header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

 

Tryb pracy z programem FINKA-PŁACE

 

 

 

Poniżej opisujemy dość szczegółowy przegląd funkcji programu FINKA-PŁACE i związanych z nimi punktów menu, natomiast krótki przegląd najważniejszych punktów zamieszczono powyżej w "Jak zapoznać się z programem".

 

 

 

A. DANE SŁOWNIKOWE

 

1.Parametry ogólnie stosowane we wszystkich firmach np. stawki składek ZUS, koszty uzyskania itp. są zdefiniowane automatycznie i dostępne do przeglądania w panelu startowym, przycisk "Parametry globalne"

 

2.Parametry lokalne dla każdej firmy np. stawkę składki wypadkowej definiuje się w punkcie -> Administracja -> Parametry lokalne

 

3.W menu Słowniki -> Kadry lub Słowniki -> Płace wpisanych jest szereg predefiniowanych elementów list płac i cech programu, z możliwością zdefiniowania wg własnych potrzeb:

 

składników wynagrodzeń występujących w płacach etatowych, a także dla zleceń i umów o dzieło ze szczegółowym określeniem nazwy oraz:
orodzaju: składnik płacy zasadniczej, premia, dodatek, inna wypłata, potrącenie
otrybu obliczania: kwotowo, prowizyjnie, wg stawki dziennej lub wg stawki godzinowej
osposobu określenia kwoty bądź stawki: w umowie (z możliwością zmiany w aneksie) bądź bezpośrednio na liście płac lub rachunku
otrybu zmniejszania w przypadku zwolnienia lekarskiego
otrybu zmniejszania w przypadku urlopu
otrybu wliczania do średniej chorobowej i średniej urlopowej
otrybu podlegania pod składki ZUS: społeczne i/lub zdrowotne
otrybu opodatkowania, np z tytułu pracy etatowej, z tytułu praw autorskich i inne
otrybu naliczania kosztów uzyskania i ulgi podatkowej
list płac z określeniem:
oskładników, które na danej liście mają być ujęte
osposobu numerowania np. z podziałem na działy, projekty, m-ce itp.
ooraz określenia domyślnej, podstawowej listy płac
listy działów i stanowisk, przy czym
ow umowach o pracę, zleceniach lub o dzieło można określić dział i stanowisko,
ow trakcie trwania umowy można je zmieniać za pomocą aneksów.
omożna sporządzać listy płac dla działu
ooraz zestawienia zbiorcze i analityczne, np koszty płac wg działów, wg stanowisk.
listy projektów, o ile użytkownik życzy sobie sporządzania umów czy wypłat z podziałem na poszczególne projekty
ojeśli chcemy wykorzystywać zestawienia lub wyszukiwanie wypłat wg projektów, to trzeba włączyć tryb numeracji umów o pracę bądź umów zleceń i o dzieło wg projektów
trybu numeracji wystawianych umów o pracę, zlecenia, o dzieło
list typowych klauzul wpisywanych do umów o pracę, zlecenia itp.
zdefiniowanie kalendarza firmowego i kalendarzy indywidualnych dla

pracowników i zleceniobiorców, przy czym:

oprogram ma wpisane wzorcowe kalendarze firmowe dla poszczególnych lat, które użytkownik może oczywiście  zmienić np. zaznaczyć inne dni wolne od pracy
odo każdej nowej umowy o pracę jest automatycznie przypisany kalendarz firmowy, który użytkownik może zmienić i  stanie się on wówczas kalendarzem indywidualnym przypisanym do konkretnej umowy o pracę
ow kalendarzu indywidualnym można szczegółowo określić liczbę godzin należnych do przepracowania w każdym dniu  tygodnia
listy środków BHP, odzieży, listy rodzajów badań lekarskich, listy czynników szkodliwych (do wystawiania skierowań na badania) itp.

 

Wszystkie wyżej wymienione dane słownikowe można zmieniać i rozszerzać podczas bieżącej pracy programu, można też niektóre elementy np. nowe składniki wynagrodzeń dodawać podczas wpisywania nowej umowy o pracę, sporządzania listy płac itp.

 

B. DOKUMENTY KADROWE

 

Do redagowania umów, aneksów, oświadczeń, zgłoszeń ZUS i innych dokumentów służą punkty menu:

Kadry -> Kartoteka osobowa
Kadry –> Umowy, Aneksy, Oświadczenia, Badania i skierowania, Nieobecności itp.

 

 

1.Kartoteki osobowe wszystkich pracowników, zleceniobiorców i właścicieli są dostępne w punkcie:

               -> Kadry -> Kartoteka osobowa

 

Kartoteki osobowe zawierają komplet informacji o danym pracowniku i całą historię jego zatrudnienia, w tym wszystkie dokumenty kadrowe. Dokumenty te zgrupowane są na zakładkach:

 

lista umów, aneksów, wypowiedzeń
zgłoszenia do ZUS, wraz ze zgłoszeniami osób z rodziny i z wyrejestrowaniami
stanowiska pracy i działy, w których pracownik był zatrudniony
przyznane składniki wynagrodzeń
lista klauzul i dodatkowych warunków zatrudnienia wpisanych na poszczególnych umowach
oświadczenia zgłoszone przez pracownika np. dotyczące trybu opodatkowania, przekroczenia 30-krotności, opieki nad dziećmi itp.
wystawione zaświadczenia o zatrudnieniu lub o wynagrodzeniu
nieobecności (zwolnienia, urlopy wypoczynkowe, wychowawcze itp.)
badania lekarskie z terminami ważności, szkolenia BHP
wymiary urlopów w poszczególnych latach z podaniem liczby dni i godzin wykorzystanych oraz do wykorzystania
kalendarze dni roboczych - indywidualne lub dla firmy

 

2.Podstawowym punktem menu Kadry są punkty związane z wpisywaniem Umów o pracę, zlecenia, o dzieło i innych.

 

2.1. Po wybraniu każdego z w/w punktów jest wyświetlania lista umów, dla której użytkownik może indywidualnie określić:

kryteria wyświetlania listy, czyli:
okryteria czasowe dla umów ważnych / zawartych lub zakończonych w okresie
odla wybranych osób
odla wybranych działów, projektów
sposób grupowania wyświetlonych informacji np.:
owg osób i umów (domyślne)
owg działów, stanowisk
owg miesiąca lub roku rozpoczęcia lub zakończenia, co pozwala na bardzo elastyczne przedstawianie informacji  kadrowych i ułatwia ich analizę.

 

       2.2. Z listy umów można wystawić nową umowę dla wskazanej osoby lub dla nowej, z możliwością wpisania jej danych osobowych w trakcie wystawiania umowy

 

2.3. Nowa umowa o pracę pozwala wprowadzić na kolejnych zakładkach ekranu umowy wszystkie niezbędne elementy związane z jej zawarciem:

 

Dane podstawowe
orodzaj umowy: na okres próbny / na czas określony / nieokreślony  oraz daty umowy
odane pracownika i pracodawcy
odział, stanowisko i miejsce wykonywania pracy oraz wymiar etatu
oskładniki wynagrodzeń (wybierane z listy słownikowej)
PDOF, ZUS
ow celu poprawnego naliczania podatku dochodowego można od razu zaznaczyć np. fakt złożenia PIT-2 lub oświadczenia o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania
oz tytułu nowej umowy można wpisać:
nowe zgłoszenie do ZUS
lub przypisać nową umowę do zgłoszenia istniejącego już dla danego pracownika (np. z tytułu innej umowy o pracę trwającej w tym samym czasie, z tym, że w przypadku umowy o pracę uwzględniane są tylko zgłoszenia z kodem 0110xx)
orazem ze zgłoszeniem pracownika można od razu wpisać zgłoszenie członków jego rodziny, o ile ich dane są wpisane w danych osobowych pracownika w p. Słowniki -> Lista osób
Klauzule
ow tym punkcie można wpisać wszystkie dodatkowe warunki pracy oraz klauzule związane z umową, można je wpisać ‘z ręki’ lub wybrać zdefiniowane wcześniej z p. Słowniki -> Kadry -> Klauzule
Informacja dodatkowa do umowy
ozawiera wszystkie punkty określone w Kodeksie Pracy art. 29, np.:
odobową i tygodniową normę czasu pracy
owymiar urlopu wypoczynkowego w dniach i godzinach
oczęstotliwość trybu wypłaty wynagrodzenia
otryb potwierdzania przybycia i obecności itp.
Oświadczenia - ten punkt służy do sporządzenia automatycznie np.:
ooświadczenia o odbyciu wstępnego przeszkolenia BHP
oskierowania na badania lekarskie
ooświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 14
ooświadczenia o przelewaniu wynagrodzenia na konto bankowe

 

Podczas drukowania umowy o pracę użytkownik może dodatkowo wydrukować wszystkie lub wybrane dodatkowe oświadczenia zaznaczone na umowie.

 

2.4. Nową umowę zlecenia, o dzieło itp. wprowadza się analogicznie, w nieco uproszczonym trybie:

       

dane stron umowy, daty oraz przedmiot umowy wprowadza się j.w.
wynagrodzenie oraz tryb wypłaty wprowadza się bezpośrednio na umowie, przy czym
opodczas redagowania listy płac lub rachunku można wpisać dodatki lub potrącenia
ona umowie określa sie także, czy wynagrodzenie powinno zostać automatycznie przeliczone w razie zwolnienia chorobowego
wybiera się tryb opodatkowania
można wybrać zgłoszenie do ZUS, podleganie umowy pod istniejące zgłoszenie albo nie-podleganie ZUS
można wpisać lub wybrać z listy dodatkowe warunki (klauzule) umowy

 

2.5. Elementy umowy takie jak wynagrodzenie, dział, stanowisko, warunki dodatkowe do umowy itp. mogą być zmieniane poprzez wystawienie aneksów.

 

3.Pozostałe punkty menu -> Kadry służą do wprowadzania informacji:
mających wpływ na naliczanie wypłat np.
ooświadczeń o przekroczeniu 30-krotności
ozwolnień lekarskich i innych nieobecności
lub pozostałych np.:
obadań lekarskich
oszkoleń BHP itp.

 

 

C. NALICZANIE PŁAC

 

Po sporządzeniu umów można sporządzać listy płac z tytułu umów o pracę, listy płac z tytułu umów-zleceń i o dzieło,  oraz rachunki do umów-zleceń, o dzieło i innych.

 

1.Listy płac etatowych lub listy płac z tytułu umów-zleceń i o dzieło nalicza się i redaguje w menu: Płace -> Listy płac etatowych albo Płace -> Listy płac z tyt. umów-zleceń i o dzieło, przy czym:

 

          1.1. Celem utworzenia listy trzeba wybrać:

miesiąc, którego dotyczy lista
rodzaj listy spośród zdefiniowanych
ponadto można wybrać osoby lub działy firmy (jeśli nie wybierzemy, to program utworzy listę dla osób, które mają umowy i jeszcze nie mają wypłat za ten miesiąc)
można też określić datę wypłaty listy

       Program utworzy listę płac na podstawie składników wpisanych w umowach o pracę i aneksach. Jeśli na poprzedniej liście były składniki uznaniowe (redagowane na liście płac), to program przepisze ich wartość na następną listę, o ile zaznaczono to w definicji składnika.

 

        1.2. Listę płac można redagować:

bezpośrednio po jej utworzeniu
lub później, wybierając F6 na zestawieniu list płac

 

Podczas redagowania listy płac można:

dodawać lub usuwać pozycje (wypłaty dla osób, pojedyncze składniki lub potrącenia),
wpisywać kwoty i stawki (po wciśnięciu F6 na pozycji listy dla danej osoby)
obejrzeć lub redagować nieobecności (rozliczenie zwolnień lekarskich itp.)
obejrzeć lub wydrukować "obliczenie pozycji", podające szczegółowe kwoty wynagrodzeń, składek i podatku wraz z podstawami ich obliczenia

 

przy czym:

kwoty i stawki określone w umowie o pracę są pobierane automatycznie z umowy lub aneksu. W razie zmiany lub dodania aneksu program automatycznie przeliczy je wg aktualnej wartości.
dla zleceń kwoty i stawki pobiera się z umowy podczas utworzenia listy, zaś później traktowane są one jak "uznaniowe" i Użytkownik może je modyfikować
zarówno dla umów o pracę, jak i zleceń i o dzieło część kwot redaguje się bezpośrednio na liście płac. Dotyczy to:
okwot składników i potrąceń uznaniowych, przy czym
w razie wystąpienia "nieobecności" powodujących zmniejszenie składników, dla składników uznaniowych redaguje się kwotę nominalną, zaś obliczenie zmniejszenia jest samoczynne i figuruje na zakładce "Nieobecności".
opodstawy prowizji, przy czym stawka może być określona w umowie lub zmieniana na liście płac
oliczby jednostek (np. przy płacy akordowej), przy czym stawka może być określona w umowie lub zmieniana na liście płac
oliczby godzin lub dni przy płacy dniówkowej lub godzinowej
ookresu (kwartał, rok itp) dla premii długookresowych

 

        1.3. Dla całej listy płac można zażądać:

zaznaczenia listy jako wypłacona, niewypłacona lub zamknięta (tj wypłacona i nie do modyfikacji)
ponownego przeliczenia
anulowania lub usunięcia
wydrukowania listy w jednym z trzech formatów: podstawowym, uproszczonym oraz pełnym, różniące się szczegółowością danych.

 

1.4. Zakładka techniczna „Obliczenie”

Podczas redagowania listy płac można przejść na zakładkę „Obliczenie”, na której możemy prześledzić szczegółowy sposób wyliczenia wynagrodzeń, w tym np.:

ujęcie 30-krotności, jeśli ma zastosowanie
ujęcie zaokrągleń przy liczeniu składek ZUS i podatku, jeśli ma zastosowanie
wyliczenie podstawy składek społecznych, zdrowotnych i podatku z podziałem na różne tryby opodatkowania
ujęcie kosztów uzyskania i ulgi podatkowej
wyliczenie kwoty do wypłaty oraz całkowitych kosztów wynagrodzenia

 

1.5. Ujęcie nieobecności

Nieobecności (zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie i wychowawcze, urlopy wypoczynkowe) ujmowane są na listach płac i rachunkach automatycznie, przy czym

Wprowadzanie nieobecności wykonuje się w menu Kadry -> Nieobecności, albo podczas redagowania listy płac lub rachunku na zakładce "Nieobecności"
Na tej zakładce można też dopisać wyrównania z tytułu wcześniejszych nieobecności itp.
Na zakładce "Nieobecności" widoczne są szczegółowe wyliczenia, np zmniejszanie składników i wypłaty zasiłków.
Użytkownik może modyfikować tryb obliczania, np.:
owybrać zmniejszanie wg 30 dni, wg dni kalendarzowych lub wg dni roboczych
omoże też wejść do obliczenia średniej chorobowej lub urlopowej i ew. ją zmienić

 

2.Rachunki do umów-zleceń, o dzieło i innych

 

Podczas redagowania umowy Użytkownik decyduje, czy wypłaty mają następować w trybie wystawiania rachunków, czy list płac. Jeśli umowa jest płatna wg rachunków, to rachunki wystawia się i redaguje w menu:

 

Płace -> Umowy zleceń i wypłaty
Płace -> Umowy o dzieło i wypłaty
Płace -> Inne umowy i wypłaty
Płace -> Wszystkie umowy i wypłaty
Płace -> Umowy bez wypłat

 

              2.1. Utworzenie lub modyfikacja rachunku

Czynności te wykonuje się w powyższych punktach menu. Program pobiera wartości i domyślne daty rachunku wg umowy lub aneksu. Można później modyfikować:

daty rachunku – jeśli nie obejmą one całego okresu umowy, to program zaproponuje następny rachunek za kolejny miesiąc
kwotę brutto lub liczbę jednostek i stawkę – przeliczenie pozostałych kwot nastąpi automatycznie
alternatywnie można redagować kwotę netto, program wyliczy odpowiednią kwotę brutto
kwotę kosztów jeśli w umowie określono „koszty faktycznie poniesione”
datę wypłaty i status „sporządzony / wypłacony / zamknięty”

 

             2.2. Rachunki można także zaznaczać jako anulowane albo usuwać.

 

2.3. Dla rachunku mamy też do dyspozycji zakładkę „Obliczenie”, podającą szczegółowy sposób obliczania składek, podatku,  kwoty do wypłaty oraz kosztu całkowitego.

 

2.4. Jeśli umowa podlega ubezpieczeniu chorobowemu ZUS, to na rachunku mamy też do dyspozycji zakładkę „Nieobecności”, zawierającą odpowiednie zmniejszenia wypłat oraz wypłaty zasiłków lub wynagrodzenia za czas choroby.

 

2.5. Na zakładce "Składniki" można dopisywać i redagować wartości dodatków, potrąceń itp, dodawanych lub odejmowanych od podstawowej kwoty rachunku.

 

3. Zbiorcza lista wypłat

 

Menu Płace - Zbiorcza lista wypłat pozwala na syntetyczne ujęcie sporządzonych list płac i rachunków i wydrukowanie ich w postaci analogicznej do drukowanej listy płac.

 

4. Składki  ZUS właściciela lub współników

 

Punkt menu: ZUS -> Składki właściciela, wspólników służy do

wyliczania typowych składek za poszczególne miesiące
edycji wartości, jeśli osoba chce zmienić podstawę liczenia składek
przy wyliczaniu składek automatycznie ujmuje się nieobecności, które można redagować podczas edycji w menu Kadry -> Nieobecności właściciela, wspólników

 

 

D. Formularze ZUS i PIT

 

W programie FINKA-PŁACE mamy możliwość automatycznego generowania formularzy ZUS i deklaracji PIT.

 

1. Formularze zgłoszeniowe ZUS, wraz ze zgłoszeniem osób z rodziny, wpisuje się:

podczas redagowania umowy o pracę, zlecenia itp
lub w menu Kadry -> Kartoteka osobowa, zakładka ZUS

 

2. Wyrejestrowania ZUS, wraz z ewentualnym wyrejestrowaniem osób z rodziny, wpisuje się:

podczas redagowania rozwiązania umowy o pracę, zlecenia itp
podczas redagowania umowy na czas określony (można zaznaczyć punkt "Wpisać wyrejestrowanie")
lub w menu ZUS -> Dokumenty zgłoszeniowe pracowników, zleceniobiorców
lub w menu Kadry -> Kartoteka osobowa, zakładka ZUS

 

3. Zgłoszenia i wyrejestrowania osób prowadzących działalność (właściciel lub wspólnicy) wraz z osobami z rodziny redagujemy w menu

 

4. Modyfikacje zgłoszeń oraz wysłanie do programu "Płatnik" wykonuje się w menu:

ZUS -> Dokumenty zgłoszeniowe pracowników, zleceniobiorców
ZUS -> Dokumenty zgłoszeniowe właściciela, wspólników

 

5. Deklaracje rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA) generuje się całkowicie automatycznie w menu:

-> ZUS -> Dokumenty rozliczeniowe

przy czym:

jeśli po wygenerowaniu dokumentów zmieniono naliczenie list płac, rachunków lub składek właściciela, to
omożna wygenerować zestaw dokumentów jako korektę do poprzedniego (akceptując proponowany kolejny numer korekty)
olub zastąpić istniejący zestaw, podając istniejący numer korekty
Po wygenerowaniu dokumentów można
owysłać je do programu "PŁATNIK"
oprzeglądać szczegółowo ich zawartość
oprzeglądać lub wydrukować "listę pozycji ujętych w formularzu", stanowiącą wygodne narzędzie diagnostyczne
owydrukować dokumenty RMUA

 

6. Inne dokumenty ZUS

Program pozwala także na generowanie innych wymaganych dokumentów ZUS:

ZUS RMUA roczne, generowane dla wybranych osób lub dla wszystkich, na podstawie dokumentów rozliczeniowych utworzonych w menu ZUS -> Dokumenty rozliczeniowe
ZUS-Z3 - obejmuje informacje o zarobkach liczonych do średniej chorobowej, generowane na podstawie list płac i rachunków
ZUS-ZSWA (informacja o pracy w szczególnych warunkach) - generowana na podstawie zapisów rozpoczęcia i zakończenia pracy w menu ZUS -> Praca w szczególnych warunkach
ZUS-IWA - obejmuje liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego, generowane na podstawie zgłoszeń ZUS.

 

7. Formularze PIT dla osób (PIT-11, PIT-40, PIT-12)

W menu Formularze program daje możliwość automatycznego utworzenia deklaracji PIT dla wybranych osób lub dla wszystkich, przy czym:

po wywołaniu menu Formularze -> PIT-11, Formularze -> PIT-40 itp. otrzymujemy listę osób, które otrzymywały wypłaty.
na tej liście możemy zaznaczyć osoby i wywołać utworzenie dla nich PIT
następnie można wydrukować PIT-y,
lub wysłać je elektronicznie w menu Formularze - e-deklaracje
ważnym narzędziem diagnostycznym jest "lista zapisów ujętych w formularzu"
jeśli po wygenerowaniu formularza nastąpiły zmiany w naliczeniach płac albo w danych osobowych,
oto po ponownym wejściu do edycji formularza otrzymamy "ekran porównań", podający stare i nowe wartości z zapytaniem, które z nich przyjąć.

 

8. Formularze PIT dla firmy (PIT-4R, PIT-8AR)

W menu Formularze program daje możliwość automatycznego utworzenia zbiorczych formularzy PIT:

PIT-4R (zestawienie zaliczek podatkowych od pracowników i zleceniobiorców)
PIT-8AR (zestawienie zaliczek podatkowych przy opodatkowaniu ryczałtowym)
istotną pomocą może być menu Formularze -> Zaliczka na PIT-4R i PIT-8AR, służące do określenia kwot do zapłaty za poszczególne miesiące w trakcie roku kalendarzowego.
ważnym narzędziem diagnostycznym jest "lista zapisów ujętych w formularzu"
jeśli po wygenerowaniu formularza nastąpiły zmiany w naliczeniach płac,
oto po ponownym wejściu do edycji formularza otrzymamy "ekran porównań", podający stare i nowe wartości z zapytaniem, które z nich przyjąć.

 

   

E. Zestawienia kadrowe

 

Program FINKA-PŁACE oferuje szeroki zakres zestawień zbiorczych i szczegółowych, w tym:

 

Zestawienia kadrowe z danymi szczegółowymi obejmują m. in:
oZestawienie umów o pracę
oZestawienie umów zleceń i o dzieło
oEwidencja badań lekarskich
oEwidencja BHP
oZestawienie urlopów do wykorzystania, karty urlopowe

 

Zestawienie kadrowe - zbiorcze:
oStatystyka zatrudnienia, z podziałem na lata, miesiące, rodzaje umów i inne.

 

Szczególnym rodzajem zestawienia jest Wyszukiwanie dokumentów kadrowych w menu Kadry, pozwalające na odnalezienie zapisów wg różnorodnych kryteriów, dające ponadto możliwość ich redagowania.

 

       Zestawienia te, wraz z innymi punktami w menu Kadry, dają obszerne możliwości przeglądania zapisów kadrowych oraz ich list i        zestawień.

 

 

F. Zestawienia płacowe

 

W programie FINKA-PŁACE mamy do dyspozycji zestawienia dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zleceń, o dzieło i innych, a także składek ZUS w postaci szczegółowej lub syntetycznej:

 

Syntetyczne zestawienia wynagrodzeń za miesiące i lata, podające m. in. kwoty brutto, netto, ZUS, zdrowotne, podatek, a także "koszt całkowity". Kolumna "Koszt całkowity" zawiera koszty ponoszone przez pracodawcę, obejmujące wypłaty brutto, składki ZUS płatne przez firmę, wynagrodzenie za czas choroby, jednak nie obejmuje zasiłków zwracanych przez ZUS:

 

oKoszty płac dla całej firmy
oKoszty płac z podziałem na działy lub projekty
oKoszty płac z podziałem na osoby lub dla wybranych osób 
oZestawienia wypłat wg rodzajów umów
oZestawienia wypłat wg składników, z podziałem na płace zasadnicze, premie itd, lub na poszczególne składniki

 

 

Rolę szczegółowych zestawień płacowych pełnią:
oKarty wynagrodzeń w menu Zestawienia płacowe
oWyszukiwanie list płac i rachunków w menu Płace
ooraz pozostałe punkty menu Płace

 

Zestawienia związane ze składkami ZUS znajdują się w menu Zestawienia -> ZUS:
oZestawienie składek ZUS wg okresów lub wg osób
oZestawienie wynagrodzeń za czas choroby
oZestawienie zasiłków

Rolę szczegółowych zestawień pełnią także:

oformularze ZUS-Z3
ooraz pozostałe formularze ZUS, po wejściu do których możemy wyświetlić lub wydrukować "listę wypłat ujętych w formularzu", stanowiącą dobre narzędzie diagnostyczne.

 

Szczególną rolę pełni Porównanie deklaracji ZUS-DRA i wypłat w menu Zestawienia, służące do sprawdzenia aktualności danych w formularzach w przypadkach zmian danych płacowych przed ich zatwierdzeniem.