header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Zaświadczenia i świadectwa pracy

 

W punkcie menu:

 

     -> Kadry

             -> Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach

             -> Świadectwa pracy

 

możemy z poziomu listy dodawać oraz edytować odpowiednio Zaświadczenia i Świadectwa.

 

 

Zaświadczenia o zatrudnieniu

 

Pierwszą operacją przy wystawianiu zaświadczenia jest określenie rodzaju umów na podstawie których będzie ono wystawione (o pracę, zlecenia itd.) W zależności od tego ustawienia lista umów dostępna do wyboru poprzez "Wybierz umowy" będzie odpowiednio ograniczona.

W zależności od ustawienia rodzaju zaświadczenia będą także dostępne pola pozwalające określić wysokość dochodów.

 

Po wybraniu jednej lub więcej umów, większość danych zostanie automatycznie z nich pobrana i wstawiona do zaświadczenia. Dane te możemy dodatkowo ręcznie modyfikować.

 

Podobnie jak na ekranie umowy, kontrolki danych firmy oraz osoby posiadają weryfikację - jeśli dane te zmieniły się od czasu wystawienia dokumentu, podczas edycji zostaną wyświetlone przyciski "Weź aktualne dane" pozwalające zaktualizować zmienione informacje.

 

 

Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach

 

Jeśli na pierwszej zakładce wybraliśmy umowy których ma dotyczyć zaświadczenie, zostanie pobrane z nich wynagrodzenie odpowiednio za 3, 6 i 12 ostatnich miesięcy. Okres ten jest zależny od daty zaświadczenia. Okres miesięcy możemy dowolnie modyfikować, jak również ręcznie zmieniać wyliczone wysokości wynagrodzeń.

 

 

Świadectwa pracy

 

Wystawianie świadectwa jest analogiczne do tworzenia zaświadczeń o zatrudnieniu - część danych również jest pobierana z umowy z najpóźniejszą datą zakończenia spośród wybranych umów. Oprócz tego tworząc nowe świadectwo program sam zaproponuje zakończone umowy dla wybranej osoby.

 

Wobec tego można sporządzić świadectwo pracy:

obejmujące okres trwania jednej wybranej umowy
lub obejmujące łącznie okres trwania kilku, następujących po sobie bezpośrednio umów

 

Dane pobierane automatycznie:

 

zatrudnienie w okresie,
praca na stanowiskach,
urlop bezpłatny,
urlop wychowawczy,
niezdolność do pracy,
zwolnienie od pracy (z art. 188 KP).

 

Pozostałe dane należy wprowadzić ręcznie.

 

Zarówno świadectwa pracy jak i zaświadczenia o zatrudnieniu możemy wydrukować bezpośrednio z ekranu edycyjnego, jak i z listy dokumentów kadrowych.