FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Magazyn i sprzedaż
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

Szczegółowe funkcje programu FINKA-FK

Plan kont
Podczas zakładania nowej firmy można wybrać jeden z proponowanych wzorcowych planów kont odpowiadający rodzajowi prowadzonej działalności, przy czym wybrany plan kont można dowolnie rozbudowywać i modyfikować stosownie do potrzeb firmy. Propozycje planów kont związane z różnymi formami bilansu są następujące:
 • plan kont dla firm dużych, w tym wielozakładowych powiązanych z Bilansem pełnym
 • plan kont dla firm średnich i małych powiązanych z Bilansem uproszczonym
 • plan kont dla fundacji i stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej powiązany z Bilansem i Rachunkiem wyników
 • plan kont dla kół łowieckich powiązany ze sprawozdawczością wymaganą dla tych organizacji, w tym ŁOW-1
Księgowanie dokumentów
 • Tryb zwykły - z podaniem opisu dekretacji, konta WN, konta MA i kwoty, przy czym:
  • można wybierać konta według numeru, nazwy, NIPu lub tp.
  • można zakładać nowe konta, podglądać stan konta itp.
  • dla kont kontrahentów program wyświetla listę niezapłaconych faktur i kojarzy zapłaty z fakturami
  • podobnie jako konta "rozrachunkowe" można zdefiniować np. konta rozliczeń z budżetem co ułatwia podczas księgowania przypisanie zapłat do odpowiednich zobowiązań
 • Księgowanie zakupu i sprzedaży VAT - z równoczesnym zapisem do księgi handlowej i do ewidencji VAT
  • pomocą jest tu wyliczanie VATu na podstawie kwot netto (z możliwością zmiany) i podpowiedzi dot. kont
  • przewidziano odrębne schematy księgowań z VATem należnym od
   • sprzedaży krajowej
   • świadczenia nieodpłatnego (dwa schematy)
   • eksportu
   • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
   • sprzedaży usług uznanych wg Ustawy o VAT za świadczone za granicą
  • i z VATem naliczonym od:
   • zakupów krajowych
   • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
   • zakup towaru, w którym podatnikiem jest nabywca
   • importu usług przy czym trzy ostatnie tryby oznaczają jednoczesne utworzenie zapisów VATu należnego oraz naliczonego z odpowiednim księgowaniem na konta.
  • oraz dla zapisów VAT-marża
 • Księgowanie dewizowe z wyliczaniem wartości złotowej według kursu i wyliczaniem różnic kursowych, przy czym:
  • stosowane są w tym celu tabele kursowe z automatycznym pobieraniem kursów ze strony NBP
  • w postaci zapisów dewizowych można od razu wprowadzać faktury zakupu i sprzedaży VAT, przy czym w ewidencji VAT są one zapisywane również z wartościami w dewizach i w PLN
  • jako księgowania dewizowe można również zapisywać transakcje krajowe rozliczane w dewizach
Schematy dekretacji
  Program umożliwia generowanie schematów księgowań, dzięki czemu jest możliwość szybkiego powielania najczęściej powtarzających się operacji.
Duplikowanie i porządkowanie dokumentów
  Program pozwala na kopiowanie (duplikowanie) całych zapisów księgowych. Funkcja ta, wraz ze stosowaniem schematów księgowych bardzo ułatwia księgowanie powtarzalnych operacji np. comiesięcznych PK. Ponadto użytkownik może skorzystać z możliwości uporządkowania dokumentów księgowych wg dat, co jest bardzo przydatne, szczególnie w firmach o niewielkiej liczbie dokumentów w miesiącu.
Modyfikacja dokumentów
 • modyfikacje można dokonywać do czasu zatwierdzenia
 • program nie wymaga zatwierdzania poprzednich miesięcy
 • można prowadzić pracę w nowym roku przed zamknięciem roku poprzedniego
Zatwierdzanie dokumentów
 • program pozwala księgować kolejne miesiące, a nawet lata bez zamykania / zatwierdzania okresów poprzednich - oczywiście taki tryb pracy zależy od Użytkownika
 • wszelkie zestawienia i deklaracje podatkowe można sporządzić jako robocze, przed zatwierdzeniem dokumentów
Bilans Otwarcia
 • można otwierać nowy rok bez automatycznego przeniesienia bilansu otwarcia
 • a następnie przenosić, nawet wielokrotnie, bilans otwarcia przed zatwierdzeniem dokumentów starego roku (później można przenieść ostateczną wersję bilansu)
 • program pozwala wygenerować ogólne (wg kont) i szczegółowe (wg kont i dekretacji) zestawienia Bilansu Otwarcia
Bilans Zamknięcia
 • dokument bilansu zamknięcia może być generowany wielkrotnie i dowolnych trybach:
  • ze szczególnym przeksięgowaniem kont kosztów (4 lub 5) i przychodów
  • ogólnym przeksięgowaniem kosztów i przychodów na wynik finansowy
  • z użyciem każdorazowo kont przeciwstawnych lub bez
 • program zawiera również szczegółowe zestawienie Bilansu Zamknięcia
Rozrachunki, kasa, bank
  W wyniku wprowadzania dokumentów księgowych na kontach rozrachunkowych (kontrahenci, budżet) powstają należności oraz zobowiązania o rożnym stopniu rozliczenia: rozliczone całkowicie, częściowo lub wcale. Do analizy tych rozrachunków służą punkty programu umożliwiające sporządzanie następujących zestawień oraz dokumentów dla wszystkich lub wybranych kont i kontrahentów:
  • zestawień należności i zobowiązań z terminami płatności, przeterminowaniem itp. z możliwością zmiany przypisania istniejących rozrachunków
  • monitów i wezwań do zapłaty
  • not odsetkowych od należności niezapłaconych i zapłaconych po terminie
  • wezwań do uzgodnienia sald
   Ponadto w celu ułatwienia pracy program umożliwia:
  • prowadzenie kasy i banku ze sporządzaniem raportów kasowych, bankowych, drukowaniem KP, KW itp.
  • skorzystanie z kalkulatora odsetkowego, wyliczającego od podanej kwoty na wskazany dzień odsetek podatkowych lub zwykłych
Ewidencja VAT
  Program umożliwia prowadzenie wielu ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, stosownie do potrzeb Użytkownika.
  • wprowadzanie danych odbywa się podczas księgowania
  • przeglądanie zapisów zakupu i sprzedaży za dowolne okresy
  • wyszukiwanie zapisów konkretnych rodzajów, np. nabycia wewnątrzwspólnotowe lub zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną itp.

  Można także sporządzać wymagane zestawienia zapisów VAT np.
  • ewidencje sprzedaży
  • ewidencje zakupu wg przeznaczenia zakupu, wg stawek itp.
  • zestawienia sum miesięcznych VAT z ujęciem np. rożnych rodzajów zapisów, okresów, rozbicia wg stawek VAT itp.
Księgowanie dokumentów sprzedaży
  Program pozwala automatycznie importować dokumenty z innych systemów Finka, tj.:Finka-FAKTURA, Finka-KPR Windows i Finka-MAG. Jeżeli faktury wystawiane są w innym systemie, jest możliwość ich przesyłania, na podstawie odpowiednio skonfigurowanego bufora danych. Plik wymiany danych jest wydawany na życzenie Użytkowników.
Raporty i definiowanie sprawozdań finsnowych
 • szczegółowa analiza przychodów i kosztów w poszczególnych rodzajach działalności finansowej lub w podziale na działy/filie itp.
 • analiza przepływów finansowych
 • udział kosztów wynagrodzenia/marketingu/reklam/ usług obcych w kosztach ogólnych

Zestawienia księgowe
  Program ma bardzo rozbudowane możliwości wyszukiwania dokumentów księgowych wg dowolnie wybranych kryteriów np.:
  • dla wybranych kont
  • za wybrane okresy
  • wybranych typów dokumentów np. PK od stycznia do czerwca
  • z zakresem podanych kwot
  • lub wg zastosowanych opisów dekretacji

  Ponadto umożliwia sporządzanie zestawień księgowych, w tym obowiązkowych wg. Ustawy o Rachunkowości takich jak:
  • zestawienie obrotów i sald
  • dziennik księgowań
  • zestawienie kont w układzie systematycznym
  • raport obrotów konta
  • zestawienie Bilansu Otwarcia
Księgowanie PK z innych systemów
  Program pozwala na automatyczne lub poprzez bufor księgowanie następujących Poleceń Księgowania:
 • list płac etatowych oraz list wypłat z umów zleceń i o dzieło z systemu Finka-PŁACE
 • zestawień odpisów amortyzacyjnych z systemu Finka-STW
 • Polecenia księgowania w zakresie płac mogą być bardzo szczegółowe np w podziale na działy firmy, składniki płacowe, rodzaje składek ZUS itp. - zależy to od wyboru Użytkownika oraz struktury planu kont.
Księgowanie wyciągów bankowych
  Program umożliwia automatyczne księgowanie wyciągów bankowych pobieranych z systemów bankowych różnych banków co ogromnie ułatwia pracę w firmach o dużej liczbie takich transakcji.
Deklaracje podatkowe
  Program pozwala sporządzić deklaracje podatkowe i inne sprawozdania niezbędne do rozliczenia firmy z budżetem. Deklaracje składane do US drukowane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przykłady:
  • Obliczenie zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT w układzie miesięcznym lub kwartalnym, przy czym Użytkownik decyduje o tym, które konta wziąć do obliczania np. przychodów i kosztów
  • Deklaracje roczne CIT-8 i PIT-8C
  • DeklaracjeVAT-7, VAT-7K, VAT-7D pobierające automatycznie zapisy z ewidencji VAT, przy czym zawierają one dodatkowy, samoczynnie wypełniany formularz obliczenia VAT-u odliczanego zgodnie z zasadami Ustawy o VAT.
  • Informacja podsumowującą VAT-UE wraz z korektami, które są tworzone automatycznie w przypadku zmian w zapisach ewidencji VAT dla poszczególnych rodzajów transakcji
  • powyższe deklaracje VAT można także złożyć w formie elektronicznej.
Ulga na złe długi i inne korekty automatyczne
  W programie zrealizowano automatyczne generowanie:
  • Zmniejszeń VAT należnego (tzw. ulga na złe długi) w razie niezarejestrowania wpłaty w terminie 150 dni
  • Przywrócenia VAT należnego w razie późniejszej wpłaty
  • Analogicznych zmniejszeń i przywróceń VAT naliczonego
  • Zmniejszeń kosztów w razie niezarejestrowania zapłaty i późniejszych przywróceń kosztów
  • Ponadto program wylicza korekty odliczenia VAT na podstawie proporcji sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej, jeśli występują obydwa rodzaje i proporcje różnią się w różnych latach.
  Ponieważ wygenerowane zmniejszenia i przywrócenia VAT oraz kosztów zależą od prawidłowych zapisów rozliczeń transakcji, program daje także możliwość ręcznej modyfikacji tych wyliczeń.
Bilans, sprawozdania finansowe
  Program pozwala na sporządzanie sprawozdań, rachunku zysków i strat oraz bilansu na życzenie, również z uwzględnieniem księgowań bieżących, a więc dokumentów niezatwierdzonych. Użytkownik może sam zdefiniować, które konta maja być ujęte w poszczególnych punktach np. bilansu lub zestawienia F-01. Przykłady sprawozdań udostępnionych przez program:
  • Bilans pełny lub uproszczony (firmy handlowe, produkcyjne i inne)
  • Rachunek wyników w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej
  • Bilans i rachunek zysków i strat dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej np. fundacje, stowarzyszenia
  • Bilans oraz sprawozdania specjalistyczne dla kół łowieckich (ŁOW-1)
Eksport danych do Excela
  Wszystkie zestawienia dostępne w programie, można eksportować do formatu Excela (.xls) oraz do PDF, HTM i RTF.
Rozbudowane uprawnienia użytkowników
  Program umożliwia tworzenie nieograniczonej ilości kont użytkowników, z których każde może posiadać inne uprawnienia np.: do edycji danych osobowych, do generowania zestawień i deklaracji podatkowych, do edycji dekretacji, do tworzenia kopii danych, itp. Kontem nadrzędnym jest profil "administratora", który posiada nieograniczone uprawnienia.
Zgodność z Ustawą o Rachunkowości
 • Opis szczegółów dotyczących zgodności programu z punktami Ustawy
 • oraz elementy dokumentacji wymagane Ustawą, m. in. wykaz i strukturę zbiorów tworzących księgi rachunkowe.
Budowa modułowa
  Funkcje programu można dopasować do potrzeb firmy, wybierając pakiet START, STANDARD, KŁOW lub PRO. Dzięki temu nie przepłacają Państwo za zbędną funkcjonalność, jednocześnie korzystając z opcji, które są niezbędne przy rozliczaniu działalności gospodarczej.
Finka-FK WINDOWS
- Opis programu
- Szczegółowe funkcje
- Wersje próbne
- Ekrany z programu
- Nowości w programie
- Instrukcja programu
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu