header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Zasady tworzenia polecenia PK według schematu dekretacji

Oznaczenia kont w schemacie dekretacji

Ozn.

Nazwa

WP

Konto wartości początkowej

pWP

Konto przeciwstawne do WP podczas księgowania nabycia

UM

Konto umorzenia

ASK

Amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania przychodów

AnSK

Amortyzacja nie stanowiąca kosztów – różnice trwałe między kosztem bilansowym a podatkowym

LSK

Pozostałe koszty operacyjne – wartość skreślonych środków stanowiąca koszty podatkowe

LnSK

Pozostałe koszty operacyjne – wartość skreślonych środków nie stanowiąca kosztów podatkowych

KP490

Konto przeciwstawne do „4”, jeśli są konta MPK

 

Poniższy opis uwzględnia stosowanie odrębnej amortyzacji bilansowej. W przypadku, gdy nie stosuje się odrębnej bilansowej to wszystkie wielkości „bilansowe” są oczywiście równe odpowiednim „podatkowym”.

Określenie "amortyzacja stanowiąca koszt" oznacza odpis kosztowy, czyli część odpisu podatkowego będącą kosztem uzyskania przychodu. "Amortyzacja nie stanowiąca kosztu" to odpis podatkowy minus kosztowy.

Opisane niżej dekretacje znajdą się w poleceniu księgowania pod warunkiem, że kwota jest niezerowa.

Gdy w danej dekretacji jest wymagane konto (tzw. nie jest opisane jako "puste"), natomiast w schemacie nie jest wypełnione, to w poleceniu księgowania zamiast numeru konta będzie tekst "nieokreślone".

 

Dekretacje w poleceniu księgowania

Opis dekretacji

Kwota

WN

MA

1. Księgowanie BO         BO nie księguje się

2. Księgowanie OT

2a. Przyjęcie środków - wartość początkowa

Wartość początkowa bilansowa

WP

pWP

3. Księgowanie amortyzacji (odpisu)

Jeśli  odpis bilansowy = amortyzacja stanowiąca koszt
oraz amortyzacja nie stanowiąca kosztu = 0, to:

3a. Amortyzacja

Odpis bilansowy

ASK

UM

Jeśli  odpis bilansowy = amortyzacja stanowiąca koszt
oraz amortyzacja stanowiąca koszt = 0, to:

3b. Amortyzacja nie stan. kosztów

Odpis bilansowy

AnSK

UM

Jeśli odpis bilansowy = amortyzacja stanowiąca koszt + amort. nie stanowiąca kosztu

oraz obie amortyzacje <>0, to:

3c Umorzenie

Odpis bilansowy

Puste

UM

3d Amortyzacja

Amort stanow koszt

ASK

Puste

3e Amortyzacja nie stanow kosztów

Amort nie stan. kosztu

AnSK

Puste

Jeżeli nie zachodzą powyższe warunki to:
Oznaczamy Różnica := odpis bilansowy minus amortyzacja stanowiąca koszt minus amortyzacja nie stanowiąca kosztu

3f. Umorzenie

Odpis bilansowy

Puste

UM

3g. Amortyzacja stanow. koszt

Amort stan koszt

ASK

Puste

3h. Umorzenie nie stanowiące kosztu

(wiersz występuje jeśli różnica > 0 )

Różnica

AnSK

Puste

3i.  Nadwyżka kosztu amortyz. nad umorzeniem
(wiersz występuje jeśli różnica < 0 )

Minus Różnica

Puste

AnSK

Jeśli powyżej występuje księgowanie na konto ASK oraz jest określone konto MPK dla miejsca użytkowania środka, to:

3L. Amortyzacja wg miejsca powstawania kosztów

Amort. stanow. koszt

Konto MPK

KP490

4. Księgowanie skreślenia LT

Jeśli przed skreśleniem umorzenie bilansowe jest równe wartości początkowej oraz  Podatkowa=Bilansowa (warunek Podatkowa =Bilansowa  zachodzi, gdy wartość podatkowa=wartość bilansowa oraz umorzenie podatkowe=umorzenie bilansowe)

4a. Skreślenie środków umorzonych

Wartość początkowa

UM

WP

Jeśli przed skreśleniem umorzenie bil. jest  < wartość początkowa i cała amortyzacja stanowi koszt

oraz Podatkowa=Bilansowa

(warunek „cała amortyzacja stanowi koszt”  zachodzi gdy wartość kosztowa= wartość podatkowa)

4b. Skreślenie wartość początkowa

Wartość początkowa

Puste

WP

4c. Skreślenie wartość umorzenia

Umorzenie

UM

Puste

4d Skreślenie aktualna  wartość środka trwałego

Wartość początkowa minus umorzenie

LSK

Puste

Jeżeli Podatkowa<>Bilansowa lub (Podatkowa=Bilansowa i nie zachodzą powyższe warunki)  to potrzebne jest wyliczenie amortyzacji stanowiącej koszty w przyszłości, gdyby nie było skreślenia i gdyby prowadzić amortyzację do pełnego zamortyzowania.

Oznaczamy AP=(wartość podatkowa - umorzenie podatkowe) * (wartość kosztowa/ wartość podatkowa).

Poniższe 4e..4h dotyczą sytuacji, gdy amortyzacja przyszła <= (wartość bilansowa - umorzenie bilansowe).

4e. Skreślenie wartość początkowa

Wartość bilansowa

Puste

WP

4f. Skreślenie wartość umorzenia

Umorzenie bilansowe

UM

Puste

4g Skreślenie koszt własny środka trwałego

AP = Amortyzacja przyszła stanowiąca koszty

LSK

Puste

4h Skreślenie wartość umorzenia nie stanow. kosztu

Wartość bilansowa minus umorzenie bil minus AP

LnSK

Puste

Jak wyżej, lecz amortyzacja przyszła >  wartość bilansowa – umorzenie bilansowe

4i. Skreślenie wartość początkowa

Wartość bilansowa

Puste

WP

4j. Skreślenie wartość umorzenia

Umorzenie bilansowe

UM

Puste

4k Skreślenie koszt własny środka trwałego

AP = Amortyzacja przyszła stanowiąca koszty

LSK

Puste

4L Skreślenie kwota kosztu własnego przekraczająca wartość księgową

minus (Wartość bilansowa minus umorzenie bil minus AP)

Puste

LnSK

5.6.7  Księgowanie zmiany ZW

5. Księgowanie zwiększenia wartości 

To księgowanie gdy wartość bilansowa nowa > wartość bilansowa stara,  umorzenie bilansowe nowe >=umorzenie bilansowe stare

5a. Zwiększenie wartości

Wartość nowa minus stara

WP

pWP

5b. Zwiększenie umorzenia

Umorzenie nowe minus stare

pWP

UM

6. Księgowanie zmniejszenia wartości

Jak księgowanie skreślenia p. 4, lecz:
- zamiast opisu „skreślenie” mamy „zmniejszenie wartości”
- zamiast kwoty wartości mamy „wartość stara minus nowa”, czyli zmniejszenie wartości
- zamiast kwoty umorzenia mamy „umorzenie stare minus nowe”, czyli zmniejszenie umorzenia
- wymienione w p. 4 kwoty amortyzacji przyszłej liczymy jako „suma amort. wg planu bez zmniejszenia minus suma amort przyszłej po zmniejszeniu”  (dotyczy amortyzacji stanowiącej koszty)

To księgowanie jest gdy wartość bilansowa nowa < wartość bilansowa stara,  umorzenie bilansowe nowe <= umorzenie bilansowe stare

 

Oznaczamy zmwartość bil / pod = stara wartość bil/pod – nowa wartość bil / pod,

               zmumorz bil / pod = stare umorzenie bil/pod – nowe umorzenie bil / pod

               zmwartkoszt = stara wartość kosztowa – nowa wartość kosztowa

6.A  Jeśli zmwartości = zmnumorzenia  oraz ( P=B, czyli zmwart pod = zmwart bil i zmumorz pod=zmumorzbil)

6a. Zmniejszenie wartości  (całkowicie umorzonej)

Zmwartość

UM

WP

6.B  Jeśli zmumorz bil  < zmwartość bil  oraz

zmwartość kosztowa = zmwartość podat. (czyli cała amortyzacja odłączonego składnika stanowi koszt ) oraz

Podatkowa=Bilansowa, czyli zmwartość pod = zmwartość bil  oraz  zmumorz pod = zmumorz bil

6b. Zmniejszenie wartości  wartość początkowa

zmwartość

Puste

WP

6c. Zmniejszenie wartości  wartość umorzenia

zmumorzenie

UM

Puste

6d Zmniejszenie wartości  koszt własny       

zmwartość-zmumorz

LSK

Puste

Jeżeli  nie zachodzą warunki 6. A oraz 6.B to obliczamy

ZmAP = Kwota  amortyzacji przyszłej liczona jako „suma amort  wg planu bez zmniejszenia minus suma amort przyszłej po zmniejszeniu”  (wg opisu w pkt. 6), czyli

ZmAP=Apstara-Apnowa, gdzie

APstara=(wart  pod stara - umorz pod stare) * (wartość kosztowa stara/ wartość pod stara)

APnowa=(wart  pod nowa - umorz pod nowe) * (wartość kosztowa nowa/ wartość pod nowa)

 

Poniższe 6e..6h dotyczą sytuacji, gdy zmAP <= (zmwartość bil - zmumorzbil)

6e. Zmniejszenie wartości  wartość początkowa

Zmwart  bil

Puste

WP

6f. Zmniejszenie wartości  wartość umorzenia

zmuorzenie bil

UM

Puste

6g Zmniejszenie wartości  koszt własny

zmAP

LSK

Puste

6h Zmniejszenie wartości  wartość umorzenia nie stanow. kosztu

zmwart bil zmumorz bil - zmAP

LnSK

Puste

Jak wyżej, lecz amortyzacja przyszła > zmwartość bil – zmumorz bil

6i. Zmniejszenie wartości  wartość początkowa

Zmwart  bil

Puste

WP

6j. Zmniejszenie wartości  wartość umorzenia

zmuorzenie bil

UM

Puste

6k Zmniejszenie wartości  koszt własny

zmAP

LSK

Puste

6L Zmniejszenie wartości  kwota kosztu własnego przekraczająca wartość księgową

minus ( zmwart bil zmumorz bil zmAP)

Puste

LnSK

7. Księgowanie innych „wariantów” dokumentu ZW

W pkt. 5,6 opisane jest księgowanie w przypadkach, gdy w dokumencie ZW są następujące zmiany:

   5. Zmiana wartości bilansowej > 0 oraz zmiana umorzenia bilansowego >= 0

   6. Zmiana wartości bilansowej < 0 oraz zmiana umorzenia bilansowego <= 0

Inne przypadki dokumentu ZW, jako „nietypowe” nie są księgowane automatycznie.

W poleceniu księgowania można zobaczyć listę dokumentów nie uwzględnionych w PK.