header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Zmiana defnicji dokumentu


 

Definiowanie parametrów dokumentu zostało podzielone na 3 części (wydzielone zakładkami) tak jak na rys. poniżej.

 

definicje_02

 

Zakładka „Podstawowe”:

 

Symbol dokumentu - skrót (prefix) dokumentu, według którego użytkownik rozpoznaje dokument. Symbol dokumentu jest nierozłączną częścią składową numeru np.: FV 0012

 

Nazwa i opis dokumentu -  nazwa jest drukowana w nagłówku wystawianego dokumentu a opis służy jako informacja dodatkowa.

 

Rodzaj dokumentu VAT -  możliwość wyboru z listy typowych dokumentów związanych VAT. W zależności od wybranej pozycji program zmienia także ustawienia pozostałych parametrów widocznych na tej zakładce np. dla Faktury RR i Faktury Wewnętrznej polu Typ kontrahenta zostanie przypisana wartość „Dostawca”.

 

Dostępne wartości rodzaju dokumentu to:

Faktura
Rachunek
Faktura wewnętrzna

 

Faktura RR
Faktura proforma
Nie dotyczy – dla pozostałych dokumentów

 

Rodzaj ceny  - rodzaj ceny służącej do wyliczenia wartości dokumentu:

Cena Netto +”VAT”
Cena Brutto w tym „VAT”
Cena zakupu bez VAT tylko dla Faktury wewnętrznej
Bez Ceny i wartości tylko ilość (dla wartości „nie dotyczy” w rodzaju dokumentu)

 

Rodzaj wartości „do zapłaty” – w zależności od wyboru wartość przekazywana do rozrachunków z kontrahentem.

Możliwe wartości:

Wartość z VAT
Do zapłaty wartość bez VAT
Nie wymaga zapłaty (W tym wypadku nie będzie można przypisać zapłaty do wystawianego dokumentu)

 

Sposób liczenia wartości VAT – ten parametr jest istotny jeśli dokument ma być fiskalizowany.

Według pozycji dokumentu - pozwala na fiskalizację dokumentu (ze względu na uzyskanie zgodności liczenia podatku VAT przez urządzenie fiskalne i program).
Według wartości netto w stopce - oznacza, że program będzie naliczał VAT od całej faktury według sum netto w poszczególnych stawkach, przy czym kwoty VAT dla poszczególnych pozycji również będą wyliczane.

 

Czy zapisywać w ewid. VAT – oznacza czy program ma dodatkowo zapisywać dane z wystawianych dokumentów do ewidencji VAT

 

Czy fiskalizować – dostępne tylko dla odpowiedniej licencji. Ustawienie na „Tak”, spowoduje, że każdy nowo wystawiany dokument podczas operacji zatwierdzania będzie fiskalizowany. Można ustawić na „Tak” tylko jeśli sposób licznia VAT w programie ustawimy na „Według pozycji dokumentu”.

 

Typ kontrahenta – do wyboru odbiorca lub dostawca w zależności od rodzaju dokumentu.

 

Czy zamieszczać osobno dane płatnika i odbiorcy – opcja dostępna tylko jeżeli typ kontrahenta jest ustawiony na: Odbiorca.

Przy takim ustawieniu podczas wystawiania dokumentu będzie można dodatkowo wybrać odbiorcę, którego dane zostaną wydrukowane pod nazwą kontrahenta.

 

Uwagi:

1.Parametrów związanych z naliczaniem cen i podatku nie możemy zmieniać jeżeli był wystawiony jakikolwiek dokument danego rodzaju.
2.Jeżeli nie chcemy aby dany dokument był dalej wystawiany przez system, należy ustawić pozycję „Czy definicja aktywna” na „NIE”.

 

Zakładka „Inne”:

 

Zawiera parametry dotyczące wyglądu dokumentu na wydruku (przykład poniżej):

 

definicje_03

 

 

Logo firmy (w postaci obrazu JPG) oraz treść informacji dodatkowych (np. KRS, kapitał zakładowy itp.) definiowane są w punkcie podstawowe dane firmy.

Logo drukowane jest tylko w nagłówku dokumentu na pierwszej stronie, natomiast informacje dodatkowe w stopce każdej strony dokumentu.

 

 

Zakładka „Korekty”:

 

W tej zakładce możemy określić czy dokument ma być korektą do wcześniej zdefiniowanego dokumentu. Jeżeli tworzymy nowy rodzaj dokumentu po zdefiniowaniu Symbolu i przypisaniu parametrów odpowiedzialnych za sposób naliczania podatku VAT na liście możemy zaznaczyć, do jakich dokumentów nowy dokument ma być korektą.

W tym celu program wyświetla listę dokumentów (symbol i nazwa), które:

- nie posiadają korekty,

- mają taki sam sposób liczenia cen i podatku,

- są tego samego typu (Rodzaj dokumentu VAT).

Można przypisać jedną korektę do kilku dokumentów tak jak na rysunku poniżej.

 

definicje_04

 

Uwaga:

Nowej definicji dokumentu korygującego nie możemy utworzyć pobierając wzór z innej korekty. Należy od podstaw zdefiniować nowy dokument pamiętając o wcześniejszym przygotowaniu (zdefiniowaniu) dokumentu (lub dokumentów), do którego ma on stanowić korektę.