Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 7.2 | 16-08-2016

  1. Dostosowano program do emisji danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów. 

  Aby wygenerować Jednolity plik, należy wywołać menu: 

  -> Formularze 
  -> Jednolity Plik Kontrolny - INS Dodaj. 

  Następnie: 

  · Wybieramy rodzaj pliku: - JPK - VAT : ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (obie ewidencje znajdą się w jednym pliku)
  - JPK - FA : Faktury z pozycjami (faktury wystawione w programie KPR)
  - JPK - KPIR : Księga przychodów i rozchodów
  - JPK - EWP : ewidencja przychodów ryczałtowych 

  · Wybieramy okres, za który należy sporządzić plik 

  · Po F3 - dalej program wyświetla pytania dotyczące uzupełnienia danych, które są wymagane w formacie JPK, lecz brak ich danych wpisanych do programu. Na przykład w razie braku adresu kontrahenta w którejś z pozycji ewidencji zakupu VAT program zapyta, co wpisać w to miejsce. 

  · Po uzupełnieniu tego ekranu wciskamy F5 i program FINKA generuje i zapisuje na dysku oraz w bazie danych Jednolity Plik z możliwością wysyłki elektronicznej. 

  Lista wygenerowanych plików dostępna jest w menu Formularze - Jednolity Plik Kontrolny, wraz z szczegółowymi komunikatami dotyczącymi danych zamieszczonych w tym pliku. 

  Uwaga dotycząca JPK-VAT i deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: Według informacji MF wymagana jest pełna (co do grosza) zgodność JPK-VAT z deklaracją VAT. Wobec tego: 

  · Jeśli za dany okres będzie składana deklaracja, to należy najpierw wygenerować deklarację, a następnie jednolity plik 

  · Na ekranie JPK program zapyta, czy ująć zaokrąglenia według deklaracji - jeśli tak, to FINKA, zgodnie z zaleceniami MF, utworzy dodatkowe pozycje obejmujące kwoty zaokrągleń. 

  Wysyłanie Jednolitego Pliku. Obecna wersja FINKA-FK zapisuje plik na dysku i można go wysłać na nośniku lub za pośrednictwem aplikacji udostępnionej prze MF. 

  · Tryb bezpośredniego wysyłania elektronicznego musi zostać dopracowany ze strony MF [stan na 08.08.2016] i w następnej kolejności będzie możliwe wysyłanie pliku z aplikacji. 

  2. Nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8). 

  Wzory te, obowiązują od miesiąca 08.2016 lub od III kwartału 2016; 

  3. Dodano możliwość pobierania danych początkowych w menu: 

  -> Administracja 
  -> Pobieranie danych początkowych: 

  · z innych programów Finka 
  · z pliku Excel lub CSV 

  Pobieranie danych:
  - Kontrahentów
  - Osób
  - Asortymentów

  Import ma służyć zainicjowaniu danych w nowej firmie.

  FINKA-KPR WINDOWS 7.1 | 05-05-2016

  1. Wprowadzono nowy wzór KPiR - dodano kolumnę: Koszty działalności badawczo - rozwojowej 

  Związane jest to z ulgą na prace badawczo-rozwojowe (ulgą innowacyjną) opisaną w bazie wiedzy. Opis w PDF tutaj. 

  Nową kolumnę uwzględniono w: 

  · Wprowadzaniu zapisów KPR oraz KPR+VAT 
  · Wyszukiwaniu zapisów 
  · Zestawieniach KPR 
  · Klasyfikacjach KPR 
  · Wprowadzaniu dokumentów handlowych 

  2. Umożliwiono wystawienie deklaracji PIT-28 dla osoby bez nr NIP, posługującej się tylko nr PESEL. 

  3. Wprowadzono kilka drobnych, kosmetycznych poprawek w deklaracji VAT-7, dotyczących działania prewspółczynnika VAT.

  FINKA-KPR WINDOWS 8.0.b | 06-03-2016

  1. Na wydruku zestawienia VAT "Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek" poprawiono sumowanie kwoty brutto. 

  2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia.

  FINKA-KPR WINDOWS 7.0.a | 03-03-2016

  1. Zrealizowano tzw. prewspółczynnik VAT, oznaczający zmniejszenie odliczenia VAT w przypadku zakupów służących działalności innej niż działalność gospodarcza. Dotyczy on przede wszystkim jednostek realizujących zadania budżetowe, np. domy kultury, biblioteki i inne. Jeśli w programie FINKA wywołamy deklarację VAT za 01.2016 lub późniejszą, to na zakładce "Obliczenie" mamy: 

  · Pozycje "z9, z10, z11" oznaczające sprzedaż z poprzedniego roku, odpowiednio: opodatkowaną, zwolnioną i nie podlegającą VAT 

  · Dodatkową pozycję z12 "Wartość działalności innej niż gospodarcza" - do wpisania ręcznie, jeśli jednostka prowadzi taką działalność i jej wartość nie figuruje w ewidencji VAT 

  · Pozycje z13 .. z16 do wyliczenia prewspółczynnika. Moźna tam wpisać prewspółczynnik ręcznie, jeśli wyliczenie według danych z ubiegłego roku nie jest adekwatne do rodzaju działalności. 

  · Dalsze pozycje z17 .. z22 zawierają współczynnik odliczenia VAT według proporcji sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej, na zasadach istniejących także we wcześniejszych wersjach programu i we wcześniejszych edycjach Ustawy o VAT. 

  · Liczenie prewspółczynnika i współczynnika odbywa się według zasad zapisanych w ustawie o VAT, tj z zaokrągleniem do pełnego procentu w górę. Wartość poniżej 2% przyjmuje się za 0%, zaś ponad 98% przyjmuje się za 100%. To ostatnie podwyższenie dotyczy sytuacji, gdy kwota VAT nieodliczanego zmaleje o mniej niż 500 zł. 

  · Obydwa współczynniki zmniejszają odliczenie kwot VAT "służących celom sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej", figurujących w poz. z4 i z8. Odpowiednia ich część jest wliczana do odliczenia VAT w poz. 42 i 43, zaś część nieodliczana figuruje w informacyjnych polach z28 oraz k4. 

  2. Dla zwiększenia elastyczności liczenia prewspółczynnika VAT użytkownik może wybrać odpowiednią opcję zależnie od tego, jakie wartości wpisywane są do ewidencji jako "niepodlegające pod VAT". 

  Na zakładce "Obliczenie" w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K użytkownik może wybrać, czy "sprzedaż niepodlegającą pod VAT": 

  · wliczać do prewspółczynnika - gdy wartości te reprezentują działalność nie będącą działalnością gospodarczą; 

  · wliczać do współczynnika - gdy wartości te reprezentują część działalności gospodarczej; 

  · nie wliczać - gdy w ewidencji funkcjonują wartości nie stanowiące obrotów firmy. 

  3. Na wyszukiwaniu Zapisów VAT przywrócono opcjonalną kolumnę "VAT bez odliczeń". 

  4. Ponadto wprowadzono kilka drobnych poprawek i zabezpieczeń w funkcjonowaniu programu. 

  FINKA-KPR WINDOWS 7.0 | 22-01-2016

  1. Wprowadzono nowe wersje formularzy: - VAT-7 (16), VAT-7K (10) , VAT-7D (7) - PIT-28 (19) 

  · Zrealizowano także wysyłanie elektroniczne tych formularzy według najnowszych wzorów opublikowanych na serwerze Ministerstwa Finansów, 

  · Program FINKA wybiera automatycznie wersję formularza odpowiednio do roku wybranego przez Użytkownika, 

  · W przypadku wysyłania korekt do tych formularzy, zgodnie z nowymi zasadami dołączanie uzasadnienia przyczyn korekty ORD-ZU jest nieobowiązkowe. Wobec tego jeśli Użytkownik nie wypełni tego uzasadnienia, to nie zostanie ono wysłane. 

  2. Wprowadzono Pasek Narzędziowy z przyciskami aktywnymi (Toolbar) - widoczny w głównym oknie ekranu, na górze. Pozwala na szybsze - bezpośrednie uruchamianie najczęściej używanych funkcji bez potrzeby zagłębiania się w strukturę menu programu. 

  Użytkownik może dowolnie definiować pasek narzędziowy w menu:
  -> Administracja -> Szybkie uruchamianie (przyciski) 

  3. Wprowadzono istotną zmianę dotyczącą wydatków samochodowych z odliczeniem 50% VAT. 

  Na przykład przy wydatku 100 zł netto + 23 zł vat, z odliczeniem 50% VAT (odliczenie 11,50, bez odliczeń 11,50) 

  · Standardowo program wpisuje do KPR koszt równy kwocie netto (100 zł) 

  - natomiast VAT nieodliczony (11,50 zł) figuruje na ostatniej, technicznej stronie deklaracji VAT i wartość tam wykazaną można wpisać jako koszt. 

  · Użytkownik może włączyć inny tryb: do KPR program wpisuje sumę kwot netto i VAT-u nieodliczanego (tu 111,50 zł) 

  - wówczas na ostatniej, technicznej stronie deklaracji VAT znajdzie się informacja o VAT nieodliczanym, wpisanym już do KPR 

  · Aby włączyć ten tryb, w menu: 
  -> Administracja -> Parametry lokalne należy wpisać parametr "KPR - Zwiększać kwotę wpisaną do KPR o kwotę VAT bez odliczeń - TAK" 

  · Parametr ten można zmieniać w trakcie roku - zmiana dotyczy nowych zapisów zakupu. Program nie przelicza pozycji wpisanych wcześniej by zachować wartości wpisane do KPR przez Użytkownika. 

  4. Opracowano nowy, wygodniejszy format deklaracji Intrastat - Przywóz oraz Wywóz. 

  5. Kalkulator odsetkowy uzupełniono o nowe rodzaje odsetek wprowadzonych od 2016r. Obecnie obejmuje on: 

  · Odsetki podatkowe z podziałem na: - podstawowe
  - obniżone
  - podwyższone 

  · Odsetki zwykłe z podziałem na: - odsetki za opóźnienie w transakcjach między podmiotami gospodarczymi 
  - odsetki za inne opóźnienie
  - odsetki ustawowe zwykłe 


  6. Ponadto w wersji 7.0 programu FINKA-KPR wprowadzono inne modyfikacje i ulepszenia, między innymi: · na przelewach włączono drukowanie kwoty 'Słownie', 

  · zaktualizowano adresy Urzędów Skarbowych, 

  · zmieniono nazewnictwo 'Zaliczka PDOF (PIT-5)' na 'Zaliczka PDOF (PIT-36)'. 

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się