jeśli wybraliśmy przenoszenie towarów.

 

 

 

Po wykonaniu pobierania z poprzedniego roku w danych nowego zostaną zmienione lub wpisane żądane dane. Program przestrzega szeregu warunków poprawności i nie zaburza spójności danych w nowym roku.

 

Podczas pobierania na ekranie ukazuje się raport z wykonanych czynności. Można go później obejrzeć w punkcie Lista komunikatów.

 

menu

uprawnienia

licencje