FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Magazyn i sprzedaż
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

FINKA-PLACE WINDOWS 5.2.b | 18-06-2017
1. Wprowadzono nowy kod wyrejestrowania z ZUS: 800 - wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60)

2. Zaktualizowano opis dla kodu ZUS 1134 - funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej

3. Zmieniono wydruk Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach - dla wydruku zaświadczenia dla umowy zlecenie, o dzieło lub innej nie drukują się pola: 'Wymiar czasu pracy', 'Staż pracy ogółem', informacja czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia. Na wydruk dostosowano pozostałe opisy dla umów zlecenie, o dzieło lub innych.

FINKA-PLACE WINDOWS 5.2.a | 03-06-2017
1. Zaktualizowano druk Skierowania na badania lekarskie.

2. Zaktualizowano edycję oraz wydruk Świadectwa pracy. Dodatkowo zwiększono zakres dla pola: 4a), 4b) oraz 6.13) na świadectwie pracy.

3. Zaktualizowano wersję bazy danych przy współpracy ONLINE z programem FkWin - wymagana wersja FkWin to co najmniej 10.1.e.

4. Poprawiono podpowiadanie domyślnego roku za urlop wypoczynkowy przy wprowadzaniu nowej nieobecności.
FINKA-PLACE WINDOWS 5.2 | 16-03-2017
1. Na wypowiedzeniu do umowy umożliwiono wprowadzanie terminu odwołania ręcznie przez użytkownika.

2. Udostępniono zapis kilku osób z nr PESEL 99999999999, stosowanym w przypadku osób zagranicznych.

3. Dla nowego wzoru świadectwa pracy włączono pobieranie drugiego imienia osoby.

4. Poprawiono pomyłkę z poprzedniej wersji programu, która mogła w rzadkich przypadkach powodować nieprawidłowe zliczanie liczby godzin roboczych. Jeśli taki problem wystąpił, to program automatycznie go wykryje, poda komunikat i zmieni status wypłat na "wymagające przeliczenia".

FINKA-PLACE WINDOWS 5.1 | 02-02-2017
1. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych przedsiębiorców na rok 2017, ogłoszoną przez GUS 18.01.2017.

2. Wprowadzono nowy wzór świadectwa pracy

3. Wprowadzono nowy wzór PIT-2

4. Zrealizowano nowe zestawienie: Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

· wywołuje się je z menu Zestawienia - Kadrowe

· Zestawienie wylicza średnie zatrudnienie roczne zgodnie z zasadami wymaganymi przy wyznaczaniu terminu wysyłania JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego), tj. z pominięciem okresów urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

· Celem wyznaczenia terminu obowiązku JPK można skorzystać z kalkulatora internetowego .
FINKA-PLACE WINDOWS 5.0 | 30-12-2016
1. Wprowadzono:

· Urlopy godzinowe z możliwością wypłat za urlop według średniej godzinowej;

· Inne nieobecności godzinowe z możliwościami:

o potrącenia wynagrodzenia według faktycznego czasu nieobecności

o rozliczania tych nieobecności bez potrąceń, drogą ich odpracowania

o definiowania nowych rodzajów nieobecności

o redagowanie nieobecności wykonuje się w menu

-> Kadry

-> Nieobecności lub

-> Kadry

-> Kartoteka osobowa.

Nowe rodzaje określa się w menu Słowniki.

· Dodatkowe obecności, np. nadgodziny z możliwościami:

o wypłaty wynagrodzenia według liczby godzin

o dodawania nowych rodzajów obecności

o redagowanie dodatkowych obecności wykonuje się w menu -> Kadry

-> Dodatkowe obecności lub

-> Kadry

-> Kartoteka osobowa.

Nowe rodzaje określa się w menu Słowniki.

· Rozliczanie nadgodzin i godzin nocnych według dwóch różnych stawek - innej za dopłatę, innej za godziny przepracowane;

· Wpisywanie dopłat i potrąceń na listy płac odbywa się automatycznie, według dodatkowych obecności lub nieobecności wpisanych w kartotece osobowej lub w menu:

-> Kadry

-> Nieobecności

-> Dodatkowe obecności

· Rejestracja czasu pracy w podziale na odcinki 5-minutowe - umożliwia wprowadzanie grafików i nieobecności w odcinkach 5-minutowych oraz opracowano wyliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem takiego czasu pracy. Nowa funkcjonalność jest dostępna dla licencji PLAMINUTY.

2. Kalendarze czasu pracy zostały znacząco przeorganizowane:

· Można definiować kalendarze roczny i indywidualne ("grafiki") z różną liczbą godzin w różnych dniach

· Wprowadzono "wzorce grafików", które można zdefiniować, a następnie zastosować dla poszczególnych osób w wybranym okresie czasu.

3. Wprowadzono wskaźniki pozwalające wyliczać płace oraz składki osób prowadzących działalność za rok 2017:

· Podstawy składek osób prowadzących działalność oraz wartość 30-krotności wynikają z projektu ustawy budżetowej. Przewidywane w niej średnie wynagrodzenie ma wynieść 4263 zł.

· Podstawa składek społecznych w pierwszych dwóch latach działalności wynika z płacy minimalnej, ustalonej na rok 2017 na kwotę 2000 zł.

· Podstawa składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność jest zwykle ogłaszana około 20 stycznia, wobec czego w programie jest ona otwarta do redagowania przez Użytkownika.

· Dostosowano także program do zmiany kwoty wolnej w r. 2017, ogłoszonej w Dz. U. 1926 r. 2016. Kwota ta:

o zostaje zwiększona dla osób o przychodach do około połowy płacy minimalnej

o zostaje zmniejszona dla osób przekraczających pierwszy próg podatkowy

o dla pozostałych osób pozostaje bez zmian

Program wylicza zaliczki podatkowe według innych zasad, również wynikających z podanego Dziennika Ustaw:

o przy zarobkach do pierwszego progu podatkowego ulga podatkowa pozostaje bez zmian i wynosi 46,33 zł

o od następnego miesiąca po przekroczeniu progu ulgi nie nalicza się

o końcowe uwzględnienie ulgi na nowych zasadach nastąpi w rozliczeniu rocznym za 2017r.

4. Schemat księgowania, przy wspólpracy z programem księgowym FK, został rozszerzony o następujące funkcjonalności (rozszerzenie jest dostępne dla licencji PLAPK):

· księgowanie płac etatowych - dodano 'podział na osoby'

· księgowanie wypłat z tyt. umów zleceń i o dzieło - dodano 'podział na osoby'

· księgowanie wynagrodzeń zasiłków ZUS - dodano 'podział na osoby'

· księgowanie składek płatnych przez osoby - dodano 'podział na osoby'

· księgowanie PDOF od wynagrodzeń - dodano 'dwustronnie z podziałem na osoby'

· księgowanie wypłat nie stanowiących kosztów - dodano 'podział na osoby'

· księgowanie potrąceń - dodano 'podział na osoby'

· Zobowiązania składek społecznych ZUS - dodano 'samodzielnie, z podziałem na społeczne pracownicze i firmowe, zdrowotne, FP+FGŚP'

· Wynagrodzenia netto - całkowicie nowy rodzaj z podziałem na:

o etat i zlecenia

o płatne przelewem i gotówką oraz na etat i zlecenia;

W schemacie księgowania, przy wybranej opcji 'podział na osoby', podaje się konto syntetyczne grupy, dla której zostanie dopasowane automatycznie konto analityczne z powiązaniem dla osoby. Przy współpracy z programem FK za pomocą XML, odpowiednie konta księgowe należy zdefiniować w programie Płace w punkcie menu:

-> Słowniki
-> Plan Kont,
natomiast przy współpracy z FK online, należy się upewnić, że konta analityczne są powiązane z osobą o takim samym nr PESEL.

5. Konto księgowe pracownika w tytule przelewów wynagrodzeń - przy współpracy z programem Finka FK

Dodano parametry lokalne: ''Do przelewów wypłat wpisywać powiązane konto księgowe z grupy kont: " dla wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i dla wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, o dzieło i innych. W parametrach trzeba wskazać konto syntetyczne dla odpowiednich wynagrodzeń.

Do tytułu przelewu dla wynagrodzenia dopisywane jest odpowiednie konto analityczne pracownika ze wskazanej grupy kont.

Przy czym:

o dla współpracy z FK poprzez XML konta są wybierane z Planu kont w menu:

-> Słowniki
-> Plan Kont
o natomiast dla współpracy z FK online ze wskazaną bazą danych programu księgowego nr kont dla osoby będą wstawiane ze wskazanej bazy, a konta będą wyszukane na podstawie podanego nr PESEL dla osoby z przypisanym nr konta księgowego. Po określeniu parametru lokalnego i upewnieniu się, że odpowiednio są powiązane osoby z kontami księgowymi, dla przelewów z tytułu wynagrodzeń będą automatycznie wstawiane odpowiednie konta księgowe.
6. Nowe zestawienia w menu Zestawienia -> Kadrowe
· Karta ewidencji czasu pracy - dla jednej lub kilku osób można przygotować zestawienie z wygenerowanymi kartami ewidencji czasu pracy.

· Zestawienie godzin do odebrania / odpracowania - zestawienie można wygenerować dla jednej lub kilku osób za okres roku.

7. Udostępniono wprowadzanie kilku średnich chorobowych w miesiącu dla osoby, przy czym program domyślnie będzie działał tak jak do tej pory. Aby wprowadzić kolejną średnią chorobową w miesiącu, należy ja ręcznie wprowadzić na liście średnich chorobowych i odpowiednio wybrać na Liście płac. Uwaga: na jednej liście płac nie da się wprowadzić dwóch różnych średnich chorobowych dla osoby.

8. Dodatkowo:

· przeorganizowano okno kartoteki osobowej;

· w Zestawieniu czasu pracy wg dni, dodano zakres od miesiąca do miesiąca, dzięki czemu można wyświetlić sumy w miesiącu;

· w ZUS-Z3 - w punkcie 10 umożliwiono zaznaczenie jednocześnie kilku opcji;

· zmiana w generowaniu korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS - po wygenerowaniu korekty dokumentów rozliczeniowych pojawia się przycisk 'Usuń dokumenty nie zmienione', który usuwa dokumenty nie zmienione w ramach korekty;

· przy wprowadzaniu urlopów umożliwiono wydrukowanie wniosku urlopowego z danymi pracownika dla urlopów dziennych oraz godzinowych; Wprowadzono również pismo o udzieleniu zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w wymiarze dziennym lub godzinowym.

1 2 3 4 5 6 7
Finka-PŁACE WINDOWS
- Opis programu
- Szczegółowe funkcje
- Wersje próbne
- Ekrany z programu
- Nowości w programie
- Instrukcja programu
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu